Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

Št. 1/2004 Ob-1722/14 , Stran 803
Št. 1/2004 Ob-1722/14
Počitniška skupnost Krško d.o.o., Cesta krških žrtev 65, 8270 Krško, ki jo zastopa direktor Anton Podgoršek (matična številka: 5449707, ID št. za DDV: SI31299601) objavlja na podlagi sklepa nadzornega sveta PSK d.o.o. Krško z dne 27. 2. 2014
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine Počitniški dom »Panorama«, Podljubelj 298, 4290 Tržič
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Počitniška skupnost Krško d.o.o., Cesta krških žrtev 65, 8270 Krško (matična številka: 5449707, ID št. za DDV: SI31299601). 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena Predmet javnega zbiranja ponudb za nakup je Počitniški objekt »Panorama«, Podljubelj 298, 4290 Tržič in Podljubelj 303, stoječa na parceli št. 2/2, v skupni izmeri 1259 m2, k.o. 2141 Podljubelj (ID 4568661). Nepremičnine se nahajajo v neposredni bližini predora Ljubelj in v naravi predstavljajo počitniški objekt z gostinskimi delom in prenočišča, v izmeri 682,98 m2, gospodarski objekt, v izmeri 30,16 m2, parkirišče in funkcionalno zemljišče. 3. Pogoji in pravila javnega razpisa zbiranja ponudb Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije ali izven EU v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudba mora vsebovati: a) podatke o ponudniku: – naziv/firma ponudnika, – sedež, – identifikacijska številka za DDV, – matična številka, – pooblaščena oseba ponudnika za podpis pogodbe, – pooblaščena kontaktna oseba v zvezi s ponudbo, – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta, EMŠO, davčno številko (fizične osebe); b) ponudbeno ceno, ki ne more biti nižja od izklicne cene 251.240,00 EUR; c) fotokopijo izpiska iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma poslovnega registra (samostojni podjetniki), ki ne sme biti starejše od 30 dni; d) izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisa; e) izjava ponudnika, da ponudba velja še najmanj 30 dni po preteku oddajnega roka. Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnin«. Ponudbo ponudniki vložijo na sedežu Počitniška skupnost Krško d.o.o., Cesta krških žrtev 65, 8270 Krško, na vložišče ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Počitniška skupnost Krško d.o.o., Cesta krških žrtev 65, 8270 Krško. Kot pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele do dne 15. 4. 2014, najkasneje do 12. ure. Na kuverti ponudniki označijo svoj naziv ter sedež. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno oziroma ne bodo popolne, se bodo štele kot neveljavne. 4. Pravočasne ponudbe bo odprla, pregledala in ocenila Komisija za izvedbo postopka prodaje ter o izbiri obvestila ponudnike najkasneje v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 5. V primeru, da dva ali več ponudnikov za nepremičnino ponudijo isto ceno, lahko komisija za izvedbo postopka te ponudnike pozove, da v roku 3 dni povišajo svojo ponudbeno ceno ali z njimi opravi pogajanja. 6. Nepremičnine se prodajajo kot celota po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. Z uspelim ponudnikom se sklene kupoprodajna pogodba najkasneje v petih delovnih dneh po prejemu obvestila o izbiri in pozivu k sklenitvi. Ponudnik mora ob podpisu pogodbe nakazati aro v višini 5% ponujene cene, ki se šteje kot del kupnine. Plačilo dela kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pogodbe in je v primeru neplačila razlog, da prodajalec pogodbe ne sklene oziroma za takojšnjo razvezo pogodbe ter zadrži že plačano aro. V primeru, da v tem roku ne pride do podpisa pogodbe iz razlogov na strani kupca, prodajalec lahko pozove k sklenitvi pogodbe drugega ponudnika. 7. Kupec je dolžan plačati celotno kupnino v roku 8 dni od overitve podpisa prodajalca na pogodbi kolikor se ne dogovorita drugače. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pogodbe. Kršitev roka za plačilo kupnine s strani kupca je lahko razlog za takojšno razvezo pogodbe, prodajalec pa obdrži že vplačani del kupnine. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičninah prodajalec izda po plačilu celotne kupnine. 8. Stroške overitve prodajne pogodbe pri notarju, davek na promet nepremičnin ter stroške zemljiškoknjižnega prenosa plača kupec. 9. Objava javnega poziva za zbiranje ponudb prodajalca ne zavezuje, da bi bil dolžan z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom skleniti pogodbo. 10. Dodatne podrobnejše informacije o nepremičninah in informacije za ogled nepremičnin ter pregled dokumentacije v zvezi z nepremičninami so možni po predhodnem dogovoru, in sicer na tel. 031/681-621.
Počitniška skupnost Krško d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti