Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

3027. Pravilnik o zagotavljanju varnosti na smučišču, stran 8590.

  
Na podlagi drugega odstavka 19. člena, tretjega odstavka 20. člena, prvega in tretjega odstavka 21. člena in tretjega odstavka 26. člena Zakona o varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št. 44/16) ministrica za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K 
o zagotavljanju varnosti na smučišču 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik ureja:
– obrazec vloge za podelitev službene izkaznice nadzornika na smučišču in obrazec ter vsebino službene izkaznice;
– oznake in opremo nadzornika na smučišču (v nadaljnjem besedilu: nadzornik);
– program, izvedbo in preizkus znanja usposabljanja ter program in izvedbo obdobnega izpopolnjevanja za nadzornike;
– kadrovske, materialne in druge pogoje ter merila za podelitev javnega pooblastila in
– obrazec potrdila o odvzemu smučarske vozovnice.
II. SLUŽBENA IZKAZNICA NADZORNIKA 
2. člen 
(vloga) 
(1) Prosilec vlogo za pridobitev oziroma zamenjavo službene izkaznice nadzornika na smučišču (v nadaljnjem besedilu: službena izkaznica) vloži pri ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Vlogi za pridobitev službene izkaznice nadzornika se priloži:
1. fotokopijo veljavnega identifikacijskega dokumenta, ki je opremljen s fotografijo in ga je izdal državni organ, z njega pa sta razvidna državljanstvo in starost;
2. fotografijo, ki kaže pravo podobo prosilca in ni retuširana. Fotografija mora biti izdelana na belem tankem sijajnem fotografskem papirju velikosti 35 x 45 mm, in sicer v barvni tehniki. Jasno mora prikazovati poteze celega obraza od konice brade do začetka lasišča (temena glave) ter levo in desno polovico obraza;
3. fotokopijo zdravniškega potrdila o zdravstveni in psihični sposobnosti prosilca za opravljanje dela nadzornika;
4. fotokopijo dokazila o zaključenem izobraževalnem programu za pridobitev najmanj srednje poklicne izobrazbe;
5. fotokopijo dokazila o usposobljenosti za nadzornika oziroma fotokopijo dokazila o obdobnem izpopolnjevanju za nadzornika;
6. dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika (kopijo spričevala o končanem najmanj osnovnošolskem izobraževanju v Republiki Sloveniji ali kopijo potrdila uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu aktivnega znanja slovenskega jezika po javno veljavnem izobraževalnem programu osnovne ravni znanja slovenskega jezika (stopnja B1) v Republiki Sloveniji.
(3) Ne glede na 2. točko prejšnjega odstavka lahko pripadnice oziroma pripadniki verskih skupnosti ter druge osebe, ki po svoji ljudski navadi kot sestavni del svojega oblačila oziroma sestavni del oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo, priložijo fotografijo, na kateri so fotografirane s čepico, ruto ali drugim pokrivalom, če imajo odkrit obraz.
3. člen 
(oblika službene izkaznice) 
(1) Službena izkaznica se izda na obrazcu iz posebnega papirja z zaščitnimi elementi v velikosti 85 × 54 mm.
(2) Na sprednji strani službene izkaznice je pod napisom »NADZORNIK NA SMUČIŠČU« na levi strani fotografija nadzornika. Desno od fotografije nadzornika je napis »SLUŽBENA IZKAZNICA«, pod njim pa je številka službene izkaznice in osebno ime nadzornika. Pod fotografijo nadzornika je datum veljavnosti službene izkaznice, desno od njega pa žig ministrstva in podpis pooblaščene osebe ministrstva.
(3) Osnovna barva službene izkaznice je bela. Napis »NADZORNIK NA SMUČIŠČU« je bel na temno modri podlagi, osebno ime nadzornika je črne barve in na rumeni podlagi, napis »SLUŽBENA IZKAZNICA« je modre barve na beli podlagi, preostali napisi na službeni izkaznici so črne barve in na beli podlagi.
(4) V zgornjem delu hrbtne strani službene izkaznice je naslednje besedilo: »Imetnik te izkaznice zagotavlja varnost in spoštovanje reda na smučišču oziroma nadzira ravnanje smučarjev in drugih oseb na smučišču v okviru dolžnosti in pooblastil na podlagi zakona, ki ureja varnost na smučiščih.«, pod njim pa »Izdajatelj: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije« in »Najditelj naj izgubljeno izkaznico vrne izdajatelju.«.
(5) Grafična oblika obrazca službene izkaznice je določena v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
(zamenjava službene izkaznice) 
(1) Ministrstvo na stroške nadzornika izda novo službeno izkaznico v naslednjih primerih:
– pogrešitev, izguba ali tatvina,
– poškodba ali obraba oziroma neuporabnost izkaznice iz drugega razloga,
– sprememba osebnih podatkov na službeni izkaznici.
(2) Nadzornik v primerih iz prejšnjega odstavka ministrstvu poda vlogo za izdajo službene izkaznice. Vlogi priloži priloge iz 1. točke drugega odstavka 2. člena tega pravilnika. Nova službena izkaznica se v primerih iz prejšnjega odstavka izda z veljavnostjo predhodne službene izkaznice.
III. OZNAKE IN OPREMA NADZORNIKA 
5. člen 
(oznake in oprema nadzornika) 
(1) Nadzornik je med opravljanjem nalog na smučišču oblečen v eno od vrhnjih oblačil fluorescenčne rumene barve z oznakami, kot je določeno v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Srebrni odsevni trakovi so široki najmanj 50 mm. Napisi na sprednjem delu oblačila so črni, z velikimi tiskanimi črkami velikosti najmanj 10 mm, napisi na hrbtnem delu oblačila so črni, z veliki tiskanimi črkami velikosti najmanj 80 mm. Pod napisom na hrbtnem delu oblačila »NADZORNIK NA SMUČIŠČU« je lahko tudi mednarodna oznaka za nadzornika »SKI PATROL«.
(3) Nadzornik je pri opravljanju nalog opremljen najmanj z naslednjo opremo:
– naprava za fotografiranje oziroma snemanje,
– merilna naprava (za merjenje razdalj),
– sredstvo za označevanje sledi ob nesreči na smučišču (npr. barva ali razpršilec) in
– telekomunikacijska naprava.
IV. PROGRAM, IZVEDBA IN PREIZKUS ZNANJA USPOSABLJANJA TER PROGRAM IN IZVEDBA OBDOBNEGA IZPOPOLNJEVANJA 
6. člen 
(usposabljanje in obdobno izpopolnjevanje) 
(1) Z usposabljanjem za nadzornika in preizkusom znanja se kandidat strokovno usposobi in pripravi za opravljanje nalog nadzornika.
(2) Z obdobnim izpopolnjevanjem nadzornik osveži strokovno znanje in se seznani z novostmi glede nadzora na smučišču.
(3) Usposabljanje, preizkus znanja in obdobno izpopolnjevanje izvaja ministrstvo ali druga oseba javnega prava, pravna oseba zasebnega prava ali samostojni podjetnik posameznik, če mu je bilo podeljeno javno pooblastilo (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
7. člen 
(program usposabljanja in program obdobnega izpopolnjevanja) 
(1) Program usposabljanja obsega teoretični in praktični del:
1. Teoretični del programa obsega naslednje vsebine:
– osnove prekrškovnega prava;
– Zakon o varnosti na smučiščih (teoretični del):
a) zahteve, obveznosti in ukrepi za varnost na smučišču;
b) določbe o ravnanju smučarjev in drugih oseb na smučišču;
c) ukrepi in pristojnosti nadzornikov in policistov na smučišču;
č) nesreče in nenadna obolenja na smučišču;
d) evidence in
e) nadzor in kazenske določbe.
2. Praktični del programa obsega naslednje vsebine:
– osnove metodike in tehnike dela nadzornika na smučišču;
– postopek nadzornika pri prihodu na kraj nesreče ali nenadnega obolenja, ukrepi ob nenadnem obolenju, opravljanje ogleda kraja nesreče na smučišču in izdelava zapisnika o ogledu nesreče na smučišču;
– ustno opozorilo;
– ustna odredba;
– ugotavljanje identitete;
– prepoved smučanja in odvzem smučarske vozovnice;
– varnostni pregled smučišča;
– odprava neurejenosti in pomanjkljivosti na smučišču ter naloge, povezane z varnostjo na smučišču;
– obveščanje policije in
– zavarovanje nevarnih mest na smučišču, zaščitna sredstva in oznake na smučišču.
