Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

3013. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 361 Marina Livada, stran 8544.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Ljubljana sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 361 Marina Livada 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 361 Marina Livada (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo 
Obravnavano območje je na zahodni strani omejeno z Ljubljanico, na južni strani s Hladnikovo cesto, po kateri poteka tudi trasa POT-i, na vzhodni strani s Kobetovo ulico in na severni strani z obstoječo stanovanjsko pozidavo. V območju so že objekti gostišča Livada, Kajak kanu kluba Ljubljana in Jadralnega kluba Ljubljana s pripadajočimi površinami, na ostalem delu pa so nepozidane površine in vrtički.
Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) je obravnavano območje uvrščeno v enoto urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) RN-342 z opredeljeno namensko rabo ZS-površine za oddih, rekreacijo in šport. Za območje EUP RN-342 je treba izdelati OPPN.
V območju je poleg javnih zelenih rekreacijskih in športnih površin predvidena še ureditev mestne plaže z možnostjo kopališča na Ljubljanici, stavb za program vodnih športov, teniški center z dvorano (ca 3200 m2) ter gostinstvo z nastanitvijo.
S sprejetjem OPPN bo omogočena ureditev rekreacijskih, športnih in gostinskih dejavnosti s spremljajočimi dejavnostmi in pripadajočimi ureditvami prometnih in zunanjih površin ter komunalne infrastrukture.
3. 
Območje OPPN 
Območje OPPN se nahaja v Mestni občini Ljubljana, v Četrtni skupnosti Rudnik.
Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 430/2, 430/18, 430/19, 430/20, 430/39, 430/41 – del, 430/42, 432/1, 432/5, 432/6, 432/11, 432/16 – del, 432/20, 432/21, 432/23, 432/24, 432/27, 432/28, 432/29, 435/1, 435/3, 435/4, 435/11, 436/1, 436/18, 436/26, 436/27, 437/1, 437/31, 437/32, 439/1, 439/2, 439/7, 439/24 – del, 439/27, 439/28, 440/1, 440/2, 440/35 – del, 440/88 – del, 440/102, 440/103, vse v katastrski občini (1695) Karlovško predmestje. Površina območja meri cca 3,5 ha.
Območje OPPN se v fazi priprave lahko tudi spremeni.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN 
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode;
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami;
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino;
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana;
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet;
7. Javna razsvetljava d.d.;
8. Snaga Javno podjetje d.o.o.;
9. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo;
10. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda;
11. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto;
12. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom;
13. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo;
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje;
2. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana;
3. Telemach d.o.o.;
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Rešitev, ki bo podlaga za pripravo OPPN, bo pridobljena z izdelavo variantnih rešitev.
6. 
Roki za pripravo OPPN 
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden 12 mesecev po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN 
Pripravo OPPN financira Mestna občina Ljubljana, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Finančne obveznosti bodo opredeljene v pogodbi z izvajalcem.
8. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-2/2017-43
Ljubljana, dne 7. novembra 2017
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.