Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

Ob-1754/14 , Stran 775
Ob-1754/14
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2014, ki ga je na svoji 19. redni seji 30. januarja 2014 sprejel Občinski svet Občine Ribnica
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica. 2. Predmet prodaje: a) parc. št. 611/212, k.o. 1616 – Velike Poljane, v izmeri 2.884 m2, parc. št. 1258/38, k.o. 1617 – Sušje, v izmeri 6.709 m2, parc. št. 1258/55, k.o. 1617 – Sušje, v izmeri 461 m2, (kompleks se prodaja v celoti, skupna izmera 10.054 m2); b) parc. št. 1702/7, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri 787 m2, (zemljišče za gradnjo stavb z oznako 6); c) parc. št. 1702/6, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri 804 m2, (zemljišče za gradnjo stavb z oznako 7); d) parc. št. 1700/7, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri 432 m2, parc. št. 1701/3, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri 177 m2, parc. št. 1702/5, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri 190 m2, (zemljišče za gradnjo stavb z oznako 8); e) parc. št 1700/8, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri 420 m2, parc. št. 1701/2, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri 375 m2, (zemljišče za gradnjo stavb z oznako 9); f) parc. št. 1702/4, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri 895 m2, (zemljišče za gradnjo stavb z oznako 12); g) parc. št. 1528/43, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri 9.356 m2, parc. št. *121, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri 343 m2, (kompleks se prodaja v celoti, skupna izmera 9.708 m2); h) parc. št. 1528/45, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri 6.480 m2, parc. št. 1944/1, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri 798 m2, parc. št. 1945/1, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri 1.063 m2, parc. št. 1520/372, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri 151 m2, (kompleks se prodaja v celoti, skupna izmera 8.492 m2). Nepremičnine pod točko 2.a) imajo status stavbnih zemljišč ter skupaj tvorijo kompleks, ki v dolžino meri cca. 130 m in v širino cca. 80 m. Kompleks je primeren za delitev v več parcel. Kompleks se nahaja na severnem obrobju naselja Žlebič v izraziti hribini. Teren je v celoti poraščen z gozdom, dostop je možen le z ene strani po asfaltirani občinski cesti, samostojni dostop ima le parc. št. 611/212, k.o. Velike Poljane, zaradi česar je potrebno vse tri nepremičnine obravnavati kot celoto. Komunalno opremljeno je zemljišče parc. št. 611/212, k.o. Velike Poljane in sicer z elektriko in telekomunikacijskim omrežjem, priključek na vodovod je oddaljen 35 m, javna kanalizacija ni izvedena. Nepremičnine pod točkami 2.b) – 2.f) (zemljišča za gradnjo stavb v naselju Grčarice) imajo status stavbnega zemljišča in se nahajajo na južnem robu naselja Grčarice, na območju, kjer je v nastajanju nova stanovanjska soseska. Naselje Grčarice je manjše vaško naselje, ki je pozidano z individualnimi stanovanjskimi hišami, kmetijskimi objekti in ostalimi gospodarskimi poslopji. Pozidavo na predmetnem območju urejajo Prostorsko ureditveni pogoji za območje planske celote R6 KS Dolenja vas in v skladu z njimi je na tem območju možno graditi stanovanjsko, kmetijsko, obrtno in komunalno infrastrukturo. Zemljišča so komunalno opremljena z asfaltirano javno cesto, javnim elektro omrežjem, vodovodnim omrežjem in telekomunikacijskim omrežjem. Predvidena pa je tudi dograditev in posodobitev komunalne ureditve za novo stanovanjsko sosesko. V ceno ni vključen komunalni prispevek, ki ga plača investitor pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Podlaga za izračun komunalnega prispevka je Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Grčarice« (Uradni list RS, št. 25/11). Nepremičnine pod točkama 2.g) in 2.h) (območje nekdanjega naselja Jelendol) imajo status stavbnega zemljišča, po veljavnih urbanističnih predpisih se zemljišča nahajajo v planski celoti R6 KS Dolenja vas, v območju razpršene gradnje nekdanjega naselja Jelendol, kjer je dovoljena gradnja stanovanjskih, obrtnih in kmetijskih objektov; zemljišča so komunalno opremljena z asfaltirano cesto, v neposredni bližini poteka tudi vodovodni cevovod do naselja Grčarice, na katerega pa po podatkih upravljavca zaradi majhnega pritiska in pretoka ni možen direkten priklop; preko zemljišč poteka tudi TK omrežje v podzemni izvedbi. 3. Vrsta pravnega posla za predmete prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba. 4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: – izklicna cena za nepremičnine pod točko 2.a) 101.500,00 EUR, najnižji znesek višanja: 500 EUR, – izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 6 pod točko 2.b) 13.851,20 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR, – izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 7 pod točko 2.c) 14.150,40 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR, – izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 8 pod točko 2.d) 14.062,40 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR, – izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 9 pod točko 2.e) 13.992,00 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR, – izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 12 pod točko 2.f) 15.752,00 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR, – izklicna cena za nepremičnine pod točko 2.g) 97.080,00 EUR, najnižji znesek višanja: 500 EUR, – izklicna cena za nepremičnine pod točko 2.h) 84.920,00 EUR, najnižji znesek višanja: 500 EUR. Izklicne cene ne vključujejo zakonsko določenega 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo kupnino. 5. Način in rok plačila kupnine: uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva izdaje računa oziroma podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476. Plačani znesek varščine se všteje v kupnino. 6. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse predmete prodaje pod točko 2. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Plačana varščina se ne vrne. 7. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo v torek, 8. aprila 2014, v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, Ribnica, in sicer za predmete: – pod 2.a) ob 12. uri, – pod 2.b – 2.f) ob 12.30, – pod 2.g – 2.h) ob 13.30, 8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščino je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ 722100 (DŠ – davčna številka dražitelja). 9. Plačana varščina bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe. 10. Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami o vseh predmetih prodaje na Občini Ribnica, kontaktna oseba Ana Lesar Oražem, tel. 01/837-20-10. 11. Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti: – izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni (pravne osebe) ali identifikacijski dokument (fizične osebe), – notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – dokazilo o plačilu varščine s priloženo številko računa za primer vračila varščine, – davčno, matično in telefonsko številko. Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 11. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe. 12. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži že plačano varščino. 13. Pravila javne dražbe: – nepremičnine pod točko 2 se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine, – vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin oziroma davkom na dodano vrednost, nosi kupec, – javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom župana v skladu z uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, – komisija iz prejšnje alineje lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana varščina in izkazani stroški. 14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Ribnica, www.ribnica.si.
Občina Ribnica

AAA Zlata odličnost