Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

623. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto, stran 2145.

Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US: U-I-43/13-8) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 27. seji dne 13. 2. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta)
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto, ki je bil sprejet z odlokom (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 – teh. popr., 76/10 – teh. popr., 77/10 – DPN, 26/11 – obv. razl., 4/12 – teh. popr., 87/12 – DPN, 102/12 – DPN in 83/13 – obv. razl.) – v nadaljnjem besedilu: OPN.
(2) Spremembe in dopolnitve OPN (v nadaljnjem besedilu SD OPN) se nanašajo na:
– odpravo neskladij v grafičnem prikazu izvedbenega dela OPN,
– uskladitev z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom Ob Belokranjski cesti – jug 2/I (Uradni list RS, št. 27/13).
2. člen
(vsebina in oblika sprememb in dopolnitev OPN)
(1) Spremembe in dopolnitve OPN vsebujejo tekstualni del in grafične prikaze, izdelane so v digitalni in analogni obliki.
(2) Tekstualni del sprememb in dopolnitev OPN je sestavljen iz poglavij:
1. Uvodne določbe
2. Izvedbeni del
3. Posebne in končna določba
3.1 Posebne določbe
3.2 Končna določba
(3) Grafični prikazi SD OPN vsebujejo karte Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1:5.000).
3. člen
(obvezne priloge SD OPN)
Obvezne priloge vsebujejo:
1. Obrazložitev in utemeljitev SD OPN
2. IZVEDBENI DEL
4. člen
(spremembe in dopolnitve tekstualnega dela OPN)
V 123. členu se dopolni (3) točka (Posebni PIP za posamezne EUP na območju urbanističnega načrta Novo mesto) in sicer se v tretjem stolpcu (posebni PIP in druga določila) za enoto urejanja prostora NM/20 Gotna vas, podenoto NM/20-OPPN-b: OPPN Ob Belokranjski cesti – jug 2, za stavkom: »Gradnja v tej EUP je dopustna šele potem, ko bo zgrajena povezovalna cesta med Belokranjsko cesto in predvideno PIC Cikava.« doda naslednje besedilo: »Določila prejšnjega stavka se ne uporabljajo za del EUP, ki se ureja z OPPN Ob Belokranjski cesti jug 2/I (Uradni list RS, št. 27/13).«
5. člen
(spremembe in dopolnitve grafičnih prikazov OPN)
(1) V kartografskem delu izvedbenega dela OPN se z novimi nadomestijo listi: 3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1:5.000) pod zap. številkami 02 (G22-16), 08 (G22-26), 09 (G22-27), 17 (G22-38), 25 (G22-48), 26 (G22-49), 27 (G22-50), 35 (G21-9), 36 (G21-10) in 40 (G21-15).
(2) Spremembe in dopolnitve grafičnih prikazov iz prvega odstavka tega člena se nanašajo na spremembo oziroma uskladitev namenske rabe zaradi odprave očitne napake določitve namenske rabe v izvedbenem delu OPN ugotovljene v območjih geodetskih načrtov izdelanih v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj v vinogradniških območjih Mestne občine Novo mesto pri obravnavi pobud pod zap. št. 058b, 059a, 060a, 075a, 096, 122, 122a, 125, 135, 135a, 138a, 155, 161 in 177.
3. POSEBNE IN KONČNA DOLOČBA
3.1 POSEBNE DOLOČBE
6. člen
(hramba SD OPN)
(1) SD OPN je izdelan v digitalni in analogni obliki.
(2) SD OPN Mestne občine Novo mesto v analogni in digitalni obliki se hrani in je na vpogled na sedežu Mestne občine Novo mesto, Upravne enote Novo mesto in na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor.
7. člen
(nadzorstvo)
Nadzor nad SD OPN Mestne občine Novo mesto opravlja Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.
3.2 KONČNA DOLOČBA
8. člen
(veljavnost SD OPN)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-40/2013
Novo mesto, dne 13. februarja 2014
Podžupanja
Mestne občine Novo mesto
mag. Mojca Špec Potočar l.r.

AAA Zlata odličnost