Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

3050. Odlok o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica, stran 8638.

  
Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o športu – ZŠpo-1 (Uradni list RS, št. 29/17) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 26. oktobra 2017 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok ob upoštevanju splošnih načel delovanja v športu z namenom uresničevanja javnega interesa določa izvajalce programov in področij letnega programa športa, podrobnejše pogoje, merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, način določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: mestna občina), način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami in porabo sredstev.
2. člen 
Programi in področja, za izvajanje katerih se z letnim programom športa določa obseg javnih sredstev za sofinanciranje, so lahko:
1. vsebine športnih programov:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– obštudijska športna dejavnost,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija,
– šport starejših;
2. športni objekti in površine za šport v naravi;
3. razvojne dejavnosti v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu,
– statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu iz prvega odstavka 63. člena Zakona o športu in strokovna podpora programom,
– založništvo v športu,
– znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu,
– informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa;
4. organiziranost v športu;
5. športne prireditve in promocija športa:
– športne prireditve;
– javno obveščanje o športu;
– športna dediščina in muzejska dejavnost v športu;
6. družbena in okoljska odgovornost v športu.
3. člen 
(1) Javni interes v športu v mestni občini obsega naloge lokalnega pomena, ki se skladno z nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji določijo z občinskimi letnimi programi.
(2) Javni interes se na območju mestne občine uresničuje na sledeče načine:
– z zagotavljanjem sredstev za izvedbo letnega programa športa in sofinanciranjem tistega dela nacionalnega programa športa, ki se izvaja v mestni občini,
– s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
– z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomembnih športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti mestne občine,
– z zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
– z uveljavljanjem družbene in okoljske odgovornosti v športu.
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA 
4. člen 
(1) Oddelek za družbene dejavnosti (v nadaljevanju: pristojni organ) v sodelovanju z Javnim zavodom za šport Nova Gorica in Strateško skupino za šport in športni turizem, ki jo imenuje župan ter po predhodnem mnenju Športne zveze Nova Gorica, kot osrednje športne organizacije društev, najkasneje za sejo mestnega sveta, na kateri se obravnava odlok o proračunu v drugi obravnavi, pripravi predlog letnega programa športa za naslednje leto, ki ga sprejme mestni svet. V primeru, da ima mestna občina sprejet dvoletni proračun se predlog letnega programa športa za naslednje leto predloži mestnemu svetu v obravnavo najkasneje do konca meseca novembra. Mestni svet lahko sprejme letni program športa brez predhodnega mnenja Športne zveze, če le-ta mnenja ne poda v roku enega meseca od dneva prejema.
(2) Z letnim programom športa se določi programe in področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu in obseg javnih sredstev iz občinskega proračuna, pri čemer se upošteva strukturo in prednostne naloge, opredeljene v nacionalnem programu ter merila iz prvega odstavka 16. člena ZŠpo-1.
(3) Mestni svet uvrsti v letni program športa tiste vsebine, ki so pomembne za mestno občino, hkrati pa upošteva tudi tradicijo in posebnosti športa v mestni občini. V letnem programu športa se določijo tudi sredstva za delovanje Javnega zavoda za šport Nova Gorica.
(4) Programi in dejavnosti na področju športa se sofinancirajo le do višine razpoložljivih sredstev v proračunu mestne občine.
(5) Vrednost sofinanciranja posameznih programov je odvisna od višine razpoložljivih proračunskih sredstev na ustreznih postavkah. Določi se skladno z merili izračunanih točk oziroma števila odobrenih ur, za sofinanciranje profesionalnega strokovnega kadra pa na podlagi količnika.
III. PRIJAVITELJI 
5. člen 
(1) Za prijavitelje po tem odloku se štejejo:
– športna društva in športne zveze,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu in izvajajo programe, določene z letnim programom športa v mestni občini, razen Javnega zavoda za šport Nova Gorica, katerega izvajanje celotnega programa je urejeno s posebnim predpisom,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen pomen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe.
(2) Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa, razen če zakon ne določa drugače.
(3) Mestna občina po tem odloku ne sofinancira programov, ki predstavljajo redne predšolske, šolske oziroma študijske programe.
IV. POGOJI ZA SOFINANCIRANJE 
6. člen 
Prijavitelji iz prejšnjega člena morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje, da so ob upoštevanju meril upravičeni do sofinanciranja:
– so registrirani v skladu z veljavnimi predpisi za izvajanje športnih programov ter jih najmanj v letu pred objavo javnega razpisa tudi dejansko izvajajo;
– imajo na dan objave razpisa najmanj dve leti registrirano dejavnost;
– imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva, ustanove in zasebne zavode);
– imajo v mestni občini registriran sedež in imajo najmanj 50 % aktivnih članov iz mestne občine ali imajo v mestni občini izpostavo, enoto, podružnico ipd., ustanovljeno skladno s pravili društva, v kateri je najmanj 90 % aktivnih vadečih iz mestne občine, pri čemer ali prijavitelj ali njegova izpostava, enota ali podružnica, pretežno delujejo na njenem območju (izjema so primeri, ko zaradi naravnih danosti to ni mogoče – npr. vodne površine, smučišča, gore ipd.). S pojmom »pretežno delujejo« se smatra, da pretežno izvajajo redni program vadbe v panogi, ki jo prijavljajo na javni razpis, na območju mestne občine ter so aktivni v okviru športnega in družbenega udejstvovanja v mestni občini;
– v primeru, da se na razpis prijavijo invalidska društva s sedežem v mestni občini, in ki imajo status medobčinskih društev, se število aktivnih članov iz mestne občine upošteva samo pri vrednotenju skladno z merili;
– vsebina prijavljenega programa mora ustrezati predmetu javnega razpisa;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov;
– imajo zagotovljeno redno programsko vadbo najmanj 36 tednov v letu, razen v primeru, ko izvajalec kandidira za sredstva za športne prireditve;
– niso na drugih javnih razpisih mestne občine oziroma iz drugih proračunskih postavk mestne občine pridobili sredstva za iste programe;
– program je neprofitne oziroma nekomercialne narave;
– imajo poravnane vse obveznosti nastale na podlagi izvajanja športne dejavnosti do Javnega zavoda za šport oziroma drugih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je mestna občina;
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje kot tri mesece v obdobju zadnje pol leta pred dnevom odpiranja prijav;
– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju športa iz preteklih treh let, oziroma redno vračajo sredstva, če imajo z mestno občino sklenjen dogovor o načinu vračila sredstev;
– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.
V. MERILA 
7. člen 
Merila za vrednotenje in izbor programov in področij športa so v prilogi in so sestavni del tega odloka.
VI. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE SREDSTEV 
8. člen 
(1) Sredstva za sofinanciranje športnih programov se dodeljujejo po postopku, določenim s tem odlokom in na podlagi javnega razpisa. Za vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom ali zakonom, se smiselno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) Župan sprejme sklep o začetku postopka javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, s katerim določi predmet sofinanciranja, predviden obseg javnih sredstev, cilje, ki se jih da doseči z javnim razpisom, in besedilo javnega razpisa.
(3) Postopek javnega razpisa se lahko začne ne glede na določbo o pogojih za začetek postopka za dodelitev sredstev iz zakona, ki ureja javne finance, pri čemer odločbe o izbiri ni mogoče izdati pred uveljavitvijo proračuna za leto, za katero se odločba izdaja. Župan lahko do roka za oddajo vlog s sklepom ustavi postopek javnega razpisa, pozneje, do izdaje odločb, pa le v primeru, da v sprejetem proračunu niso zagotovljene pravice proste porabe v potrebni višini. Sklep o ustavitvi postopka se objavi na način, kot je bilo objavljeno besedilo javnega razpisa in o tem obvesti vse, ki so oddali vlogo na javni razpis.
(4) Zoper sklep o ustavitvi postopka javnega razpisa ni pritožbe.
(5) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani mestne občine. Obvestilo o razpisu se lahko objavi tudi v drugih medijih. Rok za predložitev vlog, ki mora biti dovolj dolg, da omogoči vlagateljem pripravo pravilne in kakovostne vloge, se določi ob vsakoletnem razpisu in ne sme biti krajši od 14 dni od objave javnega razpisa.
(6) Od dneva, določenega za vložitev prijav na javni razpis do izdaje odločbe upravnega organa o izbiri športnih programov, se pogoji in merila ne smejo spremeniti.
9. člen 
(1) Postopek dodeljevanja sredstev vodi petčlanska strokovna komisija za pregled in oceno športnih programov (v nadaljevanju: komisija), ki jo s sklepom imenuje župan.
(2) Naloge komisije so:
– preverjanje pravilnosti ovojnic,
– preverjanje pravočasnosti,
– odpiranje prijav,
– ugotavljanje popolnosti vlog,
– beleženje morebitnih pomanjkljivosti,
– zahtevanje dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
– pregled popolnih vlog,
– ocenitev vlog na podlagi zahtev in meril iz javnega razpisa,
– priprava predloga izbire izvajalcev in višino sofinanciranja programov.
10. člen 
(1) Komisija je sestavljena iz strokovnjakov z izkušnjami s področja športa, ki omogočajo strokovno presojo vlog. Dva člana predlaga odbor za kulturo, šolstvo in šport, tri pa župan po posvetovanju z Javnim zavodom za šport Nova Gorica. Mandat komisije je vezan na mandat župana. Župan lahko člane komisije razreši pred iztekom mandata zaradi neudeleževanja sej komisije in/ali neizvajanja nalog člana komisije in/ali kršitve določil o prepovedi interesne povezanosti, in imenuje nove. Člani komisije med seboj izvolijo predsednika, ki sklicuje in vodi seje komisije.
(2) Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica članov komisije. Odločitve sprejema z večino glasov navzočih članov. V primeru enakega števila glasov odloča glas predsednika komisije. Komisija lahko sprejme poslovnik o svojem delu.
(3) Glede interesne povezanosti predsednika in članov komisije s prijavitelji oziroma prejemniki sredstev se uporabljajo določbe zakona.
(5) Predsednik in člani komisije so dolžni podpisati izjavo o prepovedi interesne povezanosti.
(6) Če je predsednik ali kdo izmed članov komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan se mora izločiti iz komisije in se to evidentira v zapisniku. O tem nemudoma obvesti župana, ki presodi, ali so izpolnjeni pogoji za izločitev.
11. člen 
Pristojni organ opravlja naloge, ki so potrebne, da se pravilno izvede postopek dodeljevanja sredstev, zlasti pa:
– zagotovi objavo javnega razpisa oziroma razpisne dokumentacije v Uradnem listu RS ter na spletni strani Mestne občine Nova Gorica,
– pripravi pregled dokazil o izpolnjevanju pogojev za dodelitev sredstev, izdela seznam vlog, ki izpolnjujejo razpisne pogoje ter pripravi kratek povzetek vsebine vlog,
– pripravi informacijo o izpolnitvi preteklih pogodbenih obveznosti prijaviteljev do mestne občine ter druge informacije, potrebne za pravilnost postopka,
– piše zapisnike sej komisije,
– izdaja ustrezne upravne akte.
12. člen 
Objava javnega razpisa mora vsebovati vsaj:
– naziv in sedež mestne občine,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril,
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti programi realizirani in porabljena dodeljena sredstva,
– opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na javni razpis,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko vlagatelji dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo oziroma elektronski naslov, na katerega zaprosijo zanjo,
– naslov spletnih strani, na katerih je objavljena razpisna dokumentacija.
13. člen 
(1) Upravičenci lahko podajo vlogo na javni razpis na obrazcih razpisne dokumentacije.
(2) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki omogočajo izdelavo popolne vloge ter pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev, oziroma, ki jih mora izpolnjevati vloga, da se šteje kot formalno popolna.
(3) Javni razpis se lahko opravi tudi preko aplikacije, ki omogoča elektronsko izvedbo javnega razpisa, o čemer se odloči v sklepu o začetku postopka.
(4) Razpisna dokumentacija mora vsebovati vsaj:
– besedilo odloka,
– besedilo javnega razpisa,
– prijavne obrazce,
– navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti kot dokazilo, da je upravičen do sredstev,
– vzorec pogodbe,
– navedbo meril za ocenjevanje vlog in načina njihove uporabe.
14. člen 
(1) Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– podatke o prijavitelju,
– navedbo športnih programov, za katere prijavitelj kandidira,
– navedbo vadečih po posameznih športnih programih,
– opis načrtovanih programov,
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
(2) Če isti prijavitelj prijavi več športnih programov, mora na skupni prijavi:
– vsak program prijaviti na posebnem obrazcu,
– dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev vložiti v enem izvodu za vse prijavljene programe.
(3) Do izteka roka za prijavo lahko prijavitelj dopolnjuje svojo vlogo.
(4) Prijava in morebitna dopolnitev na javni razpis mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa ne glede na način oddaje.
15. člen 
Za pravilno opremljeno se šteje prijava na javni razpis in njena morebitna dopolnitev, če je vložena v zaprti ovojnici, na kateri je navedeno:
– naslov sofinancerja,
– označba javnega razpisa, na katerega se prijava nanaša,
– opozorilo »JAVNI RAZPIS ZA ŠPORT– NE ODPIRAJ« (v primeru dopolnitve vlog se doda še beseda »DOPOLNITEV«),
– naziv in naslov prijavitelja.
16. člen 
(1) Odpiranje prijav vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice. Odpiranje ni javno.
(2) O odpiranju mora komisija sproti voditi zapisnik, ki mora vsebovati:
– naslov, prostor in čas zasedanja komisije,
– predmet javnega razpisa,
– imena prisotnih članov komisije,
– imena oziroma naziv prijaviteljev po vrstnem redu prispetja prijav,
– imena morebitnih članov komisije, ki so se izločili iz razloga interesne povezanosti,
– ugotovitev o pravočasnosti prijav ali dopolnitev, o nepravilno označenih ovojnicah ali o vlogah, ki niso dane na obrazcih razpisne dokumentacije,
– morebitne formalne pomanjkljivosti vlog,
– sklepe komisije.
(3) Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
17. člen 
(1) Ovojnice, ki niso pravilno označene in se zanje ne more ugotoviti, da gre za prijavo na konkreten javni razpis, se neodprte vrnejo pošiljatelju.
(2) Nepravočasne prijave ali dopolnitve, se ne odpirajo in jih pristojni organ zavrže s sklepom.
(3) S sklepom se zavrže tudi vloge, ki niso dane na obrazcih razpisne dokumentacije.
(4) Pritožba zoper sklepa iz prejšnjih dveh odstavkov ni dovoljena.
18. člen 
(1) Vloga je formalno popolna, če vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in vsa obvezna dokazila – priloge.
(2) Prijavitelje, katerih vloge na razpis niso formalno popolne, komisija v roku 8 delovnih dni od odpiranja pisno, z osebno vročilnico po zakonu o splošnem upravnem postopku, pozove, naj vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vlogo je dovoljeno dopolnjevati le v tistem delu, ki se ne nanaša na vsebino ocenjevanja programov. Formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku ne dopolnijo, pristojni organ s sklepom zavrže. Po preteku roka iz tega odstavka dodatne dopolnitve vlog niso mogoče.
(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka tega člena pritožba ni dovoljena.
19. člen 
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov.
(2) Komisija pripravi predlog o izboru športnih programov in razdelitvi proračunskih sredstev, ki je podlaga za izdajo ustreznih upravnih aktov na podlagi:
– višine proračunskih sredstev,
– razpisnih pogojev in določb tega odloka,
– doseženega števila točk oziroma ur.
(3) Predlog o izboru športnih programov in razdelitvi proračunskih sredstev se predloži pristojnemu organu za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
(4) Komisija o opravljenem strokovnem pregledu in ocenjevanju vodi zapisnik, v katerem natančno navede razloge za razvrstitev in predlog, kateri programi ali področja letnega programa športa se sofinancirajo v določenem obsegu, kateri pa se glede na višino sredstev in razvrstitev ne financirajo.
(5) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni. Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
20. člen 
(1) Pristojni organ na podlagi predloga komisije izda odločbo v upravnem postopku, s katero:
– zavrne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje,
– odloči o sofinanciranju s strani komisije potrjenih programov.
(2) Zoper odločbo lahko vloži vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, ugovor na župana v roku osem (8) dni od dneva vročitve odločbe. V ugovoru morajo biti natančno navedeni in z dokazi podprti razlogi, zaradi katerih je ugovor vložen. O ugovoru se odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna.
(3) V postopku reševanja ugovora se lahko, če to služi razjasnitvi zadeve, pozove komisijo, da se opredeli do pritožbenih navedb. Komisija o času in kraju seje obvesti pritožnika, ki ima pravico sodelovati v razpravi, nima pa pravice prisostvovati glasovanju.
(4) Predmet ugovora ne morejo biti postavljena merila za vrednotenje in izbor programov športa. Vložen ugovor ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi prijavitelji.
(5) Pristojni organ po pravnomočnosti odločb na spletni strani mestne občine objavi:
– seznam prijavljenih na javni razpis,
– seznam izbranih športnih programov,
– višino odobrenih sredstev za izbrane športne programe.
VII. POGODBA 
21. člen 
(1) Ob izdaji odločbe se vlagatelju pošlje pogodbo o sofinanciranju s pozivom k podpisu. Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 8 dni od vročitve pisnega predloga pogodbe in poziva za podpis pogodbe. Če se v roku osmih dni od prejema vlagatelj ne odzove, pogodbe ne vrne podpisane oziroma ne vloži ugovora zoper odločbo, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
(2) Po pravomočnosti odločbe mestna občina z izbranim izvajalcem sklene pogodbo, ki vsebuje najmanj:
– podatke obeh pogodbenih strank (naziv, naslov, davčna številka ali identifikacijska številka za davek na dodano vrednost, številka transakcijskega računa, podatki o pooblaščenih osebah za podpis pogodbe in drugi podatki),
– vsebino in obseg ter čas realizacije programa,
– višino odobrenih sredstev,
– rok za porabo sredstev,
– navedbo pravic in obveznosti pogodbenih strank,
– razloge za vračilo dodeljenih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– razloge za razvezo pogodbe.
22. člen 
(1) Mestna občina bo sredstva za sofinanciranje programov nakazovala na način, kot bo določen z vsakokratno veljavno zakonodajo s področja izvrševanja proračunov.
(2) Sredstva, odobrena za namen sofinanciranja uporabe športnih površin, bo financer lahko nakazoval upravljavcu športne infrastrukture na podlagi cesijskih pogodb.
23. člen 
Izvajalec je dolžan javno objaviti izračun cene športnega programa, za katerega izvajanje prejema javna sredstva. Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, so za uporabnika brezplačni, v primeru delnega sofinanciranja pa mora izvajalec letnega programa športa stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati.
VIII. OBVEZNOSTI IZVAJALCEV 
24. člen
(1) Izvajalci morajo pravočasno in v celoti izpolniti pogodbene obveznosti ter najkasneje do v pogodbi določenih rokov, pristojnemu organu predložiti:
– vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi sofinanciranih športnih programov,
– dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa (računi, pogodbe ipd.).
(2) Kadarkoli med veljavnostjo pogodbe ter še tri leta po njenem prenehanju, morajo izvajalci na zahtevo mestne občine v danem roku posredovati podatke ali dokumentacijo, ki se nanaša na izvajanje odobrenih programov, namensko porabo sredstev ter nadzor pravilnosti izvajanja pogodbe.
(3) Izvajalec je dolžan obvestiti skrbnika pogodbe o vseh spremembah, ki utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih pogodbenih obveznosti, takoj oziroma najkasneje v roku deset dni, odkar je zanje izvedel. Na podlagi obvestila, kakor tudi na podlagi na drugačen način ugotovljenih dejstev, lahko mestna občina, ob upoštevanju vseh okoliščin posameznega primera, sklene z izvajalcem aneks k pogodbi ali odstopi od pogodbe in uveljavi sankcije iz naslednjega člena.
25. člen 
(1) Izvajalec izgubi pravico do sofinanciranja in je v roku, ki ga določi mestna občina, dolžan vrniti vsa morebitna že prejeta sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila, če:
– pogodbenega programa sploh ni pričel izvajati;
– je z izvajanjem prenehal ali ga izvaja na način, ki ni skladen s pogodbo oziroma odločbo;
– je sredstva v celoti ali deloma porabil v nasprotju s pogodbo;
– kateri izmed strokovnih delavcev, ki izvajajo športni proces, ne izpolnjuje, ali med letom preneha izpolnjevati pogoje za delo po Zakonu o športu;
– je v postopku javnega razpisa ali med izvajanjem pogodbe navajal neresnične ali pomanjkljive podatke in je to vplivalo na dodelitev sredstev oziroma financiranje;
– ni zagotovljena raba slovenskega jezika skladno s 56. členom Zakona o športu;
– ni obvestil pristojnega organa o morebitnih statusnih in drugih spremembah, ki vplivajo na pravico do sofinanciranja;
– ni oddal poročila (končnega oziroma delnega) o realizaciji programa niti v naknadnem roku, ki mu ga je določil pristojni organ iz prvega odstavka 4. člena tega odloka;
– na pisno zahtevo mestne občine ne posreduje podatkov ali dokumentacije, ki se nanaša na izvajanje odobrenih programov, namensko porabo sredstev ter nadzor pravilnosti izvajanja pogodbe.
(2) V primerih iz druge, četrte in sedme alineje prejšnjega odstavka, se v primeru, če je izvajalec program pred kršitvijo pravilno izvajal 36 tednov ali več, financiranje ustavi, izvajalec pa je dolžan vrniti le tisti del sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila, ki jih je morebiti prejel po storjeni kršitvi.
(3) V javnem razpisu se lahko določi tudi druge primere izgube pravice do sofinanciranja in vračila že prejetih sredstev, če se izkaže, da je to potrebno za pravilno izvajanje letnega programa športa ali za zavarovanje javnih sredstev.
(4) V primeru napredovanj oziroma nazadovanj v tekmovalnih sistemih v okviru nacionalnih panožnih zvez se sofinanciranje do konca leta nadaljuje v enakem obsegu, kot je določeno s pogodbo.
IX. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
26. člen
Nadzor nad izvajanjem programov in nad namensko porabo dodeljenih sredstev opravlja pristojni organ iz prvega odstavka 4. člena tega odloka.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 82/12, 17/13, 9/15 in 2/16), njegova določila pa se še uporabljajo za presojo pravnih razmerij, ki izhajajo iz Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017.
28. člen 
Komisija, imenovana v skladu z določbami Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 82/12, 17/13, 9/15 in 2/16) opravlja naloge komisije iz tega odloka do izteka mandata. Člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti iz petega odstavka 10. člena tega odloka v roku 14 dni od uveljavitve tega odloka.
29. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2017-2
Nova Gorica, dne 26. oktobra 2017
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Marko Tribušon l.r.