Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

629. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin na območju Občine Postojna, stran 2160.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13), 6., 14. in 15. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 105/08 in 48/09) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 18. seji dne 3. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin na območju Občine Postojna
1. člen
Besedilo 4. člena Odloka o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin na območju Občine Postojna (Uradni list RS, št. 53/09; v nadaljnjem besedilu: Odlok) se spremeni tako, da se glasi:
»Urejanje javnih zelenih površin v območju naselja Postojna in Prestranek je v skladu s 149. členom Zakona o varstvu okolja obvezna lokalna gospodarska služba, ki se v Občini Postojna zagotavlja s podelitvijo koncesije. Urejanje javnih zelenih površin v drugih naseljih v občini zagotavljajo v skladu z določili tega Odloka pristojne krajevne skupnosti in vaški predstavniki.
Območje urejanja javnih zelenih površin po tem odloku se določi s katastrom javnih zelenih površin, ki ga izdela Občina Postojna.
Obseg urejanja javnih zelenih površin se določi z letnim programom dela urejanja in čiščenja javnih zelenih površin, ki ga izdela koncesionar in predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev najkasneje do 30. 11. tekočega leta za leto vnaprej. Usklajen letni program potrdi župan.«
2. člen
Briše se 6. člen Odloka.
3. člen
Besedilo 11. člena Odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Javne zelene površine se urejajo na podlagi letnega programa dela urejanja javnih zelenih površin, ki ga izdela koncesionar. Načrt urejanja javnih zelenih površin mora vsebovati program urejanja in vzdrževanja javnih zelenih površin in zavarovanja posameznih javnih zelenih površin, drevoredov in zelenih površin ob pomembnejših prometnicah, križiščih, ob objektih, urejenih vodnih strugah ipd. Program dela vsebuje tudi investicijsko vzdrževanje javnih zelenih površin ter načrt za prvo urejanje morebitnih novih javnih zelenih površin.«
4. člen
Besedilo drugega odstavka 33. člena Odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Osnova za dodelitev sredstev za vzdrževanje javnih zelenih površin je usklajen letni program dela, ki ga pripravi koncesionar v okviru finančnih zmožnosti koncedenta. Koncesionar ni upravičen do povrnitve stroškov dela za dela, ki niso predvidena po letnem programu del, razen če gre za intervencijska dela.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2009
Postojna, dne 3. marca 2014
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti