Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

Št. 478-0004/2014 Ob-1720/14 , Stran 804
Št. 478-0004/2014 Ob-1720/14
Občina Loški Potok, Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13), 35. do 39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/10, 42/12, 24/13, 10/14), Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Loški Potok za leto 2014 in Sklepa občinskega sveta, sprejetega na 18. redni seji dne 18. 12. 2013,
javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Loški Potok, Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok. 2. Opis predmeta prodaje Poslovni prostori v pritličju in podstrešju poslovne stavbe na naslovu: Hrib - Loški Potok 103, 1318 Loški Potok (št. stavbe 109, št. dela stavbe 2/ID znak: 1641-109-2/, št. dela stavbe 3/ID znak: 1641-109-3/ in solastniški delež 5965/10000 na skupnem delu stavbe s št. 4/ID znak: 1641-109-4), stoječe na parc. št. 285/13, zemljišče pod stavbo, v izmeri 387 m3, k.o. 1641 – Hrib. Izhodiščna cena je 85.526,50 EUR. Cena je navedena brez davščin, ki jih plača kupec. 3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba. 4. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno ceno oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni. Če bo med prejetimi ponudniki več najugodnejših ponudnikov lahko Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Loški Potok (Komisija): – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe, – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali – opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah določili najugodnejši ponudniki. 5. Način in rok plačila kupnine: uspešni ponudnik oziroma kupec je dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe. Plačana varščina se kupcu všteje v kupnino v prodajni pogodbi. 6. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Občina Loški Potok ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javnega zbiranja ponudb. 7. Pisne ponudbe lahko ponudniki oddajo v zapečateni kuverti, na kateri je potrebno navesti: »Ponudba za nakup poslovnih prostorov v pritličju in podstrešju poslovne stavbe na naslovu Hrib 103, 1318 Loški Potok – Ne odpiraj«, in sicer osebno v sprejemni pisarni Občine Loški Potok, Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok, ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Loški Potok, Tajništvo občine, Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok. Pisne ponudbe morajo prispeti po pošti oziroma morajo biti vročene osebno najkasneje do 9. 4. 2014 do 12. ure. 8. Ponudniki so dolžni do 9. 4. 2014 do 12. ure plačati varščino v višini 10% od izhodiščne cene. Plačilo varščine pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe. Vplačilo varščine se opravi na podračun tekočega računa Občine Loški Potok, št. 01266-0100005592, ki je odprt pri Banki Slovenije, z navedbo: »Varščina za nakup poslovnega prostora Hrib 103«. 9. Javno odpiranje pravočasnih in pravilno označenih pisnih ponudb bo v prostorih Občine Loški Potok, Hrib - Loški Potok 17,1318 Loški Potok (1. nadstropje), dne 9. 4. 2014, ob 13. uri. 10. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena. 11. Plačana varščina, brez obresti, bo v roku 15 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb vrnjena tistim ponudnikom, ki ne bodo uspešni. 12. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji prodaje oziroma dogovorijo za ogled nepremičnine pri Viljemu Veselu, tel. 01/83-50-110. 13. Komisija lahko s soglasjem župana Občine Loški Potok postopek brez odškodninske odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer vrne vplačano varščino brez obresti. 14. Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic EU ter pravne osebe/samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah članicah EU. Ponudbo lahko predloži tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb (skupna ponudba). Taka ponudba mora poleg ostale dokumentacije vsebovati tudi navedbo solastniškega deleža, ki ga kupuje posamezni partner v skupni ponudbi, pri čemer mora biti vsota deležev vseh partnerjev enaka celoti. Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega statusa. Izpolnjevanje ostalih pogojev se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse partnerje skupaj. 15. Ponudniki so dolžni ponudbi priložiti naslednje dokumente: – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta – osebne izkaznice ali potnega lista – (za fizične osebe, samostojne podjetnike ter pooblaščence oziroma zastopnike), – številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter davčno številko, – redni izpisek iz sodnega oziroma poslovnega registra (le za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike), ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva vložitve ponudbe, – notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje v postopku javnega zbiranja ponudb, v primeru, da ponudnika zastopa pooblaščenec, – ponujeno ceno, – potrdilo o plačilu varščine, – pisno in podpisano izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje tega javnega zbiranja ponudb. Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu Komisije izločeni iz postopka. 16. Ponudbo, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, Komisija izloči in o tem obvesti ponudnika. 17. Vse stroške v zvezi s prodajo nosi kupec. 18. Izročitev nepremičnine v posest kupcu se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov. 19. Z najugodnejšim ponudnikom bo Občina Loški Potok v 15 dneh po končani dražbi sklenila prodajno pogodbo. Če ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, lahko Občina Loški Potok podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina Loški Potok zadrži njegovo varščino. 20. Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo bo na stroške kupca uredila Občina Loški Potok. 21. Občina Loški Potok bo kupcu izstavila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po prejemu celotne kupnine. 22. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. 23. To javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Loški Potok, www.loski-potok.si.
Občina Loški Potok

AAA Zlata odličnost