Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

620. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2014, stran 2140.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) ter 17. in 101. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 25. redni seji dne 6. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2014
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Mestno občino Murska Sobota za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev mestne občine in javnega sektorja na ravni mestne občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. člen
(sestava proračuna)
Proračun mestne občine se sestoji iz splošnega dela, ki obsega bilanco prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja proračuna, iz posebnega dela, iz načrta razvojnih programov za obdobje 2014–2017 in obrazložitev.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
3. člen
(višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV             |       |
|   |IN ODHODKOV                |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Pod konto    |    v EUR|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |         Naziv          |   PRORAČUN|
|   |                     |     2014|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  22.956.714|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  15.023.999|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  12.038.394|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  9.595.968|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  2.165.044|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   277.382|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  2.985.605|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |  2.108.979|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    7.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni             |   152.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   331.343|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   385.783|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |  2.438.125|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |  1.055.790|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |  1.382.335|
|   |in neopredmet. dolgoroč. sredstev     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    3.620|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    3.620|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  5.490.970|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih javno  |   645.485|
|   |finančnih institucij           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  4.845.485|
|   |proračuna in sredstev EU         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  23.427.253|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  4.849.250|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenih   |  1.234.144|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   190.539|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  3.246.567|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   142.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |    36.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  7.831.588|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |   251.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferji posameznikom        |  3.138.118|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferji neprofitnim organizacijam |   707.101|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  3.734.869|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  10.569.277|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  10.569.277|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   177.138|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Invest. transferi pravnim in fizičnim |    91.100|
|   |osebam, ki niso prorač. upor.       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    86.038|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II) PRORAČUNSKI  |   –470.539|
|   |PRIMANJKLJAJ (II-I)            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN     |   219.439|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |   219.439|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |    4.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |   215.439|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    21.200|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL.    |    21.200|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |    21.200|
|   |in naložb                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |   198.239|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |   800.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |   800.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   800.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)           |   577.700|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   577.700|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga       |   577.700|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH|   –50.000|
|   |(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)      |   222.300|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+ X.-IX.)      |   470.539|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |OCENJENO STANJE SREDSTEV         |  50.000 EUR|
|   |NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2013        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
(izvrševanje proračuna)
Uporabniki sredstev proračuna mestne občine lahko uporabljajo sredstva proračuna le za namen in do višine, ki so opredeljeni v tem proračunu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegale za ta namen določena proračunska sredstva.
Za izvajanje proračuna mestne občine je odgovoren župan.
Župan sme skleniti pogodbo za izvedbo del na posamezni investiciji oziroma projektu, ki presega vrednost 200.000 EUR šele, ko predhodno mestnemu svetu predloži v potrditev celotno finančno konstrukcijo dotične investicije oziroma projekta, s podpisanimi pogodbami o zagotovljenih virih sredstev za izvedbo.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna poroča mestnemu svetu o realizaciji proračuna za prvo poletje praviloma v mesecu juliju, vendar najpozneje do sredine septembra. O zaključku proračuna pa z zaključnim računom proračuna za leto 2014 najkasneje do 31. marca 2015.
Vsem javnim zavodom, ki so zajeti v okviru konta »412 transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam«, se za sofinanciranje delovanja v roku 3 dni od veljavnosti tega odloka brezpogojno izvrši izplačilo v višini skupno najmanj 3/12 (treh dvanajstink) sredstev, predvidenih po njihovih postavkah iz Posebnega dela proračuna, upoštevajoč morebitna že izvršena izplačila za sofinanciranje delovanja v letu 2014 pred veljavnostjo tega odloka. V nadaljevanju leta 2014 se z mesecem aprilom za sofinanciranje delovanja javnim zavodom, ki so zajeti v okviru konta »412 transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam«, do 10. dne v tekočem mesecu brezpogojno mesečno izvrši izplačilo v višini najmanj 1/12 (ene dvanajstinke) sredstev, predvidenih po njihovih postavkah iz Posebnega dela proračuna«.
5. člen
(posebnosti pri koriščenju proračunskih sredstev)
Za zakonitost izplačil v okviru finančnih načrtov krajevnih skupnosti in mestnih četrti je odgovoren odredbodajalec posamezne krajevne skupnosti oziroma mestne četrti, ki nosi kazensko in odškodninsko odgovornost za zakonito, namensko, gospodarno in pregledno porabo sredstev. Župan ima pravico zavrniti izplačilo iz proračuna za potrebe krajevne skupnosti in mestne četrti, če se ugotovi, da za posamezni namen ni zadostnih ali sploh ni sredstev v okviru finančnega načrta posamezne krajevne skupnosti oziroma mestne četrti in v drugih primerih, ko je izplačilo v nasprotju z veljavnimi predpisi.
Mestne četrt oziroma krajevnih skupnosti lahko sklenejo pravne posle do višine 5.000 EUR samostojno, nad to vrednostjo pa le ob soglasju župana.
Sredstva ki jih prejmejo krajevne skupnosti oziroma mestne četrti iz proračuna, so dodeljena:
– za delovanje na osnovi Odloka o nalogah ter kriterijih in merilih za financiranje delovanja in nalog krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota.
Zaradi prezaposlitve strokovnega sodelavca mestnih četrti v mestno upravo se izjemoma v letu 2014 finančni načrti mestnih četrti ustrezno zmanjšajo za skupno 18.285 EUR. Zmanjšanje pri posamezni mestni četrti bo tako naslednje: MČ Center 4.831,00 EUR, MČ Ledava 3.289,00 EUR, MČ Park 3.544,00 EUR, MČ Partizan 3.380,00 EUR, MČ Turopolje 3.241,00 EUR.
– za sprejem starejših občanov, ki se izvajajo v okviru tedna starejših občanov na osnovi števila starejših oseb nad 70 let v posamezni krajevni skupnosti oziroma mestni četrti. Višina sredstev na posameznega udeleženca znaša 11,70 EUR.
– za prireditve širšega družbenega pomena na osnovi Odloka o nalogah ter kriterijih in merilih za financiranje delovanja in nalog krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota. Znesek sredstev za posamezni ožji del je sestavljeni iz fiksnega in variabilnega dela. Fiksni del je enak za vse ožje dele in znaša 700 EUR. Variabilni del, ki se določi na osnovi kriterija števila prebivalcev in faktorja s katerim se ta pomnoži, ki znaša 0,2.
– za tekoče vzdrževanje in obratovalne stroške objektov v lasti ali upravljanju ožjih delov na osnovi Odloka o nalogah ter kriterijih in merilih za financiranje delovanja in nalog krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota. Kriterij za delitev sredstev je neto površina prostorov objekta, zmanjšana za kvadraturo prostorov, ki jih ožji del oddaja v najem in zaračunava najemnino. Višina sredstev za posamezni m² znaša 8,937 EUR.
– za vzdrževanje nekategoriziranih cest in poti na osnovi Odloka o nalogah ter kriterijih in merilih za financiranje delovanja in nalog krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota. Kriterij za vzdrževanje je skupna dolžina cest oziroma poti v posameznem ožjem delu, izražena v kilometrih. Višina posameznega kilometra znaša 201,39 EUR.
– za vzdrževanje zelenic in parkov ter drugih javnih zelenih površin na osnovi Odloka o nalogah ter kriterijih in merilih za financiranje delovanja in nalog krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota. Kriterij za vzdrževanje je neto površina izražena v m² ter število košenj. Višina sredstev po posameznem m² za posamezno košnjo znaša 0,008 EUR.
– za plačilo davka na nepremičnine.
6. člen
(namenski prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se uporabljajo za namene, določene v tem zakonu,
– prihodki turistične takse po 20. členu Zakona o vzpodbujanju turizma,
– prihodki iz naslova takse za obremenjevanje vode po 21. členu Uredbe o taksi za obremenjevanje vode,
– prihodki iz naslova ekološke takse za obremenjevanje okolja po 22. in 23. členu Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– prihodki komunalnega urejanja po Zakonu o urejanju prostora,
– prihodki iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
– prostovoljni prispevki občanov za sofinanciranja določenih investicij,
– prihodki od prodaje finančnega premoženja,
– transferi iz državnega proračuna in Evropske unije in
– prihodki iz naslova poslovnega najema gospodarske javne infrastrukture.
7. člen
(vključevanje novih obveznosti)
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, ali se občini naloži s sodno odločbo nova obveznost, vključi župan te obveznosti v proračun in določi način pokritja teh obveznosti s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev oziroma ustreznih virov.
8. člen
(nadzor nad porabo)
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor in služba notranje revizije.
9. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je sprejeti proračun ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah oziroma povečanju ali zmanjšanju pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe, glavnimi programi, podprogrami, proračunskimi postavkami in konti za zneske omejeno do višine 4.000 EUR odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika, torej župan.
O vseh ostalih prerazporeditvah odloča metni svet na predlog župana s posebnim sklepom.
O opravljenih prerazporeditvah je župan dolžan poročati mestnemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev v mestnem svetu.
10. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 90 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
11. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega porabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov mestne občine svet ali predsednik sveta, če je s statutom tako določeno) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi mestni svet.
12. člen
(proračunska rezerva)
V proračunsko rezervo se lahko izločijo sredstva v višini največ 1,5 % prejemkov proračuna.
V letu 2014 se predvideva formiranje proračunske rezerve v višini 1.000,00 EUR tako, da bo ob koncu leta 2014 ta znašala 67.011,59 EUR.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za namene v skladu z 49. členom ZJF in statutom mestne občine. O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča mestni svet s pisnimi poročili ob obravnavi zaključnega računa. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno s odlokom o proračunu, odloča mestni svet s posebnim odlokom.
13. člen
(splošna proračunska rezervacija)
V proračunu mestne občine se zagotavljajo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini 0,15 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljene v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan in o tem pismeno obvešča mestni svet ob obravnavi poročila porabe proračuna.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
14. člen
(oddaja del)
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela in vzdrževalna dela oddajati s pogodbo in v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
15. člen
(odpis terjatev)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 300,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do države oziroma občin iz naslova obveznih dajatev.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV MESTNE OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
16. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev mestne občine)
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko mestna občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta. O likvidnostni zadolžitvi odloča župan.
Občina se lahko dodatno zadolži v skladu s drugim odstavkom 10.a člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna Evropske unije. Višina zadolžitve je lahko največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev. Zadolžitev na osnovi drugega odstavka 10.a člena ZFO-1 se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občine.
Za kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, mestna občina v proračunu za leto 2014 predvideva najetje dolgoročnega kredita v višini 800.000 EUR za namen zagotavljanja lastne udeležbe pri izvedbi projekta Oskrba s toplotno energijo (širitev toplovodnega omrežja).
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Murska Sobota v letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
18. člen
(računovodska opravila ožjih delov mestne občine)
Finančno računovodska opravila za krajevne skupnosti in mestne četrti se vodijo v okviru oddelka za proračuna in finance mestne občine.
19. člen
(objava odloka in proračuna)
Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Proračun z vsemi prilogami se objavi na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota.
20. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0023/2013-3
Murska Sobota, dne 6. marca 2014
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost