Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

Št. 4780-914/2010-38 Ob-1805/14 , Stran 779
Št. 4780-914/2010-38 Ob-1805/14
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena 2.1. Predmet javne dražbe so pozidana zemljišča: – parc. št. 84/14 (ID znak 1738-84/14-0), v izmeri 311 m2, k.o. 1738 – Dravlje; – parc. št. 84/15 (ID znak 1738-84/15-0), v izmeri 19 m2, k.o. 1738 – Dravlje; – parc. št. 84/16 (ID znak 1738-84/16-0), v izmeri 96 m2, k.o. 1738 – Dravlje; – parc. št. 84/17 (ID znak 1738-84/17-0), v izmeri 78 m2, k.o. 1738 – Dravlje; – parc. št. 84/18 (ID znak 1738-84/18-0), v izmeri 60 m2, k.o. 1738 – Dravlje. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv.razl., 9/13 in 23/13 – popr.) so predmetne parcele opredeljene v enoti urejanja prostora DR-610, z namembnostjo BD – površine drugih območij. Nepremičnine so obremenjene z nepravo stvarno služnostjo na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti v javno korist z dne 19. 4. 2007, vknjižena služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije infrastrukturnega objekta, trajne in neovirane uporabe in nadzora objekta v korist Elektro Ljubljana, d.d., podjetje za distribucijo električne energije, Slovenska c. 58, Ljubljana. Izklicna cena: – parc. št. 84/14, v izmeri 311 m2, k.o. 1738 – Dravlje, v znesku 62.200,00 EUR; – parc. št. 84/15, v izmeri 19 m2, k.o. 1738 – Dravlje, v znesku 3.800,00 EUR; – parc. št. 84/16, v izmeri 96 m2, k.o. 1738 – Dravlje, v znesku 19.200,00 EUR; – parc. št. 84/17, v izmeri 78 m2, k.o. 1738 – Dravlje, v znesku 15.600,00 EUR; – parc. št. 84/18, v izmeri 60 m2, k.o. 1738 – Dravlje, v znesku 12.000,00 EUR. Navedene izklicne cene ne vključujejo 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine je 200,00 EUR. 4. Pogoji prodaje 4.1 Prodajne pogodbe ne bodo sklenjene v obliki notarskega zapisa; 4.2 Nepremičnine pod točko 2.1. bodo prodane dražiteljem, ki bodo ponudili najvišjo ceno; 4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice bodo z najugodnejšimi dražitelji sklenjene pogodbe. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino; 4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcem nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi; 4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe; 4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin/davek na dodano vrednost, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana odprtega pri Banki Slovenije številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 007-432000, v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku. 6. Kraj in čas javne dražbe Javne dražbe se bodo vršile dne 1. 4. 2014 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom – ob 10. uri, za zemljišče parc. št. 84/14, k.o. Dravlje, – ob 10.30, za zemljišče parc. št. 84/15, k.o. Dravlje, – ob 11. uri, za zemljišče parc. št. 84/16, k.o. Dravlje, – ob 11.30, za zemljišče parc. št. 84/17, k.o. Dravlje, – ob 12. uri, za zemljišče parc. št. 84/18, k.o. Dravlje. Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec; – Predloži izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev; – Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb). 7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 7.4 Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku. 8. Varščina 8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe prodaje zemljišča vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, odprtega pri Banki Slovenije, – številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 007-432000, z navedbo »plačilo varščine – parc. št. 84/14, k.o. Dravlje«; – številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 007-432000, z navedbo »plačilo varščine – parc. št. 84/15, k.o. Dravlje«; – številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 007-432000, z navedbo »plačilo varščine – parc. št. 84/16, k.o. Dravlje«; – številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 007-432000, z navedbo »plačilo varščine – parc. št. 84/17, k.o. Dravlje«; – številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 007-432000, z navedbo »plačilo varščine – parc. št. 84/18, k.o. Dravlje«. Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. 8.2 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled zemljišča pod točko 2.1., dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. št. 01/306-41-76, kontaktna oseba je Irena Plausteiner. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe 10.1 Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. 10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13). 10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana, www.Ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost