Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

637. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014, stran 2165.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 40/12 – ZUJF), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12 in 101/13), Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13), Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04) in Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 (Uradni list RS, št. 111/13) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 22. redni seji občinskega sveta dne 27. 2. 2014 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014
1. člen
2. člen Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 (Uradni list RS, št. 111/13) se spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+--------+---------------------------------------+--------------+
|Konto  |Splošni del proračuna Občine Šmartno  | Rebalans 2014|
|    |pri Litiji za leto 2014        |    (v EUR)|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  |   7.502.741|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   4.817.935|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)   |   4.060.865|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|700   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK      |   3.473.509|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|703   |DAVKI NA PREMOŽENJE          |    460.356|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|704   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE   |    127.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|706   |DRUGI DAVKI              |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |    757.070|
|    |(710+711+712+713+714)         |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|710   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD   |    494.270|
|    |PREMOŽENJA               |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|711   |TAKSE IN PRISTOJBINE          |     2.200|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|712   |DENARNE KAZNI             |     4.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|713   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |      600|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|714   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        |    256.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)   |    355.500|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|720   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |    55.700|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|721   |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG       |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|722   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN    |    299.800|
|    |NEOPREDMETENIH SREDSTEV        |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)       |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|730   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV   |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|731   |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE       |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)     |   2.329.306|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|740   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH     |    466.622|
|    |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ       |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|741   |PREJETA SREDSTVA IZ SREDSTEV PRORAČUNA |   1.862.684|
|    |EU                   |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |       0|
|    |(787)                 |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|787   |PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH  |       0|
|    |INSTITUCIJ               |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   8.550.228|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  |   2.065.937|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|400   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   |    268.383|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|401   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO   |    40.370|
|    |VARNOST                |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|402   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE      |   1.606.983|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|403   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI        |    121.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|409   |REZERVE                |    29.200|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) |   1.904.911|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|410   |SUBVENCIJE               |    14.700|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|411   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN       |   1.272.500|
|    |GOSPODINJSTVOM             |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|412   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN |    127.600|
|    |USTANOVAM               |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|413   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI     |    490.111|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|414   |TEKOČI TRANSFERI V TUJINO       |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      |   4.504.175|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|420   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   |   4.504.175|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)   |    75.206|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|431   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN   |    51.500|
|    |FIZIČNIM OSEBAM            |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|432   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM  |    23.706|
|    |UPORABNIKOM              |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  |  –1.047.488|
|    |(I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ |       |
|    |ODHODKI)                |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |     3.000|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)    |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |     3.000|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|    |(750+751+752)             |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|750   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|751   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|752   |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE    |     3.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|    |DELEŽEV (44)              |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)       |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|440   |DANA POSOJILA             |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|441   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN    |       0|
|    |NALOŽB                 |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|442   |PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA   |       0|
|    |PRIVATIZACIJE             |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|443   |POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V   |       0|
|    |JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH    |       |
|    |OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO     |       |
|    |PREMOŽENJE V SVOJI LASTI        |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |     3.000|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (50)           |    700.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE (500)           |    700.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|500   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE          |    700.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (55)          |    187.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA (550)         |    187.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|550   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA        |    187.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |   –531.488|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |    513.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |   1.047.488|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU  |    533.662|
|    |PRETEKLEGA LETA            |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.400-008/2013
Šmartno pri Litiji, dne 27. februarja 2014
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost