Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

3014. Stališče do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Fatur, Slatina pri Ponikvi, stran 8545.

  
Na podlagi 60. člena v povezavi s šestim odstavkom 50. člena Zakona v prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP) je Občina Šentjur proučila pripombe in predloge javnosti in zavzela
S T A L I Š Č E 
do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Fatur, Slatina pri Ponikvi 
V času javne razgrnitve, od 18. septembra 2017 do 18. oktobra 2017, je bila na dopolnjen osnutek OPPN pridobljena naslednja pripomba oziroma vprašanja:
številka
1.
pripombodajalec
»zaradi varovanja osebnih podatkov pripombodajalec ni naveden«
pripomba podana
pisno
datum
13. 10. 2017
povzetek pripombe
Navedba (citirano):
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5.
Koliko metrov bo objekt stal od meje Sovič? 
Kam bo prezračevanje (ventilacija) obrnjeno? 
Ali je nadomestna gradnja, da se stara farma poruši? 
Kdo nam bo zagotovil nastalo škodo, ker bo naša vrednost nepremičnin zelo padla? 
Ali res moramo biti ogroženi prebivalci (sosedje) v vasi z slabim zrakom (smradom) kurjih farm škodljivim za naše zdravje v tem času? 
Investitor te tako velike farme, ne živi v tem kraju ampak v Dolgi gori. Toliko o moji pripombi, ker se pa zanimam za svoj bodoči rod in družino.
1.1. STALIŠČE
1.1. 
 
 
 
 
 
 
1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. 
 
 
 
 
1.4. 
 
 
 
 
 
 
1.5.
Odgovor / obrazložitev: 
Lokacija objekta za rejo piščancev, ki je predmet postopka izdelave OPPN je od najbližje parcelne številke v lasti pripombodajalca, oddaljena 6.60 m. Nezahtevni objekt strojna lopa, pa je od najbližje parcelne številke, istega lastnika oddaljena 1.50 m. Obstoječi objekti (št. objekta 314, na parcelni številki 16/10, k.o. Slatina) na lokaciji Slatina pri Ponikvi 14, Ponikva, so od predvidenih objektov reje piščancev na oddaljenosti več kot 120 m ter višinske razlike več kot 30 m. 
 
Odgovor / obrazložitev: Skladno z dopisom pripravljavca OPPN, ki ga je posredoval na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, ki je služil za odločanje navedenega ministrstva o potrebi izdelave celovite presoje vplivov na okolje za nameravan poseg v prostor, je mogoče povzeti, da gre za prezračevalni sistem z rekuperacijo zaprtega tipa čiščenja zraka znotraj objekta. Kar naj bi zagotavljalo skoraj ničelne vplive na okolico. 
V 25. členu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Fatur, Slatina pri Ponikvi je določilo, ki določa investitorju sledeče: 
(5) Za omejevanje emisij v zrak (smrad) je potrebno zagotoviti ustrezno prezračevanje objekta za rejo piščancev z obveznimi omilitvenimi ukrepi (filternimi napravami izpusta zraka iz objekta) in zavarovanji proti širitvi prekomernega širjenja smradu v okolico. Prav tako je potrebno zagotoviti prekomerno širjenje smradu v okolico odpadkov, ki nastajaja pri reji piščancev (pokrivanje, zasaditev visokorasle vegetacije …). 
 
Investitor je zavezan upoštevati navedena določila in zagotoviti, da smrad ne bo nastajal oziroma se ne bo širil v okolico. 
Na podlagi navedenega člena odloka je pripomba predhodno upoštevana in skladno z zakonodajo tudi regulirana. 
 
Odgovor / obrazložitev 
Na območju OPPN se vsi objekti predvidevajo kot novogradnja. Nadomestna gradnja ni mogoča, ker na obravnavanem območju OPPN še ni obstoječih objektov. Stara farma na drugi lokaciji ostaja in ni predmet OPPN. 
 
Odgovor / obrazložitev 
Zaradi izvedbe objektov, ki so predmet OPPN, vrednosti nepremičnin ne bo poslabšalo. V neposredni bližini območja OPPN so kmetijska zemljišča namenjena intenzivni kmetijski pridelavi. Pristojno ministrstvo za okolje je ugotovilo, da OPPN ne leži v varovanem območju, niti nanj ne bo imel daljinskega vpliva, kar izhaja tudi iz mnenja Zavoda RS za varstvo narave – OE Celje (št. 1-II-106/2-O-17/MT z dne 17. 3. 2017). 
 
Odgovor / obrazložitev 
V postopku izdelave OPPN je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje z Odločbo št. 35409-61/2017/14, z dne 20. 10. 2017, ugotovilo, da v postopku priprave OPPN ni potrebno izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje. Podlaga za odločanje pristojnega ministrstva je bilo pridobljeno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 354-31/17-2/256, z dne 30. 3. 2017. Na podlagi navedenega menimo, da sosedje oziroma okoliški prebivalci niso ogroženi, kot navajate oziroma sprašujete. 
Občina kot pripravljavec prostorskega akta, skladno z vsemi pridobljenimi soglasji posameznih nosilcev urejanja prostora nima zadržkov pri izvedbi OPPN v kolikor so zagotovljeni vsi pogoji, ki so jih navedli posamezni nosilci urejanja prostora.
Št. 350-04/2016(261)
Šentjur, dne 25. oktobra 2017
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.