(2) Program obdobnega izpopolnjevanja obsega naslednje vsebine:
– predlog za uvedbo postopka o prekršku;
– ukrepi in pristojnosti nadzornikov;
– posebna pooblastila nadzornika in policista;
– nesreča na smučišču in
– postopek opravljanja ogleda kraja nesreče na smučišču in izdelava zapisnika o ogledu nesreče.
(3) Program usposabljanja traja 40 ur. Program obdobnega izpopolnjevanja traja osem ur.
(4) Usposabljanje, preizkus znanja in obdobno izpopolnjevanje v skladu s programoma organizira in izvede izvajalec najmanj enkrat letno na podlagi prijav.
(5) Podrobnejšo vsebino in ceno posameznega programa z odredbo določi minister, pristojen za notranje zadeve.
8. člen 
(pristop k usposabljanju in preizkusu znanja) 
Kandidat lahko pristopi k usposabljanju in opravljanju preizkusa znanja, če je uspešno opravil preizkus teoretičnega in praktičnega znanja smučanja, kar dokazuje s potrdilom Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije, ki deluje znotraj Smučarske zveze Slovenije.
9. člen 
(prijava na usposabljanje in preizkus znanja) 
(1) Izvajalec objavi termine usposabljanja na svojih spletnih straneh najmanj 60 dni pred začetkom usposabljanja. Glede na vremenske razmere ima pravico spremeniti datum usposabljanja, o čemer obvesti kandidata vsaj sedem dni pred začetkom usposabljanja.
(2) Izvajalec objavi obrazec prijavnice na usposabljanje na svoji spletni strani in zagotovi možnost sprejemanja prijave na usposabljanje tudi po elektronski pošti. Kandidat se prijavi na usposabljanje pri izvajalcu najmanj 30 dni pred začetkom usposabljanja. O kraju in terminu usposabljanja izvajalec obvesti kandidata vsaj sedem dni pred začetkom usposabljanja.
(3) Datum opravljanja preizkusa znanja določi izvajalec. Termine in obrazec prijavnice za preizkus znanja objavi izvajalec na svoji spletni strani. Kandidat se za preizkus znanja prijavi pri izvajalcu, ki zagotovi možnost sprejemanja prijave za preizkus znanja tudi po elektronski pošti.
10. člen 
(uporaba določb za obdobno izpopolnjevanje) 
Za prijavo, organizacijo in izvedbo obdobnega izpopolnjevanja se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika, ki urejajo usposabljanje.
11. člen 
(preizkus znanja) 
(1) Usposobljenost kandidata za nadzornika se preveri s preizkusom znanja za opravljanje nalog nadzornika.
(2) Kandidat lahko pristopi k opravljanju preizkusa znanja, če je dosegel 95-odstotno prisotnost na s programom določenem usposabljanju.
(3) Preizkus znanja obsega pisni in ustni del iz vsebin, določenih v programu usposabljanja.
12. člen 
(komisija za preizkus znanja) 
(1) Preizkus znanja se opravlja pred tričlansko komisijo (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo sestavljajo predsednik in dva člana, pri čemer predsednik komisije piše zapisnik in je obenem predstavnik izvajalca.
(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, s sklepom določi seznam oseb, ki so lahko imenovane za predsednike ali člane komisije (v nadaljnjem besedilu: seznam). Seznam je sestavljen iz predstavnikov izvajalca, ministrstva in ministrstva, pristojnega za žičniške naprave.
(3) Minister na predlog izvajalca s seznama za vsak preizkus znanja posebej imenuje komisijo.
(4) Predsedniki in člani komisij morajo imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazbo, ki v skladu z zakonom ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in najmanj tri leta delovnih izkušenj z varnostjo na smučiščih.
13. člen 
(pristop k opravljanju preizkusa znanja) 
Pred začetkom preizkusa znanja se na podlagi javne listine, opremljene s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, ugotovi istovetnost kandidata, predsednik komisije pa kandidatom razloži potek opravljanja preizkusa znanja.
14. člen 
(potek in ocenjevanje pisnega dela preizkusa znanja) 
(1) Pisni del preizkusa znanja obsega reševanje pisnih nalog iz vsebin, določenih v programu usposabljanja iz 7. člena tega pravilnika. Obvezni del pisne naloge sta vsebina, ki se nanaša na zapisnik o ogledu kraja nesreče na smučišču, in vsebina predloga za uvedbo postopka o prekršku.
(2) Pisno nalogo sestavi predsednik komisije in jo dostavi izvajalcu najmanj tri dni pred dnevom izvedbe pisnega dela preizkusa znanja.
(3) Med pisnim preizkusom znanja morajo kandidati upoštevati izpitni red, ki ga določi izvajalec, predsednik komisije pa z njim seznani kandidate pred opravljanjem preizkusa znanja. Potek preizkusa znanja nadzirajo člani komisije. Pisni del preizkusa znanja traja največ 60 minut.
(4) Na pisnem delu preizkusa znanja lahko kandidat doseže največ 100 točk. Uspeh pisnega dela se ocenjuje z oceno »uspešno« ali »neuspešno«. Uspešno ga opravi kandidat, ki doseže najmanj 60 točk.
(5) Komisija oceni pisni del preizkusa znanja takoj po končanem pisnem delu. Predsednik komisije ustno seznani kandidata z doseženo oceno.
(6) Neuspešnega kandidata predsednik komisije ustno seznani z možnostjo ponovnega opravljanja tega dela preizkusa znanja in s pravico do ugovora ter obvestilo vnese v zapisnik, ki ga kandidat s podpisom potrdi.
15. člen 
(potek in ocenjevanje ustnega dela preizkusa znanja) 
(1) Ustni del preizkusa znanja, ki traja največ 45 minut, opravlja kandidat isti dan po uspešno opravljenem pisnem delu. Vprašanja za ustni del preizkusa znanja, ki jih določi predsednik komisije, so zapisana na izpitnih listkih v ovojnici. Kandidat izbere iz ovojnice izpitni listek. Vprašanja na izpitnem listku so sestavljena tako, da se preveri poznavanje vsebin, določenih v programu usposabljanja iz 7. člena tega pravilnika. Kandidatu postavlja vprašanja predsednik komisije, lahko pa tudi člani komisije.
(2) Uspeh ustnega dela preizkusa znanja se ocenjuje z oceno »uspešno« ali »neuspešno«.
(3) Predsednik komisije po končanem ustnem delu preizkusa znanja in ocenitvi ustno seznani kandidata z oceno ustnega dela.
(4) Neuspešnega kandidata predsednik komisije ustno seznani z možnostjo ponovnega opravljanja tega dela preizkusa znanja in s pravico do ugovora ter obvestilo vnese v zapisnik, ki ga kandidat potrdi s podpisom.
16. člen 
(uspeh preizkusa znanja) 
(1) Končni uspeh kandidata ugotovi komisija tako, da na podlagi ocen pisnega in ustnega dela preizkusa znanja določi skupno oceno »preizkus znanja je opravil« ali »preizkusa znanja ni opravil«.
(2) Kandidat je preizkus znanja uspešno opravil, če je uspešno opravil pisni in ustni del.
17. člen 
(zapisnik o preizkusu znanja) 
(1) O poteku preizkusa znanja se za vsakega kandidata vodi zapisnik, ki vsebuje naslednje podatke:
– osebno ime kandidata;
– datum rojstva;
– številka in vrsta uradnega identifikacijskega dokumenta, na podlagi katerega je bila ugotovljena istovetnost kandidata;
– kolikokrat je kandidat že opravljal pisni ali ustni del preizkusa znanja;
– osebno ime predsednika in članov komisije;
– datum in ocena pisnega dela preizkusa znanja;
– datum, vsebina in ocena ustnega dela preizkusa znanja;
– odločitev komisije o uspešnosti kandidata na preizkusu znanja in
– podpisi predsednika, članov komisije in kandidata.
(2) Zapisnik podpišejo predsednik in člana komisije.
18. člen 
(ponovni preizkus in ponovno usposabljanje) 
(1) Izvajalec določi nov rok za preizkus znanja najmanj 14 dni in največ 30 dni od zadnjega neuspešno opravljenega preizkusa znanja.
(2) Kandidat, ki preizkusa znanja trikrat zapored ni opravil, se mora ponovno udeležiti usposabljanja, preden lahko ponovno opravlja preizkus znanja.
19. člen 
(ugovor) 
(1) Kandidat, ki se ne strinja z oceno preizkusa znanja iz 14., 15., ali 16. člena tega pravilnika, lahko v treh delovnih dneh od seznanitve z njo vloži pisni ugovor pri izvajalcu. V ugovoru navede, zoper kateri del preizkusa znanja vlaga ugovor ter razloge za to. O ugovoru odloči komisija za ugovore najpozneje v 14 delovnih dneh od prejema ugovora.
(2) Izvajalec s seznama najpozneje v petih delovnih dneh imenuje predsednika in dva člana komisije za ugovore, ki niso sodelovali v komisiji, katere odločitev kandidat izpodbija z ugovorom.
(3) Če komisija za ugovore ugotovi, da so bile med izpitom kršene določbe tega pravilnika, lahko ugovoru ugodi in spremeni oceno ter o tem pisno obvesti kandidata.
(4) Če komisija za ugovore ugovoru ugodi, na podlagi dokumentacije pa ne more sprejeti odločitve o oceni, predlaga ponovni preizkus znanja iz tistega dela pisnega ali ustnega preizkusa znanja, zoper katerega je kandidat podal ugovor. Izvajalec v osmih dneh od odločitve komisije za ugovore določi nov rok za preizkus znanja, ki mora omogočiti kandidatu najmanj 30 dni za pripravo na ponovni preizkus znanja, in o tem obvesti kandidata v osmih dneh od določitve novega datuma.
(5) Izvajalec s seznama najpozneje v 15 delovnih dneh od odločitve komisije za ugovore iz prejšnjega odstavka imenuje novo komisijo, v katero ne sme imenovati predsednika in članov, ki so sodelovali v komisiji, katere odločitev kandidat izpodbija z ugovorom, ali v komisiji za ugovore.
(6) Ocena preizkusa znanja komisije iz prejšnjega odstavka je dokončna.
20. člen 
(izostanek) 
(1) Če kandidat ne pristopi k opravljanju preizkusa znanja, se šteje, da ga ni uspešno opravil, razen če poda pisno dokazilo o utemeljenih razlogih izostanka.
(2) Utemeljeni razlogi iz prejšnjega odstavka, zaradi katerih kandidat ni pristopil k opravljanju preizkusa znanja, so zlasti višja sila, smrt v družini, poškodba ter bolezen kandidata ali njegovega ožjega družinskega člana. O utemeljenosti razlogov odloča izvajalec.
21. člen 
(potrdila) 
(1) Izvajalec izda kandidatu, ki je uspešno opravil preizkus znanja, potrdilo, ki ga podpišeta predsednik komisije in odgovorna oseba izvajalca najpozneje v osmih dneh od dneva, ko je opravil preizkus znanja.
(2) Kandidatu, ki se je udeležil obdobnega izpopolnjevanja, se za udeležbo izda potrdilo, ki ga podpiše odgovorna oseba izvajalca, če je bila udeležba kandidata na obdobnem izpopolnjevanju stoodstotna.
V. STROŠKI 
22. člen 
(plačilo stroškov) 
Udeležba na usposabljanju, preizkusu znanja in obdobnem izpopolnjevanju je strošek kandidata oziroma tistega, ki ga je napotil na usposabljanje, preizkus znanja ali obdobno izpopolnjevanje.
23. člen 
(povračilo stroškov v povezavi z delom v komisiji) 
Predsedniku in članom komisije pripada povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji v skladu s predpisi o povračilu stroškov v zvezi z delom, ki veljajo za javne uslužbence v državni upravi. Če se preizkusi znanja opravljajo zunaj gibljivega delovnega časa organa, se čas za delo v komisiji šteje v delovni čas.
VI. KADROVSKI, MATERIALNI IN DRUGI POGOJI TER MERILA ZA PODELITEV JAVNEGA POOBLASTILA 
24. člen 
(izvajalec usposabljanja in obdobnega izpopolnjevanja) 
Osebe, ki izvajajo usposabljanje in obdobno izpopolnjevanje, imajo:
– za teoretične vsebine najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazbo, ki v skladu z zakonom ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in najmanj tri leta delovnih izkušenj z varnostjo na smučiščih;
– za praktične vsebine najmanj V. raven izobrazbe in najmanj tri leta delovnih izkušenj z varnostjo na smučiščih.
25. člen 
(materialni pogoji) 
Izvajalec zagotovi z mizami in stoli opremljeno učilnico za najmanj 20 oseb, avdiovizualne pripomočke (računalnik s projektorjem ali ustreznim zaslonom, listna tabla, ustrezna površina za projiciranje ipd.) in pripomočke za usposabljanje ter obdobno izpopolnjevanje (vzorci obrazcev, naprave za fotografiranje oziroma snemanje, merilne naprave, sredstva za označevanje sledi ob nesreči na smučišču in telekomunikacijska naprave). Zagotovljeni morajo biti tudi sanitarni prostori.
26. člen 
(obveznost izvajalca) 
(1) Izvajalec pripravi strokovno literaturo za izvedbo usposabljanja in obdobnega izpopolnjevanja s soglasjem ministrstva.
(2) Če je izvajalec nosilec javnega pooblastila, komisiji zagotovi ustrezne prostore in opremo za opravljanje preizkusov znanja.
27. člen 
(merila za podelitev javnega pooblastila) 
(1) Merila za podelitev javnega pooblastila:
– kakovost, vključno s tehničnimi prednostmi, estetske in funkcionalne lastnosti, dostopnost, oblikovanje, prilagojenost vsem uporabnikom, socialne, okoljske in inovativne značilnosti;
– organiziranost, usposobljenost in izkušenost osebja, če lahko kakovost osebja bistveno vpliva na raven izvedbe javnega pooblastila.
(2) Natančnejša opredelitev kadrovskih, materialnih in drugih pogojev ter meril za podelitev javnega pooblastila se določi z razpisno dokumentacijo.
VII. POTRDILO O ODVZEMU SMUČARSKE VOZOVNICE 
28. člen 
(obrazec potrdila) 
Obrazec potrdila o odvzemu smučarske vozovnice je predpisan v prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
29. člen 
(priznavanje usposobljenosti) 
Osebam, ki imajo opravljena preizkusa usposobljenosti v skladu s Pravilnikom o programu in načinu opravljanja preizkusa usposobljenosti nadzornikov smučišč in o primernem teoretičnem ter praktičnem znanju smučanja (Uradni list RS, št. 109/08 in 44/16), se prizna preizkus znanja za opravljanje nalog nadzornika po tem pravilniku.
30. člen 
(prenehanje uporabe) 
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata uporabljati:
– Pravilnik o obrazcu vloge za podelitev pooblastila, obrazcu službene izkaznice ter oznakah nadzornika smučišča (Uradni list RS, št. 72/10 in 44/16 – ZVSmuč-1), razen določbe 8. člena, ki se uporablja do 31. avgusta 2021, in
– Pravilnik o potrdilu o odvzemu smučarske vozovnice (Uradni list RS, št. 32/09 in 44/16 – ZVSmuč-1).
(2) Pravilnik o programu in načinu opravljanja preizkusa usposobljenosti nadzornikov smučišč in o primernem teoretičnem ter praktičnem znanju smučanja (Uradni list RS, št. 109/08 in 44/16 – ZVSmuč-1) se preneha uporabljati 31. avgusta 2018.
31. člen 
(uporaba) 
Ta pravilnik se začne uporabljati z dnem njegove uveljavitve, razen določb IV. in V. poglavja, ki se začnejo uporabljati 1. septembra 2018, in določb prvega in drugega odstavka 5. člena tega pravilnika, ki se začneta uporabljati 1. septembra 2021.
32. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-229/2017/29
Ljubljana, dne 10. oktobra 2017
EVA 2014-1711-0004
mag. Vesna Györkös Žnidar l.r.
Ministrica 
za notranje zadeve