Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

2991. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2017_II, stran 8438.

  
Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 18. seji dne 27. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2017_II 
1.člen
Drugi odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2017 se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov 
Znesek
I
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
5.430.463,17
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.575.995,00
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.232.939,00
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
1.802.309,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
342.630,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
88.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
343.056,00
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
125.700,00
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
2.500,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
90.350,00
713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
100,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
124.406,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
74.000,00
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
74.000,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
100,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
100,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
2.780.368,17
740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
526.795,55
741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
2.253.572,62
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
6.258.524,66
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
899.368,24
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
266.187,00
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
40.955,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
532.226,24
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0,00
409 REZERVE
60.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
929.165,68
410 SUBVENCIJE
2.000,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
495.505,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
149.800,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
281.860,68
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.429.990,74
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.429.990,74
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
0,00
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, 
KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI
0,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
0,00
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)
–828.061,49
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
V
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII
ZADOLŽEVANJE (50)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
VIII
ODPLAČILA DOLGA (55)
0,00
55
ODPLAČILA DOLGA
0,00
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
0,00
IX
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)
–828.061,49
X
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
0,00
XI
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
828.061,49
XII
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
829.638,89
« 
2. člen 
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Posebni del rebalansa proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Log - Dragomer (www.log-dragomer.si).
Št. 410-6/2017
Dragomer, dne 27. septembra 2017
Župan 
Občine Log - Dragomer 
Miran Stanovnik l.r.