Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

Ob-1780/14 , Stran 734
Ob-1780/14
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11; v nadaljevanju ZUJIK) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) Ministrstvo za kulturo RS objavlja
javni razpis
za sofinanciranje partnerskih projektov med oblikovalci in podjetji s ciljem njihovega povezovanja, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: projektni razpis, oznaka JR – KKI – 2014)
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo). 2. Predmet razpisa Predmet projektnega razpisa je sofinanciranje partnerskih projektov med oblikovalci (industrijsko oblikovanje, arhitektura, oblikovanje tekstilij in oblačil, oblikovanje vidnih sporočil) in podjetji -naročniki (fizične in pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki izkazujejo potrebo po razvoju novih izdelkov, storitev in komunikacij ter drugih izdelkov za prodajo. Partnersko sodelovanje mora imeti za minimalni cilj izdelavo funkcionalnega prototipa. V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 3. Cilji razpisa: cilji razpisa so spodbujanje povezovanja med oblikovalci in podjetji, dvig kakovosti oblikovalskih produktov, povečanje njihove uporabe v gospodarstvu in povečanje kakovosti okolja ter spodbujanje zaposlovanja. Cilji razpisa so skladni s cilji Nacionalnega programa za kulturo 2014–2017, in sicer s cilji Razvoja trga kreativnih industrij. 4. Pogoji za sodelovanje na razpisu Upravičene osebe – prijavitelji so tisti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so fizične osebe, ki v letu 2014 dopolnijo največ 35 let starosti; – so v partnerskem sodelovanju s podjetji – naročniki (fizične in pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki izkazujejo potrebo po razvoju novih izdelkov, storitev in komunikacij za prodajo. Partnerska sodelovanja med oblikovalcem in podjetjem, ki je registrirano na področju oblikovanja niso predmet razpisa; – imajo podpisano pogodbo s podjetjem, v katerem je določeno partnersko sodelovanje; nujna sestavina pogodbe je obveznost podjetja, da prijavitelju projekt sofinancira v višini vsaj 40% od višine odobrenih sredstev ministrstva (obvezna priloga: podpisana pogodba o partnerskem sodelovanju); – zaprosijo za največ 10.000,00 EUR in najmanj 4.000,00 EUR; – prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2014 – najmanj do funkcionalnega prototipa; – zagotavljajo dostopnost projekta javnosti (obvezna priloga: izjava prijavitelja); – so v primeru, da so bili pogodbena stranka Ministrstva v letih 2011, 2012 in 2013 izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do Ministrstva; – ne prijavljajo projektov, ki so že bili izbrani na razpisih oziroma pozivih Ministrstva za obdobje od leta, na razpisih Slovenskega filmskega centra javne agencije RS, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Javne agencije za knjigo RS in drugih ministrstev RS; (obvezna priloga: izjava prijavitelja); – dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1), (obvezna priloga: izjava prijavitelja); – nimajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo ZIntPK-UPB2). 5. Izpolnjevanje pogojev razpisa: Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na Ministrstvu imenuje minister, pristojen za kulturo. Prijavitelji, ki se prijavijo na razpis s formalno nepopolno vlogo, bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela za nepopolno. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in z izvajalcem programa ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva vračilo sredstev. Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača. 6. Kriteriji razpisa: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Uporaba kriterijev in obrazložitev točkovanja Po posameznem kriteriju je mogoče prejeti največ 30 točk. Najvišje število prejetih točk za posamezen projekt je 100 točk. Najnižji seštevek točk, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 81 točk. Višina odobrenih sredstev za posamezen projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk (od 81 do 100 točk), pri čemer je najvišje možno število točk za splošne razpisne kriterije 80 točk, za posebne razpisne kriterije pa 20 točk. Vsebinsko ocenjevanje izvede strokovna komisija za arhitekturo in oblikovanje Ministrstva. Z izvajalcem izbranega projekta na razpisnem področju bo na podlagi odločbe sklenjena pogodba za obdobje koledarskega leta 2014. Izvajalec izbranega projekta mora skozi celotno obdobje trajanja razpisa izpolnjevati pogoje razpisa. 8. Obvezne priloge V celoti izpolnjenim prijavnim obrazcem 1, 2 (izjave o izpolnjevanju pogojev) mora biti priložena naslednja obvezna priloga: – pogodba med prijaviteljem in podjetjem, v katerem je določeno partnersko sodelovanje; nujna sestavina pogodbe je obveznost podjetja, da prijavitelju projekt sofinancira vsaj v višini 40% od višine odobrenih sredstev ministrstva – priloga 1. 9. Okvirna vrednost: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša 130.000,00 EUR. 10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2014. Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju kulturnih projektov, in na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo. 11. Rok za oddajo vlog na razpis: razpis se zaključi 14. 4. 2014. 12. Dokumentacija razpisa Dokumentacija razpisa obsega: – besedilo razpisa – prijavni obrazec 1 – prijavni obrazec 2 (izjava o izpolnjevanju pogojev) – priloga 1 – vzorec pogodbe. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti: – izpolnjena prijavna obrazca 1 in 2, – izpolnjeno pogodbo – priloga 1. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni Ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi od 14. do 16. ure). Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega ciljnega razpisa. Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 13. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti predložena vložišču na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do vključno 14. 4. 2014 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprtem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Javni ciljni razpis, oznaka JR – KKI – 2014. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: ime in priimek prijavitelja in naslov. 14. Izločitev vlog Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana na vložišču ministrstva ali priporočeno na pošto do vključno 14. 4. 2014. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki ni bila v roku, določenem v pozivu za dopolnitev, ustrezno dopolnjena. Za vlogo, ki jo je vložila neupravičena oseba, se šteje vloga prijavitelja, ki ne izpolnjuje pogojev, navedenih pod točko 4. Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba; – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog; – vloge, ki so nepopolne. Opozorilo! Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka razpisa, oznaka JR-KKI-2014, vezana na proračunske zmogljivosti Ministrstva. V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu Ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka razpisa, oznaka JR-KKI-2014, je Ministrstvo dolžno ukrepati v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu Ministrstva. 15. Pristojna uslužbenka za posredovanje informacij in pojasnil: Barbara Koželj Podlogar, e-mail: barbara.kozelj-podlogar@gov.si, tel. 01/369-59-46. Uradne ure ministrstva po telefonu in elektronskih medijih so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo za kulturo priporoča, da se prijavitelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojno uslužbenko. 16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 22. 4. 2014 ob 10. uri in zaključilo dan po prejemu zadnje po pozivu dopolnjene vloge. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti