Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

VL 90703/2017 Os-3381/17, Stran 2783
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11a, Trbovlje, ki ga zastopa zak. zast. Milan Žnidaršič, po odv. Sašo Ostrožnik, Kešetovo 4, Trbovlje, proti dolžniku Miranu Hendija, Opekarna 19A, Trbovlje, ki ga zastopa zak. zast. Brtoncelj Danijel – odvetnik, Kešetovo 1, Trbovlje, zaradi izterjave 128,15 EUR, sklenilo:
Dolžniku Miranu Hendija, Opekarna 19A, Trbovlje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Danijel Bertoncelj, Kešetovo 1, 1420 Trbovlje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 26. 10. 2017