Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

580. Resolucija o zaščiti kranjske čebele (ReZKČ)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

658. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za drobno rezani tobak in preostali tobak za kajenje
659. Uredba o spremembah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Sklepi

581. Sklep o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite
582. Sklep o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
583. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Ruske federacije v Republiki Sloveniji s sedežem v Kranju

Drugi akti

584. Odločba o imenovanju okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
585. Odločba o imenovanju pomočnice državnega pravobranilca na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Kranju
586. Odločba o imenovanju pomočnice državnega pravobranilca na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Mariboru

MINISTRSTVA

587. Pravilnik o spremembi Pravilnika o območjih in sedežih območnih policijskih postaj
588. Pravilnik o spremembah Pravilnika o trženju semena zelenjadnic
589. Pravilnik o spremembah Pravilnika o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena
590. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pridelavi in trženju semena ohranjevalnih sort in sort, razvitih za pridelavo v posebnih pogojih
591. Odredba o spremembah Odredbe o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih za leto 2014
592. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja za nošenje in uporabo orožja

USTAVNO SODIŠČE

593. Odločba o ugotovitvi, da je 14. člen Zakona o brezplačni pravni pomoči v izpodbijanem delu v neskladju z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

594. Navodilo za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic

SODNI SVET

595. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto podpredsednika Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani in predsednika Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

596. Pravilnik o spremembah Pravilnika o rednem letnem poročanju pooblaščenih ocenjevalcev
597. Slovenski poslovnofinančni standard 7 – Pregled poročil ocenjevalcev vrednosti
598. Navodilo 1 – Ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninah za zavarovano posojanje ter sestava, vsebina in oblika poročila o oceni vrednosti
599. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2014

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

600. Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije (KPtoupd)
601. Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji občin Republike Slovenije

OBČINE

Črnomelj

602. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
603. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
604. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
605. Sklep o višini parkirnine za leto 2014

Gorenja vas-Poljane

606. Pravilnik o pokopališkem redu za pokopališče v Javorjah

Idrija

607. Tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo v Občini Idrija
608. Tarifni pravilnik za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija

Jesenice

609. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Jesenice
610. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju ureditvenega načrta Črna vas in o komunalnem prispevku
611. Sklep o podelitvi naziva Častni občan Občine Jesenice mag. Petru Kuncu

Komen

612. Letni program športa Občine Komen za leto 2014
613. Letni program kulture Občine Komen za leto 2014

Koper

614. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko-ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem
615. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
616. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
617. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Ljubno

618. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2014
619. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno (PUP celota Občine Ljubno)

Murska Sobota

620. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2014

Naklo

621. Odlok o rebalansu proračuna Občine Naklo za leto 2014
622. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

Novo mesto

623. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto

Piran

624. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Piran
625. Pravilnik o dodelitvi denarnih socialnih pomoči občanom v Občini Piran

Postojna

626. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014
627. Odlok o spremembah Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Postojna
628. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesijah na področju javnih služb vzdrževanja, urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Postojna
629. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin na območju Občine Postojna

Sežana

630. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
631. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenska Bistrica

632. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Ob potoku«

Slovenske Konjice

633. Odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Slovenske Konjice v letu 2014

Sveti Tomaž

634. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Škocjan

635. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Škocjan
636. Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Škocjan

Šmartno pri Litiji

637. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014
638. Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šmartno pri Litiji
639. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja »Dom Tisje«
640. Pravilnik o dodeljevanju enkratnih izrednih denarnih pomoči v Občini Šmartno pri Litiji
641. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Šmartno pri Litiji
642. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014

Tolmin

652. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Tolmin
653. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Tolmin
654. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij
655. Sklep o višini vodarine
656. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
657. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

Tržič

643. Odlok o ustanovitvi podjetja Komunala Tržič d.o.o.

Zagorje ob Savi

644. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za območje Farčnikova kolonija
645. Dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za proizvodno-obrtno cono Kisovec
646. Sklep o spremembah in dopolnitvah Cenika Javnega podjetja Komunala Zagorje d.o.o.

Žužemberk

647. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žužemberk
648. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Žužemberk
649. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žužemberk
650. Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk
651. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk

POPRAVKI

660. Popravek Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
661. Popravek Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovni kompleks ŠEN-004 IG v Trebnjem

PREKLICI

662. Preklic Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti