Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

3022. Pravilnik o pogojih glede prostorov, opremljenosti in kadrov, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe kmetijskega svetovanja, stran 8564.

  
Na podlagi 120. člena in drugega odstavka 121. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o pogojih glede prostorov, opremljenosti in kadrov, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe kmetijskega svetovanja 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa pogoje glede prostorov, opremljenosti in kadrov, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe kmetijskega svetovanja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
2. člen 
(pogoji glede prostorov in opremljenosti) 
(1) Prostori, v katerih deluje javna služba kmetijskega svetovanja (v nadaljnjem besedilu: JSKS), morajo biti jasno označeni in opremljeni za opravljanje svetovanja uporabnikom storitev JSKS. Izvajalec na spletni strani objavi naslove lokacij, kjer se izvaja JSKS, ter uradne ure, telefonske številke in elektronske naslove zaposlenih, ki opravljajo naloge JSKS ter področja njihovega dela.
(2) Izvajalec za opravljanje JSKS na vseh lokacijah iz prejšnjega odstavka zagotavlja opremljene pisarniške prostore, vključno s telekomunikacijsko, informacijsko opremo (računalniki, tiskalniki, skenerji, telefoni in mobilni telefoni) in drugimi potrebnimi pripomočki za osebno oziroma telefonsko svetovanje uporabnikom storitev JSKS v času uradnih ur. Izvajalec zagotavlja dostop do spleta in opremo za pregledno, dostopno ter uporabnikom preprosto elektronsko komunikacijo.
(3) Če se storitve JSKS izvajajo na kmetijskem gospodarstvu ali drugi lokaciji izven uradnih prostorov JSKS, izvajalec zagotavlja vso potrebno opremo za izvajanje posvetov, prikazov, demonstracij ali drugih oblik usposabljanja uporabnikov JSKS.
(4) Izvajalec zaposlenim, ki izvajajo JSKS na terenu zagotovi možnost uporabe prevoznih sredstev za delo na terenu.
3. člen 
(pogoji glede števila kadrov) 
(1) Izvajalec zagotovlja dostopnost storitev JSKS na celotnem območju Republike Slovenije vsem uporabnikom tako, da zagotovi delovanje:
– osnovne mreže JSKS, ki jo sestavljajo terenski kmetijski svetovalci, koordinatorji, strokovni sodelavci in višji strokovni sodelavci,
– specialistične mreže JSKS, ki jo sestavljajo svetovalci specialisti, koordinatorji in vodje oddelkov in
– notranje organizacijske enote za področje koordiniranja JSKS, ki jo sestavljajo višji koordinatorji za področje kmetijstva, višji sodelavci, vodje oddelkov in vodja sektorja.
(2) Izvajalec zagotavlja za osnovno mrežo JSKS skupno najmanj 188 zaposlenih, ki pokrivajo celotno območje Republike Slovenije in so razporejeni po naslednjih območjih enot JSKS na terenu:
– Celje, Dravograd, Laško, Mozirje, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Velenje, Žalec: skupno 33,3 zaposlenega,
– Kranj, Radovljica, Škofja Loka: skupno 13,5 zaposlenega,
– Cerknica, Vič, Ljubljana Moste – Bežigrad, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Kočevje, Litija, Logatec, Medvode, Ribnica, Zagorje, Vrhnika: skupno 31,1 zaposlenega,
– Jakobski Dol, Maribor: skupno 7,2 zaposlenega,
– Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota: skupno 24,3 zaposlenega,
– Ajdovščina, Dobrovo, Idrija, Ilirska Bistrica, Koper, Bilje, Postojna, Sežana,Tolmin: skupno 24,3 zaposlenega,
– Brežice, Črnomelj – Metlika, Krško, Novo mesto, Sevnica, Trebnje: skupno 27,3 zaposlenega in
– Lenart, Ormož, Ptuj, Radlje ob Dravi, Slovenska Bistrica: skupno 27 zaposlenih.
(3) Izvajalec zagotavlja skupno najmanj 72,6 zaposlenih za specialistično mrežo svetovanja na celotnem območju Republike Slovenije in so razporejeni po naslednjih območjih enot JSKS na terenu:
– Celje, Dravograd, Laško, Mozirje, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Velenje, Žalec: skupno najmanj 12,6 zaposlenega za za področja: ekonomika v kmetijstvu, razvoj podeželja, živinoreja, poljedelstvo, vrtnarstvo in okrasne rastline, hmeljarstvo, predelava mesa, varstvo rastlin, ekološko kmetovanje, turizem na kmetijah, travništvo, pašništvo in pridelovanje krme,
– Kranj, Radovljica, Škofja Loka: skupno skupno najmanj 5,4 zaposlenega za področja: ekonomika v kmetijstvu, ekološko kmetovanje, razvoj podeželja, živinorejo, rastlinska pridelava, ribogojstvo,
– Cerknica, Vič, Ljubljana Moste – Bežigrad, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Kočevje, Litija, Logatec, Medvode, Ribnica, Zagorje, Vrhnika: skupno najmanj 7,8 zaposlenega za področja: ekonomika v kmetijstvu, razvoj podeželja, živinoreja, poljedelstvo, sadjarstvo, zelenjadarstvo, travništvo in pašništvo, živinorejo in gradnje, ekološko kmetovanje ter kmetijska tehnika,
– Jakobski Dol, Maribor: skupno najmanj 10 zaposlenih za področja: ekonomika v kmetijstvu, razvoj podeželja, poljedelstvo, zelenjadarstvo in okrasne rastline, sadjarstvo, vinogradništvo, vinarstvo, kmetijske gradnje, varstvo rastlin, ekološko kmetovanje, predelava sadja v fermentirane in žgane pijače, predelava in pridelava zelišč,
– Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota: skupno najmanj 9,3 zaposlenega za področja: ekonomika v kmetijstvu, razvoj podeželja, prašičereja, govedoreja in drobnica, poljedelstvo, ekološko kmetovanje, travništvo in pridelovanje krme, vinogradništvo, sadjarstvo in vinarstvoter predelava žit, mlevski in pekovski izdelki in konjereja,
– Ajdovščina, Dobrovo, Idrija, Ilirska Bistrica, Koper, Bilje, Postojna, Sežana,Tolmin: skupno najmanj 11,7 zaposlenega za področja: ekonomika v kmetijstvu, razvoj podeželja, živinoreja, poljedelstvo, sadjarstvo in oljkarstvo, zelenjadarstvo, vinogradništvo, vinarstvo, ekološko kmetovanje,
– Brežice, Črnomelj – Metlika, Krško, Novo mesto, Sevnica, Trebnje: skupno najmanj 8,6 zaposlenega za področja: ekonomika v kmetijstvu, razvoj podeželja, živinoreja, poljedelstvo in travništvo, ekološko kmetovanje, zelenjadarstvo, sadjarstvo, vinarstvo, kmetijska tehnika, in vinogradništvo,
– Lenart, Ormož, Ptuj, Radlje ob Dravi, Slovenska Bistrica: skupno najmanj 7,2 zaposlenega za področja: ekonomika v kmetijstvu, razvoj podeželja, ekološko kmetovanje, tehnologija in prehrana govedi, tehnologija reje govedi in drobnice, predelava mleka, prašičereja in namakanje, ekonomiko v kmetijstvu.
(4) Specialisti za posamezna področja ali pa specialisti s posebnimi znanji praviloma delujejo na območjih več enot JSKS na terenu. Zlasti specialisti za hmeljarstvo, predelavo mesa in turizem na kmetijah, ribogojstvo, kmetijsko tehniko, predelavo sadja v sadjevec, predelavo in pridelavo zelišč ter predelavo mleka, pa praviloma delujejo na območju celotne Republike Slovenije.
(5) Za vsako območje enot JSKS na terenu iz drugega ali tretjega odstavka tega člena zagotavlja izvajalec izmed zaposlenih, ki delujejo na področju JSKS, enega zaposlenega, ki je vodja oddelka JSKS.
(6) Izvajalec zagotavlja najmanj 14 zaposlenih, ki strokovno koordinirajo in vodijo delo JSKS za celotno območje Republike Slovenije na vseh področjih delovanja JSKS. Naloge izvajajo v okviru strokovnih in delovnih skupin, v katerih sodelujejo z zaposlenimi na vseh pravnih osebah, ki izvajajo JSKS in zunanjimi strokovnjaki. Strokovne in delovne skupine delujejo zlasti na področjih: poljedelstvo, travništvo, pašništvo in pridelovanje krme, vrtnarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, namakanje, ekološko kmetovanje, govedoreja, reja drobnice, gradnja kmetijskih objektov, prašičereja, ekonomika kmetijstva, razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in kmečke družine, razvoj podeželja, socialno podjetništvo, knjigovodstvo na kmetiji, navzkrižna skladnost, mladi kmeti, nacionalne poklicne kvalifikacije, izobraževanje in usposabljanje ter elektronsko izpolnjevanje zbirnih vlog. Poleg navedenega delujejo tudi na področjih: ukrepi kmetijske politike, programi razvoja podeželja, investicije, podnebne spremembe, posebna varovana območja, varovanje okolja ter upravljanje in varovanje voda, varna hrana, kmetijska zemljišča, prostorsko načrtovanje, davki v kmetijstvu, kratke verige in projekti promocije hrane, registracija fitofarmacevtskih sredstev, gojenje posebnih rastlinskih in živalskih vrst, območja Natura 2000, koordinacija izobraževanja in usposabljanja na področju kmetijstva, trženje, delo z društvi in podeželsko mladino, varnost in zdravje pri delu in na drugih področjih.
(7) Strokovno in tehnično podporo delovanju strokovnih koordinatorjev zagotavlja izvajalec z najmanj enim zaposlenim v notranji organizacijski enoti, ki pokriva področje celotne JSKS.
(8) Zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere izvajalec ne more vplivati, se število zaposlenih na področju JSKS iz drugega, tretjega, šestega in sedmega odstavka tega člena, ki jih zagotavlja izvajalec, med letom lahko zmanjša največ za enega polno zaposlenega v vsaki pravni osebi.
(9) Ob spremenjenih razmerah na območju delovanja JSKS se število zaposlenih pri posamezni pravni osebi lahko spremeni, vendar le tako, da izvajalec še vedno zagotavlja skupno število zaposlenih iz drugega, tretjega, šestega in sedmega odstavka tega člena, in je še vedno zagotovljena dostopnost do storitev JSKS na celotnem območju Republike Slovenije.
4. člen 
(drugi pogoji glede kadrov) 
(1) Zaposleni, ki opravlja storitve JSKS in je v neposrednem stiku z uporabniki, mora obvladati in uporabljati slovenski jezik, na območjih avtohtonih narodnih skupnosti pa izvajalec zagotovi komunikacijo tudi v jeziku avtohtone narodne skupnosti.
(2) Storitve JSKS opravljajo zaposleni na delovnih mestih, ki so navedena v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3)  Za izvajanje terenskega svetovanja, svetovanja pri razvoju dopolnilne dejavnosti na kmetijah in za kmečke družine, usklajevanje dela v enotah na terenu ali v notranji organizacijski enoti mora zaposleni izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, oziroma tisto, ki ustreza izobrazbi, pridobljeni po študijskih programih prve stopnje in ustreza sedmi ravni v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, smeri študija zlasti s področij agronomije, zootehnike ali druge ustrezne smeri, kjer študijski programi obravnavajo vsebine v zvezi s kmetijstvom, zlasti veterina, okolje, živilska tehnologija, ekonomija in podobno,
– ima najmanj devet mesecev delovnih izkušenj s področja kmetijstva (upošteva se tudi delovna doba v organizaciji, ki je del javne uprave ali v raziskovalni ustanovi, če je bila vsebina dela povezana s kmetijstvom),
– ima vozniški izpit B kategorije,
– ima najmanj osnovno znanje angleškega ali nemškega ali italijanskega ali francoskega jezika (stopnja B1).
(4) Za izvajanje specialističnega svetovanja mora zaposleni izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje in ustreza osmi ravni v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, smeri študija zlasti s področij agronomije, zootehnike ali druge ustrezne smeri, kjer študijski programi obravnavajo vsebine, ki se nanašajo na kmetijstvo, zlasti veterina, okolje, živilska tehnologija, ekonomija in podobno,
– ima najmanj štiri leta delovnih izkušenj s področja kmetijstva,
– avtorstvo ali soavtorstvo najmanj treh strokovnih gradiv v zadnjih petih letih (kot ustrezna se šteje tudi objava na spletni strani izvajalca),
– ima vozniški izpit B kategorije,
– ima najmanj osnovno znanje angleškega ali nemškega ali italijanskega ali francoskega jezika (stopnja B1).
(5) Za strokovno vodenje – koordiniranje posameznega področja kmetijstva v JSKS mora zaposleni izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje in ustreza osmi ravni v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, smeri študija zlasti s področij agronomije, zootehnike ali druge ustrezne smeri, kjer študijski programi obravnavajo vsebine v zvezi s kmetijstvom, zlasti veterina, okolje, živilska tehnologija, ekonomija in podobno,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja kmetijstva (upošteva se tudi delovna doba v organizaciji, ki je del javne uprave ali v raziskovalni ustanovi, če je bila vsebina dela povezana s kmetijstvom),
– avtorstvo ali soavtorstvo najmanj treh strokovnih gradiv v zadnjih petih letih (kot ustrezna se šteje tudi objava na spletni strani izvajalca),
– ima vozniški izpit B kategorije,
– ima najmanj osnovno znanje angleškega ali nemškega ali italijanskega ali francoskega jezika (stopnja B1).
(6) Za koordiniranje strokovnega dela celotne JSKS in vodenje notranje organizacijske enote, ki pokriva celotno področje JSKS, mora vodja JSKS in namestnik vodje JSKS, izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje in ustreza osmi ravni v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, smeri študija zlasti s področij agronomije, zootehnike ali druge ustrezne smeri, kjer študijski programi obravnavajo vsebine v zvezi s kmetijstvom, zlasti veterina, okolje, živilska tehnologija, ekonomija in podobno,
– ima najmanj osem let delovnih izkušenj s področja kmetijstva oziroma s področij dela JSKS (upošteva se tudi delovna doba v organizaciji, ki je del javne uprave ali v raziskovalni instituciji, če je bila vsebina dela povezana s kmetijstvom), od tega najmanj tri leta na vodstvenem delovnem mestu,
– avtorstvo ali soavtorstvo najmanj treh strokovnih gradiv v zadnjih petih letih (kot ustrezna se šteje tudi objava na spletni strani izvajalca),
– ima vozniški izpit B kategorije,
– ima višji nivo znanja angleškega ali nemškega ali italijanskega ali francoskega jezika (stopnja B2).
(7) Za vodenje oddelkov JSKS in vodenje področij JSKS, mora zaposleni izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje in ustreza osmi ravni v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, smeri študija zlasti s področij agronomije, zootehnike ali druge ustrezne smeri, kjer študijski programi obravnavajo vsebine v zvezi s kmetijstvom, zlasti veterina, okolje, živilska tehnologija, ekonomija in podobno,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja kmetijstva oziroma s področij dela JSKS (upošteva se tudi delovna doba v organizaciji, ki je del javne uprave ali v raziskovalni ustanovi, če je bila vsebina dela povezana s kmetijstvom),
– avtorstvo ali soavtorstvo najmanj treh strokovnih gradiv v zadnjih petih letih (kot ustrezna se šteje tudi objava na spletni strani izvajalca),
– ima vozniški izpit B kategorije,
– ima najmanj osnovno znanje angleškega ali nemškega ali italijanskega ali francoskega jezika (stopnja B1).
(8) Za strokovno tehnično delo v JSKS morajo zaposleni izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj višjo strokovno izobrazbo ali višješolsko izobrazbo po študijskih programih, ki ustrezajo šesti ravni v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, zlasti s področij agronomije, zootehnike ali druge ustrezne smeri, kjer študijski programi obravnavajo vsebine v zvezi s kmetijstvom, zlasti veterina, okolje, živilska tehnologija, ekonomija in podobno,
– ima najmanj devet mesecev delovnih izkušenj s področja kmetijstva (upošteva se tudi delovna doba v organizaciji, ki je del javne uprave ali v raziskovalni ustanovi, če je bila vsebina dela povezana s kmetijstvom),
– ima vozniški izpit B kategorije,
– ima najmanj osnovno znanje angleškega ali nemškega ali italijanskega ali francoskega jezika (stopnja B1).
(9) Ne glede na določbe tretjega in osmega odstavka tega člena lahko terensko kmetijsko svetovanje, svetovanje s področja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in za kmečke družine ali strokovno tehnično delo v JSKS opravlja pripravnik, ki nima predpisanih delovnih izkušenj, vendar le pod mentorstvom zaposlenega, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj v JSKS.
5. člen 
(polno zaposleni) 
(1) Zaposleni v skladu s tem pravilnikom pomeni polno zaposlenega, ki v enem letu polni delovni čas dela le naloge JSKS. Delo enega polno zaposlenega lahko opravi ena ali več oseb, ki so zaposlene pri izvajalcu JSKS.
(2) Za spremljanje števila zaposlenih in za namen poročanja se smiselno uporablja predpis, ki ureja način priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja.
6. člen 
(vodstvene, administrativne, računovodske in tehnične naloge) 
(1) Vodstvena, upravna, računovodska in tehnična dela, ki jih mora zagotoviti izvajalec in so potrebna za izvajanje JSKS, zagotavlja izvajalec z osebami, ki ta dela opravljajo kot zaposleni, ali z zunanjimi sodelavci, ki zanj opravijo upravne oziroma računovodske storitve.
(2) Stroški za dela iz prejšnjega odstavka se obračunajo na račun JSKS v skladu s ključi, določenimi v letnih programih dela JSKS ob upoštevanju vseh dejavnosti, ki jih izvaja vsaka pravna oseba.
(3) Skupni delež stroškov, ki so namenjeni za vodstvena, upravna, računovodska in tehnična dela za izvajanje JSKS, znaša največ 20% vrednosti letnega programa dela JSKS.
7. člen 
(prehodni določbi) 
(1) Ne glede na tretji odstavek 4. člena tega pravilnika se šteje, da zaposleni, ki je sklenil delovno razmerje z izvajalcem JSKS pred uveljavitvijo tega pravilnika, izpolnjuje pogoje za opravljanje terenskega svetovanja, svetovanja pri razvoju dopolnilne dejavnosti na kmetijah in za kmečke družine, usklajevanja dela v enotah na terenu ali v notranji organizacijski enoti, ki opravlja storitve JSKS, če ima najmanj višjo strokovno izobrazbo ali višješolsko izobrazbo po študijskih programih, ki ustrezajo šesti ravni v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, smeri študija zlasti s področij agronomije, zootehnike ali druge ustrezne smeri, kjer študijski programi obravnavajo vsebine v zvezi s kmetijstvom, zlasti veterina, okolje, živilska tehnologija, ekonomija in podobno, ali pa ima srednjo strokovno izobrazbo oziroma izobrazbo, ki ustreza srednji strokovni izobrazbi po programih, ki ustrezajo peti ravni v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, in najmanj 30 let delovnih izkušenj v JSKS.
(2) Ne glede na četrti odstavek 4. člena tega pravilnika se šteje, da zaposleni, ki je sklenil delovno razmerje z izvajalcem JSKS pred uveljavitvijo tega pravilnika, izpolnjuje pogoje za izvajanje specialističnega svetovanja, če ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza izobrazbi, pridobljeni po študijskih programih prve stopnje in ustreza sedmi ravni v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij.
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-318/2017/17
Ljubljana, dne 10. novembra 2017
EVA 2017-2330-0077
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo