Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

643. Odlok o ustanovitvi podjetja Komunala Tržič d.o.o., stran 2175.

Na podlagi 471., 474. in 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09 Odl. US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl. US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12, 44/13 Odl. US: U-I-311/11-16, 82/13; ZGD-1) ter 9. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na 27. seji dne 13. 2. 2014 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi podjetja Komunala Tržič d.o.o.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
(1) S tem odlokom se nadomesti Odlok o ustanovitvi podjetja »Komunala Tržič d.o.o.« (Uradni list RS, št. 21/09, 34/12) zaradi sprememb ustanovitvenega akta podjetja Komunala Tržič d.o.o., matična št. 5145023000, davčna št. SI45105138. S tem odlokom Komunala Tržič d.o.o. ne preneha in se ne ustanavlja novo podjetje, temveč se zgolj spreminja organizacija in način upravljanja podjetja Komunala Tržič d.o.o. (v nadaljevanju: podjetje).
(2) Komunala Tržič d.o.o. je ustanovljena kot enoosebna družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.).
(3) Ustanovitelj podjetja (v nadaljevanju: ustanovitelj) je Občina Tržič.
(4) Ustanoviteljske pravice izvršuje ustanovitelj preko občinskega sveta in župana ter preko nadzornega odbora.
2. člen
(ustanovitev in prenehanje)
Podjetje se ustanovi za nedoločen čas. Podjetje lahko preneha:
– v primerih, določenih z zakonom;
– z združitvijo, pripojitvijo ali razdelitvijo;
– na podlagi spremembe tega odloka.
3. člen
(firma in sedež)
(1) Firma podjetja je: Komunala Tržič d.o.o.
(2) Skrajšana firma podjetja je: Komunala Tržič d.o.o.
(3) Sedež podjetja je Pristava.
(4) Poslovni naslov podjetja je: Pristava, Mlaka 6, 4290 Tržič.
4. člen
(znak, žig)
(1) Sestavni del firme je tudi znak, ki ima obliko zamaknjenega romboida, ki je razdeljen na tri vodoravna polja. Zgornje polje je modre barve in simbolizira nebo, srednje debelejše polje je zelene barve in simbolizira čisto okolje, spodnje, tanjše polje je modre barve in simbolizira vodo. V sredini zgornjega in srednjega polja je rumen krog, ki simbolizira sonce. Krog je predeljen z valovito vodoravno črto v barvi podlage. Ob znaku ali pod njim je naziv firme ali skrajšane firme.
(2) Zaščitni znak se lahko spremeni s sklepom občinskega sveta.
(3) Žig družbe ima obliko znaka v enobarvni črtni izvedbi s skrajšano firmo.
II. DEJAVNOST PODJETJA
5. člen
(gospodarske javne službe)
Podjetje izvaja obvezne in izbirne lokalne gospodarske javne službe v skladu s koncesijskim aktom za posamezno gospodarsko javno službo na podlagi javnega razpisa ali neposredno ob izpolnjevanju pogojev organizacijske in gospodarske odvisnosti za notranje (in-house) razmerje med podjetjem in ustanoviteljem. Skladno z odločbo o izbiri koncesionarja sklene podjetje koncesijsko pogodbo za gospodarske javne službe, kot so:
– oskrba s pitno vodo;
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode;
– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov;
– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov;
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;
– pogrebne in pokopališke storitve;
– urejanje in vzdrževanje pokopališč;
– vzdrževanje cest.
6. člen
(dejavnosti)
(1) Poleg dejavnosti iz 5. člena tega odloka opravlja podjetje v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) tudi naslednje dejavnosti:
01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline
16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo
20.150 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
33.120 Popravila strojev in naprav
35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah
35.130 Distribucija električne energije
35.210 Proizvodnja plina
35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000 Ravnanje z odplakami
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
42.910 Gradnja vodnih objektov
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110 Rušenje objektov
43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
43.310 Fasaderska in štukaterska dela
43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330 Oblaganje tal in sten
43.341 Steklarska dela
43.342 Pleskarska dela
43.390 Druga zaključna gradbena dela
43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela
43.990 Druga specializirana gradbena dela
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
49.410 Cestni tovorni promet
52.100 Skladiščenje
52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
58.110 Izdajanje knjig
58.190 Drugo založništvo
61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
81.210 Splošno čiščenje stavb
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
90.030 Umetniško ustvarjanje
91.030 Varstvo kulturne dediščine
96.030 Pogrebna dejavnost
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
(2) Glavna dejavnost podjetja:
36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode.
(3) V skladu s četrtim odstavkom 6. člena ZGD-1 lahko podjetje poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega člena opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti oziroma, ki pripomorejo k izvajanju gospodarske javne službe, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
7. člen
(javne službe in javna pooblastila)
(1) Izmed dejavnosti, navedenih v 6. členu, podjetje prednostno opravlja tiste dejavnosti, ki so z odloki ustanovitelja in z drugimi splošnimi akti, ki urejajo posamezno gospodarsko javno službo, opredeljene kot gospodarska javna služba, in ima, na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe naslednja pooblastila:
– upravljanje (najem) komunalne infrastrukture;
– strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge v zvezi s komunalnimi infrastrukturnimi objekti in napravami, s katerimi upravlja;
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor, če le-ti zadevajo komunalno infrastrukturo, ki jo upravlja ter izdajanje soglasij oziroma dovoljenj za priključitev na javno komunalno infrastrukturne objekte in naprave, ki jih ima v upravljanju,
– prevzema v upravljanje in vzdržuje novozgrajene ali obnovljene objekte in naprave komunalne infrastrukture.
(2) Podjetje izvaja tudi javna pooblastila, ki so mu dana s predpisi, ki jih sprejmejo pristojni organi ustanovitelja.
III. LASTNIŠTVO IN USTANOVITELJSKE PRAVICE
8. člen
(osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži)
(1) Osnovni kapital podjetja znaša 761.670,42 EUR. Osnovni kapital je zagotovil ustanovitelj, ki ima v družbi en 100,0000 % poslovni delež oziroma osnovni vložek v višini 761.670,42 EUR.
(2) Ustanovitelj podjetja lahko sklene, da se osnovni kapital podjetja poveča.
9. člen
(pogodba o prenosu infrastrukturnih objektov)
(1) Ustanovitelj lahko sklene s podjetjem pogodbo, s katero prenose infrastrukturne objekte podjetju v najem oziroma posest in uporabo na podlagi drugega pravnega naslova.
(2) Podjetje brez soglasja ustanovitelja ne more prenesti (prodati, oddati v najem in podobno) celotne ali dela infrastrukture na druge osebe.
10. člen
(odgovornost)
Podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, razen s premoženjem, ki predstavlja infrastrukturne objekte in naprave, ki so namenjene za opravljanje dejavnosti, ki se izvajajo kot gospodarske javne službe.
IV. UPRAVLJANJE PODJETJA
11. člen
(izvrševanje pravic ustanovitelja)
Ustanovitelj izvršuje pristojnosti ustanovitelja v zvezi z upravljanjem podjetja v smislu 526. člena ZGD-1 preko občinskega sveta kot najvišjega organa odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti ustanovitelja in župana kot zakonitega zastopnika ustanovitelja na način, kot določata 12. in 13. člen tega odloka.
12. člen
(občinski svet ustanovitelja)
Občinski svet ustanovitelja:
– odloča o spremembah tega odloka;
– odloča o pogojih za izvajanje dejavnosti podjetja, kar se ureja z odlokom in potrjuje razvojne programe;
– odloča o povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala družbe;
– odloča o prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju;
– odloča o vstopu novih družbenikov v družbo;
– odloča o uporabi bilančnega dobička na podlagi sprejetega letnega poročila, s katerim ga seznani župan;
– odloča o zadolževanju in dajanju poroštev podjetja, o prometu z nepremičninami ter o investicijah, kadar to ni zajeto v letnem planu, ki ga je potrdil župan in z njim seznanil občinski svet, in hkrati višina posojila za posamezno investicijo oziroma vrednost, ki naj se zavaruje s poroštvom oziroma vrednost prometa z nepremičnino oziroma vrednost investicije presega mejo 35 % vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu;
– odloča o izdajanju vrednostnih papirjev;
– kadar to ni zajeto v letnem planu, ki ga je potrdil župan in z njim seznanil občinski svet, odloča o odtujitvi, obremenitvi in pridobitvi premičnega premoženja, katerega vrednost presega 15 % vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu;
– kadar to ni zajeto v letnem planu, ki ga je potrdil župan in z njim seznanil občinski svet, odloča o izvajanju investicijskih ter vzdrževalnih del, ki posamično presegajo vrednost 20 % vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu;
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določa zakon, drug predpis, ali odlok.
13. člen
(župan ustanovitelja)
Župan ustanovitelja:
– sprejema splošne akte podjetja;
– sprejema poslovno politiko podjetja in potrjuje letni plan, s katerim seznani občinski svet, razen v primerih, ko zakon predpisuje pristojnost občinskega sveta;
– odloča o politiki plač v podjetju na podlagi kolektivne pogodbe in letnega plana ter planiranih in doseženih rezultatih poslovanja;
– s soglasjem občinskega sveta odloča o imenovanju in razrešitvi direktorja podjetja;
– odloča o imenovanju revizorja;
– odloča o imenovanju in razrešitvi prokurista;
– sprejema letno poročilo;
– odloča o uveljavljanju zahtevkov podjetja proti direktorju ali prokuristu v zvezi s povračilom škode nastale pri poslovodenju;
– odloča o oblikovanju strokovnih, posvetovalnih, nadzornih in drugih organov družbe, za katere tako določa družbena pogodba, sklep občinskega sveta ustanovitelja ali zakon ter imenuje in razrešuje člane teh organov in komisij;
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem;
– daje smernice za delo direktorju;
– sprejema predloge za povečanje in zmanjšanje kapitala in predlaga občinskemu svetu sprejem ukrepa o povečanju in zmanjšanju kapitala;
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določa zakon, drug predpis, kolektivna pogodba ali odlok.
V. DIREKTOR
14. člen
(pristojnosti direktorja)
(1) Direktor je poslovodni organ podjetja.
(2) Direktor ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom, še naslednje pristojnosti:
– zastopanje in predstavljanje podjetja;
– priprava letnega plana in razvojnih programov podjetja;
– sprejem ukrepov za izvajanje letnega plana in razvojnih programov;
– izvršuje sklepe občinskega sveta in župana, ki jih ti sprejmejo v okviru izvajanja svojih pristojnosti;
– odločanje o nakupu blaga, surovin, energije in storitev, o prodaji blaga in storitev, ki ne sodijo med javne dobrine, o najemanju posojil ter izvajanju investicij, vse v okviru predpisov in veljavnih planov ter tega odloka;
– določanje notranje organizacije podjetja;
– odločanje o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti podjetja;
– izvajanje kadrovske politike ter prerazporejanje in sprejemanje delavcev na delo v skladu s sprejetimi akti;
– imenovanje vodilnih delavcev;
– določanje nalog zaposlenim v podjetju in nadzor njihovega izvajanja;
– zagotavljanje pogojev za sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetja, po določbah Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju;
– izvajanje nalog, ki jih določa ta odlok oziroma zakon v razmerju do ustanovitelja;
– ter odločanje o drugih tekočih zadevah.
15. člen
(predhodno odločanje občinskega sveta ustanovitelja)
(1) Direktor zastopa in predstavlja podjetje v skladu z zakonom in odlokom.
(2) Direktor mora, kadar to ni zajeto v letnem planu, ki ga je sprejel župan in z njim seznanil občinski svet, pridobiti predhodno odločitev občinskega sveta glede:
– pridobivanja, odtujitve ali obremenitve nepremičnine, če je vrednost prometa za posamezno nepremičnino višja od 35 % vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu;
– zadolževanja podjetja, kadar višina posojila presega 35 % vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu;
– dajanja poroštva podjetja, za vrednost, ki presega 35 % vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu;
– investicije, ki presega 35 % vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu;
– pridobivanja, odtujitve ali obremenitve premičnega premoženja, ki posamično presega 15 % vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu;
– izvajanja investicijskih ter vzdrževalnih del, ki posamično presegajo vrednost 20 % vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu.
16. člen
(razrešitev direktorja)
(1) Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata:
– na lastno željo;
– če je deloval v nasprotju z interesi podjetja ali ustanovitelja ali v nasprotju z zakonom;
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
(2) Direktor je razrešen z dnem, ko župan ustanovitelja ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka.
(3) Razrešitev direktorja predlaga tudi občinski svet. Če razrešitev predlaga občinski svet mora župan o njem odločiti v roku 30 dni od prejema predloga.
17. člen
(prenehanje mandata)
(1) Direktorju predčasno preneha mandat:
– če izgubi poslovno sposobnost;
– če postane trajno nezmožen za opravljanje dela;
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev;
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
(2) Direktorju preneha mandat z dnem, ko župan ustanovitelja ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka.
18. člen
(pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja)
(1) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje, določene z zakonom, ima najmanj visoko strokovno izobrazbo oziroma ekvivalentno izobrazbo po bolonjskem sistemu ter pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v srednje velikem podjetju skladno z ZGD-1 ali višjo strokovno izobrazbo oziroma ekvivalentno izobrazbo po bolonjskem sistemu in deset let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v srednje velikem podjetju skladno z ZGD-1 ter organizacijske in vodstvene sposobnosti in ob prijavi na razpis predloži načrt oziroma vizijo razvoja podjetja.
(2) Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se podrobneje določijo s splošnim aktom podjetja, ki ga sprejme občinski svet ustanovitelja, ter s pogodbo o zaposlitvi, ki jo direktor sklene z ustanoviteljico.
(3) Mandat direktorja traja štiri leta.
(4) Ista oseba je po poteku mandata lahko ponovno imenovana.
19. člen
(poročanje direktorja)
(1) Ustanovitelj ima pravico do informiranosti o poslovanju podjetja v skladu z zakonom.
(2) Direktor je dolžan o poslovanju podjetja pisno poročati županu ustanovitelja in nadzornemu odboru.
20. člen
(nadzor)
(1) Ustanovitelj nadzira podjetje preko nadzornega odbora, ki ga določa Statut Občine Tržič.
(2) Nadzorni odbor nadzira podjetje v skladu s Statutom Občine Tržič in Poslovnikom Nadzornega odbora predvsem pa nadzira vodenje poslov podjetja ter pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo podjetja, njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje, zaloge blaga in druge stvari ter opravlja druge naloge določene z zakonom in tem odlokom.
(3) Nadzorni odbor lahko sodeluje na sejah občinskega sveta ustanovitelja in postavlja vprašanja ter daje predloge glede poslovanja podjetja.
(4) Nadzorni odbor obravnava poročila, ki mu jih predloži direktor in nanje podaja mnenja in predloge.
VI. POSLOVNA POLITIKA IN PLANIRANJE
21. člen
(razvojni program in letni plan)
Za učinkovito zagotavljanje javnih dobrin in uspešno poslovanje podjetja, sprejema župan ustanovitelja na predlog direktorja razvojne programe in letni plan. Direktor pri pripravi teh aktov sodeluje z občinsko upravo ter strokovnimi in znanstvenimi institucijami.
VII. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI PODJETJA
22. člen
(financiranje)
Dejavnosti podjetja se financirajo:
– s plačili uporabnikov storitev javnih služb, ki jih izvaja podjetje;
– s prodajo blaga in storitev, ki jih nudi podjetje poleg izvajanja gospodarskih javnih služb;
– z drugimi prispevki, taksami oziroma dajatvami, ki jih skladno z zakonom in 11. členom tega odloka predpiše občinski svet ustanovitelja ali državni organi;
– iz namenskih sredstev proračuna ustanovitelja;
– iz državnega proračuna;
– iz sredstev skladov Evropske unije;
– iz drugih virov.
23. člen
(delovanje v skladu z zakoni)
(1) Podjetje je v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb, glede pridobivanja pogodbenih izvajalcev in dobaviteljev opreme dolžno ravnati v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
(2) Podjetje mora za dejavnosti, ki niso opredeljene kot gospodarska javna služba, voditi ločeno računovodstvo v skladu z zakonom.
VIII. DOBIČEK IN IZGUBA
24. člen
(ugotavljanje poslovnega izida in razporejanje dobička)
(1) Ugotavljanje dobička poteka v skladu s predpisi in sprejeto poslovno politiko podjetja.
(2) Morebitno izgubo podjetja, ki bi nastala pri opravljanju gospodarske javne službe, pokriva ustanovitelj.
(3) Razporejanje morebitnega bilančnega dobička določa zakon.
IX. SPLOŠNI AKTI
25. člen
(akt o ustanovitvi)
(1) Ta odlok velja, po izpolnitvi vseh sestavin iz ZGD-1, tudi kot akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo (enoosebna d.o.o.), za katerega ni predpisana posebna oblika.
(2) Notranjo organizacijo podjetja in sistemizacijo delovnih mest, vključno s pooblastili drugih vodilnih delavcev ter razporeditvijo po plačilnih razredih, predpiše direktor s pravilniki.
(3) Druge splošne akte podjetja sprejema na predlog direktorja župan ustanovitelja, če ni s tem odlokom drugače določeno. Posamične izvedbene in konkretne akte oziroma navodila za delo izdaja direktor.
XI. DRUGE DEJAVNOSTI
26. člen
(druge dejavnosti)
Pravila tega odloka, ki veljajo za gospodarske javne službe se smiselno uporabljajo, kolikor to ni v nasprotju z zakonom ali drugimi predpisi, tudi za upravljanje tržnic in za vse pravne posle, ki so neposredno povezani z izvajanjem gospodarskih javnih služb (npr. redno in investicijsko vzdrževanje infrastrukture, obnavljanje cest, vzdrževanje javnih zelenih površin, otroških igrišč).
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(prenehanje veljavnosti odloka)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi podjetja »Komunala Tržič d.o.o.« (Uradni list RS, št. 21/09, 34/12).
28. člen
(objava)
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2013/2(21)
Tržič, dne 13. februarja 2014
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti