Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

3023. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, stran 8569.

  
Na podlagi drugega odstavka 57. člena, tretjega odstavka 278. člena, tretjega odstavka 325. člena ter drugega in tretjega odstavka 352. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15 in 63/16) in za izvrševanje drugega odstavka 32. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/13 in 97/14) izdaja ministrica za finance
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu 
1. člen 
V Pravilniku o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08, 62/09, 22/10, 109/10, 107/12, 32/13, 85/13, 108/13, 22/14, 93/14, 101/15, 60/16 in 79/16) se v Prilogi 1, v poglavju A. Prikaz zbirnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov – pojasnila v zvezi z vsebino podatkov, točka 1.2. spremeni tako, da se glasi:
»1.2 Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo – REK-1a
1.2.1 Splošna navodila 
Posamezni zneski se vpisujejo v eurih, zaokroženi na dve decimalni mesti.
Podatke v skladu s tem poglavjem predložijo davčnemu organu delodajalci ob izplačilu vajeniške nagrade in ob izplačilu nagrade dijakom in študentom za obvezno praktično delo, tudi če je osnova za davčni odtegljaj enaka nič (0).
Podatke o obračunanem prispevku za posebne primere zavarovanja v skladu z 20. členom ZPIZ-2 predložijo šole, ki zahtevajo oziroma organizirajo opravljanje proizvodnega dela ali delovne prakse.
Za izpolnjevanje podatkov o izplačevalcu oziroma pooblaščencu in splošnih podatkov o izplačanem dohodku se smiselno uporabljajo navodila za predložitev podatkov o obračunu davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja.
1.2.2 Opis podatkov 
PODATKI O IZPLAČANEM DOHODKU 
015 Neto izplačilo 
Vpiše se znesek celotnega neto izplačila, ne glede na to, ali se nagrada všteva v davčno osnovo (znesek neto izplačila pomeni razliko med zneskom dohodka iz zaporedne številke 101, zneskom prispevka, ki bremeni prejemnika dohodka, in zneskom izračunanega davčnega odtegljaja).
010 Vrsta dohodka 
Izplačevalec izbere ustrezno šifro vrste dohodka s seznama vrst dohodkov, ki je objavljen na spletni strani FURS.
Šole, ki predložijo podatke o obračunanem prispevku za posebne primere zavarovanja, število oseb, za katere obračunajo prispevek, vpišejo v polje 013 oziroma 014.
I. OSNOVE ZA IZRAČUN DAVČNEGA ODTEGLJAJA 
101 Dohodek 
Vpiše se znesek izplačanega dohodka.
102 Davčna osnova 
Vpiše se del dohodka iz zaporedne številke 101, ki presega s predpisom vlade določen neobdavčen znesek, ki se v skladu z 8. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo.
103 Davčna osnova – nerezident, ki uveljavlja ugodnosti iz mednarodnih pogodb 
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 102, ki je osnova za izračun davčnega odtegljaja za nerezidente, ki uveljavljajo ugodnosti iz mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja ali druge mednarodne pogodbe. Izplačevalec vpiše podatek, če je pred dnevom izplačila dohodka prejel odločbo davčnega organa iz tretjega odstavka 260. člena ZDavP-2. Od te osnove se v skladu s četrtim odstavkom 260. člena ZDavP-2 izračuna davčni odtegljaj po nižji stopnji, kakor je določena z ZDoh-2, oziroma se davek od tega dohodka ne odtegne.
II. DAVČNI ODTEGLJAJ 
301 DAVČNI ODTEGLJAJ 
Vpiše se znesek davčnega odtegljaja od izplačanih dohodkov vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo, ki se vštevajo v davčno osnovo.
III. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
311 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Vpiše se znesek prispevka za posebne primere zavarovanja, ki ga šola obračuna in plača v skladu s prvo alinejo tretjega odstavka 20. člena ZPIZ-2.
Pri izplačilu dohodkov vajencem po 37. členu Zakona o vajeništvu (Uradni list RS, št. 25/17; v nadaljnjem besedilu: ZVaj), se vpiše znesek prispevka za posebne primere zavarovanja, ki ga obračuna izplačevalec dohodka na podlagi pete alineje tretjega odstavka 20. člena ZPIZ-2.
312 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
Vpiše se znesek prispevka za poškodbo pri delu in poklicno bolezen v skladu s 1. točko 17. člena ZZVZZ, ki ga obračuna izplačevalec dohodka.
313 Prispevek za zdravstveno zavarovanje delojemalca 
Vpiše se znesek prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki ga izplačevalec obračuna v breme prejemnika dohodka v skladu s 55.a členom ZZVZZ. Osnova za obračun in plačilo prispevka po stopnji 6,36% je celoten dohodek.«.
V poglavju B. Prikaz individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov – pojasnila v zvezi z vsebino predloženih podatkov, se v točki 1.1 Podatki, ki jih za posameznega davčnega zavezanca – prejemnika dohodka oziroma zavarovanca izplačevalci sporočajo ob vsakem izplačilu, v delu PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU za poljem A025 dodata novi polji A026 in A027, ki se glasita:
»A026 Vajenec
Ob izplačilu vajeniške nagrade izplačevalec dohodka označi letnik šolanja vajenca, kateremu izplačuje nagrado.
A027 Vajenec po 37. členu ZVaj 
Izplačevalec označi, če je vajenec brezposelna oseba, za katero se pri obračunu prispevka za posebne primere zavarovanja upošteva določba drugega odstavka 35. člena ZVaj.«.
V delu DODATNI PODATKI – DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ob izplačilu vajeniške nagrade ali nagrade za obvezno prakso dijakov in študentov morebitno izplačilo povračil stroškov in zagotavljanje bonitet izplačevalec ustrezno vpiše v polja od B04 do B17.«.
Za poljem Boniteta se dodata novi polji B18 in B19, ki se glasita:
»B18 nagrada vajenca
Vpiše se znesek vajeniške nagrade, izplačane v znesku, ki se v skladu z 8. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.
B19 nagrada za obvezno prakso 
Vpiše se znesek nagrade za obvezno prakso dijaka ali študenta, izplačane v znesku, ki se v skladu z 8. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.«.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 3. decembra 2017.
Do začetka uporabe tega pravilnika se uporablja Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08, 62/09, 22/10, 109/10, 107/12, 32/13, 85/13, 108/13, 22/14, 93/14, 101/15, 60/16 in 79/16).
Št. 007-523/2017/14
Ljubljana, dne 9. novembra 2017
EVA 2017-1611-0087
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti