Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

618. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2014, stran 2139.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 68/98, 74/98, 12/99, 36/99, 59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 51/02, 108/03, 77/04, 72/05, 100/05, 21/06, 14/07, 60/07, 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 84/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09 in 38/10) in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) ter 71. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) je Občinski svet Občine Ljubno na 24. redni seji dne 27. 2. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2014
1. člen
Spremeni se priloga Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2014 (Uradni list RS, št. 109/13), ki se določi v naslednjih zneskih:
»
+------+-------------------------------------+------------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV          |   zneski v EUR|
|   |IN ODHODKOV             |         |
+------+-------------------------------------+------------------+
|I   |skupaj prihodki           |   4.123.163,00|
+------+-------------------------------------+------------------+
|II  |skupaj odhodki            |   4.167.072,00|
+------+-------------------------------------+------------------+
|III  |proračunski primanjkljaj (I–II)   |    – 43.909,00|
+------+-------------------------------------+------------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV       |         |
|   |IN NALOŽB              |         |
+------+-------------------------------------+------------------+
|IV  |prejeta vračila danih posojil    |         0|
|   |in prodaja kapitalskih deležev    |         |
+------+-------------------------------------+------------------+
|V   |dana posojila in povečanje      |         0|
|   |kapitalskih deležev         |         |
+------+-------------------------------------+------------------+
|VI  |prejeta minus dana posojila     |         0|
|   |in spremembe kapitalskih deležev   |         |
+------+-------------------------------------+------------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA          |         |
+------+-------------------------------------+------------------+
|VII  |zadolževanje             |     43.909,00|
+------+-------------------------------------+------------------+
|VIII |odplačilo dolga           |         0|
+------+-------------------------------------+------------------+
|IX  |sprememba stanja na računu      |         0|
|   |(I+IV+VII–II–V–VIII)         |         |
+------+-------------------------------------+------------------+
|X   |neto zadolževanje (VII–VIII)     |     43.909,00|
+------+-------------------------------------+------------------+
|XI  |neto financiranje (VI+VII-VIII-IX)  |     43.909,00|
+------+-------------------------------------+------------------+
|XII  |STANJE SREDSTEV           |         0|
|   |NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA |         |
|   |(9009 sklad)             |         |
+------+-------------------------------------+------------------+
«
2. člen
Vsi ostali členi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2014 ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2014.
Št. 007-03/2014-01
Ljubno, dne 27. februarja 2014
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti