Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

3010. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica, stran 8543.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) ter 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave Snežnika, št. 4/06) je župan Občine Ilirska Bistrica dne 26. 10. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica 
1. člen 
(splošna določila) 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 30/16 in 56/17) (v nadaljnjem besedilu: SDOPN3).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN) 
(1) V Občini Ilirska Bistrica je v veljavi Občinski prostorski načrt Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 30/16 in 56/17).
(2) Po uveljavitvi Občinskega prostorskega načrta se je pojavila prostorska razvojna potreba, ki ni skladna z veljavnim OPN.
(3) Razvojna potreba, ki narekuje SDOPN3 je sprememba namenske rabe prostora prostora iz Drugih kmetijskih zemljišč (K2) v Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK) v območju delov parc. št. 206/1, 207/3, 216/3, 216/5 vse k.o. 2533 Zajelšje v enoti urejanja prostora OD708.
(4) Z uveljavitvijo SDOPN3 bodo omogočeni želeni posegi v prostor v skladu z dejanskimi potrebami.
(5) V SDOPN3 se bo spremenila vsebina grafičnega dela.
3. člen 
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka) 
(1) Spremembe in dopolnitve se nanašajo na del EUP OD708.
(2) Priprava SDOPN3 se izvede po navadnem postopku, kot ga določa zakon.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Predlog za SDOPN3 se bo analiziral, preučila se bo njegova skladnost z občinskim strateškim prostorskim načrtom, obveznimi izhodišči iz priprave OPN in veljavnimi omejitvami v prostoru. Pridobile se bodo morebitne potrebne strokovne podlage, opravile preveritve in utemeljitve.
5. člen 
(roki za pripravo SDOPN3 in njegovih posameznih faz) 
(1) Roki določeni v tem členu so okvirne narave in tečejo od dneva uveljavitve tega sklepa.
(2) Faze del in okvirni rok:
– priprava osnutka OPN, 10 dni,
– pridobitev posebnih smernic, 30 dni,
– pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora, 30 dni,
– pridobitev odločbe ministrstva za področje okolja glede izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, 21 dni,
– priprava dopolnjenega osnutka OPN, 15 dni,
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN, 30 dni,
– zavzetje stališč do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPN, 30 dni,
– priprava predloga OPN, 10 dni,
– pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora, 30 dni,
– priprava usklajenega predloga OPN, 10 dni,
– sprejem odloka,
– objava odloka.
Okvirni rok priprave je osem mesecev.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilce urejanja prostora se bo določilo v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN v skladu z obsegom in vsebino potrebnih sprememb in z njimi povezanimi vplivi na prostor.
(2) Predvideni nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
– Zavod za gozdove Slovenije,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
– Zavod RS za varstvo narave,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko.
– Ministrstvo za zdravje.
7. člen 
(veljavnost sklepa) 
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 3500-4/2017
Ilirska Bistrica, dne 26. oktobra 2017
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc l.r.