Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

Št. 671-1/2014 Ob-1751/14 , Stran 748
Št. 671-1/2014 Ob-1751/14
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 25/08 in 105/13, v nadaljevanju: Pravilnik), Letnega programa športa v Mestni občini Celje v letu 2014 (v nadaljevanju: LPŠ), Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2014 (Uradni list RS, št. 10/14) in sklepa župana št. 607-1/2014 z dne 9. 1. 2014, objavlja Mestna občina Celje (v nadaljevanju: MOC), Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje,
javni razpis
za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Mestni občini Celje v letu 2014
I. Splošni pogoji za prijavo na javni razpis (v nadaljevanju: JR): 1. Na JR se lahko prijavijo izvajalci LPŠ v MOC, navedeni v 5. členu Pravilnika. 2. Izvajalci morajo izpolnjevati pogoje, navedene v 6. členu Pravilnika. Športna društva in Zveza imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju izvajanja LPŠ v MOC. Izvajalci lahko kandidirajo le s programi, ki jih sami organizirajo in izvajajo. Sredstva se dodelijo le tistim izvajalcem, ki za iste programe niso prejeli sredstev že na drugih javnih razpisih MOC v letu 2014. II. Predmet JR so naslednje vsebine ter razvojne in strokovne naloge v športu: (Podrobnejši opis vsebin je v LPŠ v MOC v letu 2014 in v navodilih za izpolnitev ter oddajo razpisnih obrazcev.) 1. Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov: 1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6 leta) 1.2. Interesna športna vzgoja osnovnošolskih otrok (od 6 do 15 leta) 1.3. Interesna športna vzgoja mladine (od 15 do 20 leta) 1.4. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 2. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (prednostni program športa – športne šole) 3. Športna rekreacija 4. Kakovostni šport 5. Vrhunski šport 6. Šport invalidov 7. Razvojne in strokovne naloge: 7.1. Delovanje športnih društev in zveze 7.2. Vzdrževanje javnih športnih objektov 7.3. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 7.4. Organizacija športnih prireditev 7.5. Mednarodna in medobčinska dejavnost v športu 7.6. Priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim organizacijam 7.7. Založniška dejavnost ter informatika v športu 7.8. Meritve in testiranja športnikov ter svetovanja III. Pogoji in merila za izbor ter sofinanciranje: pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci LPŠ v MOC v letu 2014 ter določi višina sofinanciranja, so za razpisane vsebine ter razvojne in strokovne naloge določeni v Pravilniku ter v razpisnih obrazcih. IV. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet razpisa, znaša skupaj 921.308 EUR. Od tega je za redno vzdrževanje športne infrastrukture namenjenih 65.000 EUR, za ostale vsebine ter razvojne in strokovne naloge pa 856.308 EUR. V. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2014 morajo biti porabljena v letu 2014. VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijave morajo biti poslane izključno po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. Rok za prijavo na JR je petek, 4. 4. 2014. Upošteva se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana na pošti najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti na sprednji strani pod naslovom prejemnika napis: »Javni razpis 2014 – Šport (Ne odpiraj)«. Na sprednji levi zgornji strani ovojnice mora biti naveden polni naziv in naslov izvajalca programa. VII. Datum odpiranja prijav Odpiranje prijav, ki ga vodi strokovna komisija za izvedbo JR, imenovana s sklepom župana, bo v roku 8 dni od končnega roka za oddajo prijav. Odpiranje prijav ne bo javno. Odpirale se bodo samo pravočasno oddane ter pravilno izpolnjene in označene ovojnice. VIII. Odločanje o postopku JR Na podlagi predloga strokovne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah s sklepom odločil vodja Oddelka za družbene dejavnost MOC. O pritožbi zoper ta sklep odloči župan MOC. Pritožba na pogoje in merila, ki so določena s Pravilnikom, ni možna. Zavržene bodo prijave tistih izvajalcev: – ki ne bodo predložene v roku in na način, ki je določen v točki VI. besedila JR, – ki ne bodo vsebovale vseh prilog in sestavin, ki jih zahteva besedilo JR in razpisne dokumentacije ter ne bodo dopolnjene v roku, navedenem v sklepu za dopolnitev prijave. Zavrnjene bodo prijave tistih izvajalcev: – ki ne bodo izpolnjevale splošnih pogojev JR (točka I.) ali drugih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji in v Pravilniku, – ki ne bodo predložene na predpisanih razpisnih obrazcih za posamezne programe, – ki jih bo strokovna komisija pri vsebinskem pregledu prijav na podlagi določil Pravilnika ocenila kot neustrezne. IX. Vsebina prijave Športna društva, v katerih deluje več sekcij v različnih športnih panogah, morajo oddati prijavo na JR za vsako sekcijo posebej. Prijavi je potrebno priložiti naslednje priloge: 1. Izvajalci, ki so imeli pogodbe o sofinanciranju programov že v letu 2013, morajo predložiti: 1.1. kopijo zadnje odločbe Upravne enote Celje o vpisu v register društev (velja za športna društva) oziroma odločbo ali drugo dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti v športu (zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije), če je pri izvajalcu prišlo do statusnih sprememb v času od njegove prijave na javni razpis v letu 2013, 1.2. pogodbe o najemu športnih objektov za izvajanje prijavljenih programov ali dokazilo, da je izvajalec lastnik oziroma upravitelj teh objektov, 1.3. tedenski urnik vadbe, iz katerega je razviden urnik in objekt vadbe ter strokovni kader za vse prijavljene programe športnih šol oziroma vadbenih skupin, 1.4. seznam s podatki o usposobljenem strokovnem kadru, ki vodi vadbo prijavljenih programov športnih šol oziroma vadbenih skupin, 1.5. koledar nacionalne panožne športne zveze, v katero je izvajalec včlanjen, za sezono 2013/2014 oziroma za koledarsko leto 2014 (velja za športna društva, ki so uvrščena v prednostni program športa v MOC ter za društva, ki prijavljajo organizacijo športne prireditve), 1.6. poročilo o izvedbi sofinanciranih programov in doseženih rezultatih v letu 2013, 1.7. zaključni račun s finančnim oziroma poslovnim poročilom za leto 2013, 1.8. podpisan in žigosan vzorec Pogodbe o sofinanciranju vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MOC v letu 2014. 2. Izvajalci, ki se prvič prijavljajo na razpis, oziroma v letu 2013 niso imeli pogodbe o sofinanciranju programov, morajo predložiti: 2.1. kopijo zadnje odločbe Upravne enote Celje o vpisu v register društev (velja za športna društva) oziroma odločbo ali drugo dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti v športu (zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije), 2.2. kopijo veljavnih pravil oziroma Statuta društva, potrjenega od Upravne enote Celje (velja za športna društva), 2.3. pogodbe o najemu športnih objektov za izvajanje prijavljenih programov ali dokazilo, da je izvajalec lastnik oziroma upravitelj teh objektov, 2.4. tedenski urnik vadbe, iz katerega je razviden urnik in objekt vadbe ter strokovni kader za vse prijavljene programe vadbenih skupin, 2.5. seznam s podatki o usposobljenem strokovnem kadru, ki vodi vadbo prijavljenih programov vadbenih skupin ter dokazila o njegovi strokovni usposobljenosti (kopija potrdila o usposobljenosti), 2.6. koledar nacionalne panožne športne zveze, v katero je izvajalec včlanjen, za sezono 2013/2014 oziroma za koledarsko leto 2014 (velja za športna društva, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih svojih nacionalnih panožnih športnih zvez ter za društva, ki prijavljajo organizacijo športne prireditve), 2.7. zapisnik seje zadnje skupščine (velja za športna društva), 2.8. zaključni račun s finančnim oziroma poslovnim poročilom za leti 2012 in 2013, 2.9. podpisan in žigosan vzorec Pogodbe o sofinanciranju vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MOC v letu 2014. X. Obveščanje o izidu JR Izvajalci, katerih prijave bodo formalno popolne, bodo o tem obveščeni po e-pošti. V primeru nepopolnih prijav bodo izvajalci s sklepom pozvani, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo. Izvajalci, katerih prijave bodo po vsebinskem pregledu izbrane za sofinanciranje, bodo o tem obveščeni s sklepom vodje Oddelka za družbene dejavnost MOC, ko bo strokovna komisija zaključila svoje delo. Z izvajalci, pri katerih strokovna komisija ugotovi, da imajo formalno popolne prijave in so enake programe imeli sofinancirane že v letu 2013, bodo najprej sklenjene pogodbe o začasnem sofinanciranju programov v letu 2014, po končanem postopku ocenitve in ovrednotenja programov pa še celoletne pogodbe. XI. Dvig razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija (besedilo razpisa, obvestilo o objavi javnega razpisa, navodila za pripravo in oddajo prijave ter prijavni obrazci), vzorca pogodbe in ovojnice, obrazci za poročilo o izvedbi športnih prireditev, Pravilnik, LPŠ ter seznam športnih društev, uvrščenih v prednostni program športa v MOC v letih 2014 in 2015 so od dneva objave JR do izteka roka za oddajo prijav na voljo na spletni strani MOC http://moc.celje.si/ pod naslovom »Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni natečaji za delovna mesta«, lahko pa jo zainteresirani izvajalci prejmejo tudi po elektronski pošti – zahtevek je potrebno posredovati na naslov: barbara.gorski@celje.si ali jerko.malinar@celje.si. XII. Dodatne informacije v zvezi z JR: dodatne informacije v zvezi z JR lahko interesenti dobijo vsak delovni dan med 9. in 12. uro pri mag. Barbari Gorski, tel. 42-65-853 ali 051/640-370, e-naslov: barbara.gorski@celje.si ter pri Jerku Malinarju, tel. 42-65-868, e-naslov: jerko.malinar@celje.si.
Mestna občina Celje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti