Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

3054. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Semič, stran 8680.

  
Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 3. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) ter 14., 79. in 80. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 22. redni seji dne 9. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Semič 
1. člen 
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Semič (Uradni list RS, št. 59/08) se 4. člen spremeni tako, da se na novo glasi:
»Na območju Občine Semič se kot javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
5. urejanje in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, nasadov (sadovnjakov), pešpoti in drugih javnih poti, ulic, trgov in cest v naselju Semič, ki niso razvrščene med magistralne ali regionalne ceste,
7. vzdrževanje občinskih cest,
8. 24-urna dežurna pogrebna služba,
9. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic,
10. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
11. urejanje javnih parkirišč in garažnih hiš,
12. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naseljih,
13. opravljanje javnega mestnega prometa, ki obsega javni prevoz potnikov v mestih in naseljih z javnimi prevoznimi sredstvi,
14. pokopališka dejavnost,
15. distribucija toplote.
Javne službe iz prejšnjega odstavka se opravljajo na celotnem območju občine, če z odlokom ali pravilnikom iz 3. člena tega odloka za posamezno javno službo ni določeno drugače.
Občina s pravilnikom podrobneje uredi način opravljanja javnih služb, navedenih pod 5. in 6. točko tega člena.
Dejavnosti od 1. do 8. točke prvega odstavka tega člena so obvezne gospodarske javne službe.«
2. člen 
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Semič (Uradni list RS, št. 59/08) se 8. člen spremeni tako, da se na novo glasi:
»Občina Semič zagotavlja neposredno izvajanje gospodarskih javnih služb opredeljenih pod točko 1, 2, 3, 8 in 10 po javnem podjetju Komunala Črnomelj d.o.o..
Način izvajanja dejavnosti iz 14. točke prvega odstavka 4. člena se določi v Odloku o pokopališkem redu v Občini Semič.
Način izvajanja dejavnosti iz 15. točke prvega odstavka 4. člena določa Odlok o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe za proizvodnjo in dobavo toplotne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) v Občini Semič (Uradni list RS, 57/10).«
3. člen 
Ostali členi Odloka ostanejo nespremenjeni.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01/2008-11
Semič, dne 9. novembra 2017
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič l.r.