Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

607. Tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo v Občini Idrija, stran 2120.

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), 39. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 27/09, 15/14) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 25. seji dne 11. 2. 2014 sprejel
T A R I F N I P R A V I L N I K
za obračun oskrbe s pitno vodo v Občini Idrija
1. člen
S tem tarifnim pravilnikom se določa način oblikovanja cene storitev javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljevanju: cena storitev).
2. člen
Tarifni pravilnik velja za vse uporabnike javnega vodovoda, ki so ali bodo priključeni na sisteme, ki so v lasti Občine Idrija in ki so dani v poslovni najem izvajalcu obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).
3. člen
(1) Ceno storitev predlaga izvajalec javne službe enkrat letno z elaboratom, ki ga predloži občinskemu svetu v potrditev.
(2) Občinski svet določi ceno storitev in morebitno subvencijo, izvajalec javne službe pa oblikuje ter na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način objavi cenik s potrjeno ceno storitev.
4. člen
(1) Cena storitev se obračuna na podlagi izvajanja storitve, ki se mora izvajati v okviru javne službe skladno s predpisi, ki določajo naloge, ki se izvajajo v okviru javne službe in zahteve ter standarde, ki morajo biti izpolnjeni pri opravljanju storitev.
(2) Cena storitev mora zajemati vse stroške, ki so potrebni in upravičeni za izvajanje javne službe.
5. člen
(1) Izhodišča za oblikovanje cene storitev so:
– obveznosti iz predpisov, ki urejajo naloge, ki se izvajajo v okviru javne službe;
– drugi predpisi, ki urejajo kvalitativne standarde izvajanja javne službe;
– tehnični standardi izvajanja javne službe;
– podatki o doseganju okoljskih ciljev iz preteklega leta;
– podatki iz zadnjega letnega poslovnega poročila izvajalca.
(2) V prejšnjem odstavku navedena izhodišča izhajajo predvsem iz:
– operativnih programov varstva okolja na področju javnih služb;
– programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode;
– pogodbe o uporabi javne infrastrukture za izvajanje javne službe;
– medobčinskega sporazuma, v primeru dogovora o koriščenju javne infrastrukture ali v primeru upravljanja skupne javne infrastrukture za več občin;
– obveznosti, ki izhajajo iz občinskih predpisov ali drugih veljavnih pravnih aktov.
6. člen
Cena storitev javne službe oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz omrežnine in vodarine, ki morata biti na računu prikazani kot ločeni tarifni postavki.
7. člen
(1) Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo na območju Občine Idrija.
(2) Omrežnino zaračuna izvajalec javne službe glede na zmogljivost priključka,skladno s predpisi, ki urejajo oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb.
8. člen
Omrežnina vključuje:
– stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura;
– stroške zavarovanja infrastrukture javne službe;
– stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe;
– stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod, v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo, v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo;
– stroške nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima;
– plačilo za vodno pravico v skladu s predpisi, ki urejajo vode;
– odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo, pri čemer se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb.
9. člen
(1) Na uporabnike storitev javne službe se lahko prenese le tisti del najemnine, ki jo občina za uporabo javne infrastrukture zaračuna izvajalcu javne službe in je sorazmeren z deležem zmogljivosti javne infrastrukture.
(2) Najemnina za uporabo javne infrastrukture je namenski prihodek Občine Idrija in se namensko uporablja za investicije in investicijska vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi, za katero je bila zaračunana.
10. člen
(1) Če se ob potrditvi cene pristojni občinski organ odloči, da potrjena cena ne pokriva celotne najemnine iz prvega odstavka prejšnjega člena, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine.
(2) Uporabnike, upravičene do subvencije ter višino subvencije s sklepom določi Občinski svet Občine Idrija.
(3) Občina Idrija in izvajalec javne službe vsa ostala vprašanja glede obračuna omrežnine in plačevanja stroškov javne infrastrukture urejata s pogodbo o najemu javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.
11. člen
(1) Omrežnina se določi na letni ravni in se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
+----------------------------+--------------------+
|    Premer vodomera   | Faktor omrežnine |
+----------------------------+--------------------+
|    DN < / = 20     |     1     |
+----------------------------+--------------------+
|    20 < DN < 40    |     3     |
+----------------------------+--------------------+
|   40 < / = DN < 50   |     10     |
+----------------------------+--------------------+
|   50 < / = DN < 65   |     15     |
+----------------------------+--------------------+
|   65 < / = DN < 80   |     30     |
+----------------------------+--------------------+
|   80 < / = DN < 100   |     50     |
+----------------------------+--------------------+
|   100 < / = DN < 150   |    100     |
+----------------------------+--------------------+
|    150 < / = DN    |    200     |
+----------------------------+--------------------+
(2) Omrežnina se za posamezni obračunski vodomer izračuna tako, da se vsota vseh stroškov omrežnine deli z vsoto faktorjev omrežnine na obračunskih vodomerih. Tako dobljeni količnik se nato pomnoži s faktorjem omrežnine glede na premer posameznega obračunskega vodomera.
(3) Če je stavba opremljena s kombiniranim obračunskim vodomerom, se za tak vodomer upošteva faktor, določen za vodomer z višjim pretokom.
(4) Če stavba, za katero se opravljajo storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, nima obračunskega vodomera, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, v skladu s preglednico iz prvega odstavka tega člena.
(5) Če je v stavbi na isti priključek priključenih več uporabnikov, se omrežnina za vse uporabnike izračuna glede na zmogljivost skupnega priključka, določenega z velikostjo obračunskega vodomera. Delitev omrežnine obračunskega vodomera na posamezne uporabnike se opravi glede na število enot oziroma po dogovorjenih merilih med vsemi uporabniki istega obračunskega vodomera.
(6) V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 v skladu z zgornjo preglednico. V primeru, da stanovanjska enota obračunski vodomer ima, se omrežnina obračuna po njegovi dejanski velikosti.
(7) V poslovno-stanovanjskih stavbah se omrežnina posameznim enotam obračuna na način, določen v prejšnjem odstavku tega člena.
(8) Plačilo za vodno pravico se za posameznega uporabnika določi ob smiselni uporabi določil iz tega člena.
12. člen
(1) Vodarina je del cene, ki pokriva letne stroške izvajanja javne službe.
(2) Vodarino zaračuna izvajalec javne službe skladno s predpisi, ki urejajo oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb in sicer glede na količino dobavljene pitne vode in stroške opravljanja javne službe oskrbe s pitno vodo.
13. člen
V vodarino se lahko vključijo le stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe oskrbe s pitno vodo in vključujejo naslednje skupine:
– neposredne stroške materiala in storitev;
– neposredne stroške dela;
– druge neposredne stroške;
– splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela;
– splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela;
– splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela;
– obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe;
– neposredne stroške prodaje;
– stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube do dopustne ravni vodnih izgub v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo;
– druge poslovne odhodke;
– donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca javne službe.
14. člen
Vodarina se uporabnikom storitve oskrbe s pitno vodo, pri katerih se poraba ugotavlja z obračunskim vodomerom, obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode v m3. Obračunava se glede na porabo v preteklem obračunskem obdobju. Izvajalec pri uporabnikih najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obračunsko obdobje.
15. člen
(1) Za stavbe, ki imajo obračunski vodomer, se normirana poraba določi na podlagi premera vodomera, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m3 pitne vode na dan za vodomer s faktorjem omrežnine 1. Za druge vodomere se normirana poraba določi skladno s spodnjo preglednico:
+-------------------------+------------------+------------------+
|   Premer vodomera   | Normirana poraba |  Normirana   |
|(zmogljivost priključka) |   (m3/dan)   |   poraba   |
|             |         |  (m3/mesec)  |
+-------------------------+------------------+------------------+
|    DN < / = 20    |    1,2    |    36,5    |
+-------------------------+------------------+------------------+
|   20 < DN < 40    |    3,6    |   109,5    |
+-------------------------+------------------+------------------+
|  40 < / = DN < 50   |    12    |    365    |
+-------------------------+------------------+------------------+
|  50 < / = DN < 65   |    18    |   547,5    |
+-------------------------+------------------+------------------+
|  65 < / = DN < 80   |    36    |    1095    |
+-------------------------+------------------+------------------+
|  80 < / = DN < 100  |    60    |    1825    |
+-------------------------+------------------+------------------+
|  100 < / = DN < 150  |    120    |    3650    |
+-------------------------+------------------+------------------+
|    150 < / = DN   |    240    |    7300    |
+-------------------------+------------------+------------------+
(2) Če se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se vodarina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe iz prejšnjega odstavka. Za druge premere priključka se normirana poraba določi skladno s preglednico iz prejšnjega odstavka.
16. člen
(1) Poraba pitne vode, ki je v obdobju enega leta večja od normirane porabe, je prekomerna poraba pitne vode, ki se obračuna tako, da se vodarina poviša za 50 %. Tako pridobljeni prihodek zniža ceno storitev.
(2) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za nestanovanjske stavbe, stanovanjske stavbe za posebne namene, gradbene inženirske objekte in kadar izvajalec javne službe z zapisnikom ugotovi okvaro na interni vodovodni napeljavi stavbe.
(3) V večstanovanjskih stavbah, v katerih se poraba pitne vode ne meri z obračunskimi vodomeri, se normirana poraba za določanje prekomerne porabe iz prejšnjega odstavka za stanovanjske enote, ki niso opremljene z obračunskimi vodomeri, določi za priključek s faktorjem omrežnine 1 iz 11. člena tega pravilnika.
17. člen
(1) V primerih, ko je začasni priključek v uporabi manj kot en mesec, se pri obračunu storitev upošteva strošek vodarine.
(2) V primerih, ko je začasni priključek v uporabi več kot en mesec, se pri obračunu storitev upošteva celotna cena storitev.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega tarifnega pravilnika preneha veljati Tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 18/11).
19. člen
Ta tarifni pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2014
Idrija, dne 11. februarja 2014
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti