Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

Št. 6036-240/2017/9 Ob-3439/17, Stran 2762
Za izvrševanje 32. in 33. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter v skladu s 50. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 29. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17 in 59/17), 216. in 229. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo)
javni razpis 
za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2018 
I. Predmet javnega razpisa
Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje splošno izobraževalnih programov izobraževanja odraslih (v nadaljevanju programi) v šolskem letu 2017/18 in dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2018. Cilj tega javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in drugih ranljivih skupinah.
a) Študijski krožki
Sofinancira se izvedba splošnih in bralnih študijskih krožkov (v nadaljevanju študijski krožki), koordiniranih s strani Andragoškega centra Slovenije (v nadaljevanju ACS), izvedenih od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018.
b) Programi medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje
Sofinancira se izvedba programov medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje, vključenih v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, izvedene od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018.
c) Parada učenja – dan učečih se skupnosti (v nadaljevanju Parada učenja)
Sofinancira se izvedba dejavnosti Parada učenja, izvedena na dan 16. 5. 2018.
d) Koordinacija podizvajalcev in prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja 2017 (v nadaljevanju Koordinacija TVU 2017)
Sofinancira se Koordinacija TVU 2018, izvedena od 11. 5. do 30. 6. 2018.
e) Aktivnosti združenj in društev za izobraževanje odraslih
Sofinancira se izvedba aktivnosti združenj in društev, ki prispevajo k uresničevanju dolgoročnih ciljev Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (v nadaljevanju ReNPIO13-20), izvedenih od 1. 1. 2018 do 15. 11. 2018:
– organizacija strokovnih dogodkov oziroma srečanj,
– strokovno usposabljanje članov združenj in društev in drugih strokovnih delavcev, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih,
– priprava novih programov ali modelov povezovanja na področju splošnega izobraževanja odraslih,
– mednarodno sodelovanje, ki prispeva k izmenjavi dobrih praks,
– promocija izobraževanja odraslih za nižje izobražene in druge ranljive skupine, s poudarkom na starejših od 45 let,
– izdajanje znanstvenih in strokovnih monografij.
II. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2018. Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 536.800,00 EUR. Sredstva so zagotovljena znotraj ukrepa 3311-11-0012 Izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih, na proračunski postavki 722910 – Dejavnost izobraževanja odraslih, konto 4102 (subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom), konto 4120 (tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam), konto 4133 (tekoči transferi v javne zavode), konto 4135 (tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb) in konto 4130 (tekoči transferi občinam).
a) Študijski krožki
Razpoložljivih sredstev za področje študijskih krožkov je okvirno 270.000,00 EUR. Izbranih in sofinanciranih bo največ 300 najbolje ocenjenih študijskih krožkov. Za posamezen študijski krožek je namenjenih okvirno 900,00 EUR.
b) Programi medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje
Razpoložljivih sredstev za programe medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje je okvirno 75.000,00 EUR. Izbranih in sofinanciranih bo največ 50 najbolje ocenjenih programov univerz za tretje življenjsko obdobje. Za program posamezne univerze za tretje življenjsko obdobje je namenjenih okvirno do 1.500,00 EUR.
c) Parada učenja
Razpoložljivih sredstev za dejavnost Parada učenja je okvirno 45.000,00 EUR. Izbranih in sofinanciranih bo največ 15 prirediteljev dejavnosti Parada učenja, za posamezno organizacijo dejavnosti je namenjenih okvirno do 3.000,00 EUR.
d) Koordinacija TVU 2017
Razpoložljivih sredstev za koordinacijo TVU 2018 je okvirno 69.000,00 EUR. Končno število izbranih in sofinanciranih koordinatorjev TVU 2018 je odvisno od števila prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali pogoje, opredeljene v tem javnem razpisu, in dosegli ustrezno število točk ter razmestitve v tri tarifne razrede. Za 1. tarifni razred je namenjenih okvirno do 1.000.00 EUR, za 2. tarifni razred je namenjenih okvirno do 1.700,00 EUR, za 3. tarifni razred je namenjenih okvirno do 2.400,00 EUR.
e) Aktivnosti združenj in društev za izobraževanje odraslih
Razpoložljivih sredstev za aktivnosti združenj in društev za izobraževanje odraslih je okvirno 77.800,00 EUR. Končno število sofinanciranih aktivnosti je odvisno od števila prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali pogoje, opredeljene v tem javnem razpisu, in za prijavljene aktivnosti dosegli ustrezno število točk.
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Za prijavitelje je pomembno, da izpolnjujejo pogoje, ki so določeni s tem javnim razpisom.
a) Študijski krožki
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih ali imajo le-to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu. Prijavitelji, ki tega pogoja ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora. Poleg tega morajo imeti mentorja študijskega krožka, ki ima potrdilo o usposobljenosti za vodjo ali mentorja študijskega krožka po programu ACS. Če posamezen študijski krožek nima mentorja, prijavitelj priloži program mentorstva, ki ga izvaja mentor, usposobljen po programu ACS. Študijski krožki, ki tega pogoja ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.
Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih oziroma akt o ustanovitvi in
– obrazec »Prijava študijskega krožka« s prilogami za vsak študijski krožek posebej.
Prijavitelj lahko prijavi največ 6 študijskih krožkov, v kar se všteva tudi ponovitve študijskih krožkov.
b) Programi medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih ali imajo le-to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu. Poleg tega morajo biti včlanjene v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje. Prijavitelji, ki teh dveh pogojev ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.
Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih,
– obrazec »Prijava programa medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje«,
– dokazilo o vključenosti v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje.
Prijavitelj lahko prijavi en program.
c) Parada učenja
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih ali imajo le-to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu, so seznanjene z zasnovo Parade učenja, so bile srednji ali velik koordinator TVU (2. ali 3. tarifni razred) v preteklem letu, so finančno zmožne izpeljati Parado učenja in imajo podporo lokalne skupnosti za izpeljavo Parade učenja. Prijavitelji, ki teh pogojev ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.
Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih,
– obrazec »Načrt Parade učenja 2018«,
– izjavo o finančni zmogljivosti izvedbe Parada učenja in o podpori lokalne skupnosti za izpeljavo Parada učenja in
– potrdilo o udeležbi na razvojno-pripravljalnem sestanku TVU (7. 11. 2017).
Prijavitelj lahko prijavi en načrt dejavnosti.
d) Koordinacija TVU 2017
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih ali imajo le-to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu. Prijavitelji, ki tega pogoja ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.
Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih,
– izpolnjen obrazec »Načrt dejavnosti koordinacije TVU 2018« in
– potrdilo o udeležbi na razvojno-pripravljalnem sestanku TVU (7. 11. 2017).
Prijavitelj lahko prijavi en načrt dejavnosti.
e) Aktivnosti združenj in društev za izobraževanje odraslih
Na javni razpis se lahko prijavijo združenja, ki združujejo organizacije s področja izobraževanja odraslih, in društva, ki združujejo posameznike oziroma organizacije s področja izobraževanja odraslih. Glavni namen združenj in društev mora biti strokovno delo na področju izobraževanja odraslih na ravni države. Prijavitelji, ki teh pogojev ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.
Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– kopijo temeljnega akta, iz katerega je razvidno, da deluje na nacionalni ravni, da ima registrirano dejavnost izobraževanja odraslih in da je njegov glavni namen strokovno delo na področju izobraževanja odraslih in
– izpolnjen obrazec »Prijava aktivnosti združenj in društev za izobraževanje odraslih« za vsako aktivnost posebej.
Prijavitelj lahko prijavi na vsako vsebinsko področje po eno aktivnost.
V primeru izbora aktivnosti strokovnega dogodka oziroma srečanja bo moral prijavitelj dokončno vsebino in program uskladiti z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.
IV. Merila za izbor programov in dejavnosti na javnem razpisu
a) Študijski krožki
Prijavitelje študijskih krožkov se točkuje in razvršča po naslednjih merilih:
Merila
1.
Kraj izvedbe programa študijskega krožka
2.
Število aktivnih mentorjev študijskih krožkov pri prijavitelju
3.
Ponudba študijskih krožkov pri prijavitelju
4.
Udeležba ali organizacija Karavane študijskih krožkov 
5.
Posebne spodbude k razvoju ponudbe študijskih krožkov
b) Programi medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje
Prijavitelje Programov medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje se točkuje in razvršča po naslednjih merilih:
Merila
1.
Število aktivnih članov
2.
Leta delovanja
3.
Sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, izkazano s pogodbo
c) Parada učenja
Prijavitelje Parade učenja se točkuje in razvršča po naslednjih merilih:
Merila
1.
Število sodelujočih organizacij
2.
Raznolikost temeljnih dejavnosti Parade učenja
3.
Zagotavljanje vsebin za raznolike ciljne skupine
4.
Vključevanje učečih se (ambasadorjev učenja, dobitnikov priznanja ACS in drugih učečih se iz lokalnega okolja)
5.
Delež organizacij za izobraževanje odraslih in medgeneracijsko sodelovanje med vsemi sodelujočimi
6.
Spremljevalne dejavnosti
7.
Raznolikost skupne medijske promocije
8.
Raznolikost skupne vizualne promocije
d) Koordinacija TVU 2017
Prijavitelje Koordinacije TVU 2017 se točkuje in razvršča po naslednjih merilih:
Merila
1.
Usmerjanje in usklajevanje dejavnosti in vsebin prireditev koordiniranih podizvajalcev TVU
2.
Raznolikost skupne medijske promocije
3.
Raznolikost skupne vizualne promocije
4.
Organizacija in izpeljava skupnih dejavnosti 
s podizvajalci TVU
5.
Nosilec skupne akcije TVU v tekočem letu
c) Aktivnosti združenj in društev za izobraževanje odraslih
Aktivnosti združenj in društev za izobraževanje odraslih se točkuje in razvršča po naslednjih merilih:
Merila
1.
Aktivnost ima celovito in podrobno razdelane vse zahtevane elemente
2.
Prijavitelj izkazuje zadostne in z jasno strukturo predstavljene izkušnje in reference za prijavljeno aktivnost
3.
Aktivnost je ustrezno finančno ovrednotena
4.
Aktivnost izkazuje konkretni kvantitativni in kvalitativni prispevek k uresničevanju dolgoročnih ciljev ReNPIO
5.
Prijavitelj izkazuje sodelovanje z različnimi deležniki
6.
Prijavitelj pri načrtovani aktivnosti izkazuje izvirnost in nove pristope pri doseganju ciljev te aktivnosti
V. Način in rok prijave na javni razpis
Prijavitelji, ki se prijavljate na več sklopov tega javnega razpisa, oddajte samo eno vlogo.
Vlogo z vso zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 8. 12. 2017. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila na dan izteka roka za oddajo označena s poštnim žigom in poslana priporočeno ali oddana na dan izteka roka do 12. ure v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Vlogo oddajte v zaprti ovojnici z označenim nazivom in točnim naslovom prijavitelja ter vidnima oznakama »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2018« in »Prijava«. Priporočamo, da uporabite vzorec za označitev ovojnice iz razpisne dokumentacije (priloga 1).
Vloge, ki bodo oddane po izteku predpisanega roka ali ne bodo imele predpisanih oznak, bodo pred odpiranjem izločene iz nadaljnjega postopka in s sklepom zavržene. S sklepom bodo zavržene tudi vse vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih ali po pozivu za formalno dopolnitev pravočasno ter ustrezno dopolnjene. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev in tistega dela vloge, ki se veže na vsebino.
VI. Odpiranje vlog in rok za obveščanje o izidu javnega razpisa: komisija, ki jo je imenovala ministrica za izobraževanje, znanost in šport, bo začela z odpiranjem vlog 11. 12. 2017. V skladu s tretjim odstavkom 222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo o izboru obveščeni pisno v 45 dneh po preteku roka za prijavo, torej najkasneje do 22. 1. 2018.
VII. Razpisna dokumentacija: besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani Ministrstva: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Dodatne informacije glede javnega razpisa dobite pri Teji Dolgan na tel. 01/400-53-37, vsak delovni dan od 10. do 11. ure.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport