Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

Št. 478-10/2014 Ob-1795/14 , Stran 810
Št. 478-10/2014 Ob-1795/14
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, na podlagi 20., 22., 28. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) ter 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257, Pivka, tel. 05/721-01-00, faks: 05/721-01-02. 2. Opis predmeta oddaje: Predmet oddaje v najem je muzejsko – vojaška kantina in kuhinja s pomožnimi prostori ter zunanja terasa vse brez opreme, ki se nahaja v pritličju objektu Komanda v Parku vojaške zgodovine v Pivki na parceli št. 4215/6, k.o. 2502 – Radohova vas; številka stavbe 428. Skupna neto površina prostorov za oddajo v poslovni najem predstavlja 161,47 m2, ki predstavljajo vojaško kantino s kuhinjo – št. prostora 2 ter zunanja terasa, v izmeri 151,00 m2, kar skupaj znaša 312,47 m2. Najemodajalec ima pravico do souporabe skupnih prostorov v izmerah: – sanitarij v zahodnem delu pritličja (ženski, moški, invalidi) skupne površine 42,72 m2, hodnika v pritličju v zahodnem delu skupne površine 29,74 m2 – št. dela stavbe 1 in vhodne avle 54,28 m2 – številka dela stavbe 3, – dostopa iz vzhodne strani objekta za potrebe dostave, – parkirišč na območju Parka vojaške zgodovine, – ekološkega otoka. Izklicna mesečna najemnina znaša 1.000,00 EUR brez DDV mesečno za obdobje od 1. 4. 2014 – 31. 3. 2024 in 2.000,00 EUR brez DDV mesečno za obdobje od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2034. V najemnino niso vključeni obratovalni stroški. Predmet oddaje v najem se odda v najem za dobo 20 let. Nepremičnine so v lasti Občine Pivka. 3. Pogoji najema in posebni pogoji: S podajo ponudbe se ponudnik zavezuje / izjavlja: 3.1. Ponudniki morajo pred oddajo ponudbe kot zavarovanje za resnost ponudbe na transakcijski račun lastnika nepremičnine številka 01100-0100009167 (odprt pri UJP Postojna) plačati varščino v višini 2.000 EUR. V primeru, če ponudnik ne bo nakazal ustrezne varščine oziroma ponudba ne bo vsebovala ustreznega potrdila, bo lastnik nepremičnine tako ponudbo kot nepopolno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja ponudb. Po zaključeni izbiri najugodnejšega ponudnika javnega zbiranja ponudb bo varščina v roku 8 dni vrnjena tistim, ki ne bodo uspešni, pri izbranem ponudniku pa se vrne v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Znesek varščine se ne obrestuje. 3.2. Ponudnik – najemnik mora biti davčni zavezanec identificiran za namene DDV s pravico do odbitka celotnega DDV ter ima možnost podpisa izjave za obračun DDV, v skladu s 1. in 2. točko 45. člena ZDDV-1. 3.3. V prostorih, ki so predmet najema se bo izvajala dejavnost po standardni klasifikaciji dejavnosti I 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač v skladu z Odlokom o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Pivka (Uradni List RS, št. 116/08 in 24/12). 3.4. Najemnik se obvezuje dokončati gradbeno – obrtniška in instalacijska dela po projektu za pridobitev gradbenega dovoljena št. 11-2013 – sprememba; avgust 2013; ACMA d.o.o. Ajdovščina in projektu za izvedbo št. 11-2013; september 2013; ACMA d.o.o. Ajdovščina in pridobiti uporabno dovoljenje za kantino (brez kuhinje) do 25. 5. 2014, ter za kuhinjo in kotlovnico do 30. 6. 2014. Zgornja priznana meja vlaganj v dokončanje kantine s kuhinjo in GO deli za kotlovnico je 60.000,00 EUR brez DDV. Dobava in vgradnja kotla s pripadajočo avtomatiko in zalogovnikom ni predmet priznanih vlaganj. Vlaganja v objekt se sorazmerno poračunavajo z mesečno najemnino in sicer 250,00 EUR brez DDV mesečno, do 31. 3. 2034. Celotna projektna dokumentacija objekta, ki se oddaja v poslovni najem vsebuje: – Obnova objekta 2 v PVZ Pivka; izdelovalec GEA-Consult d.o.o. Škofja Loka; PGD dokumentacija št. B07-018, maj 2009, PZI dokumentacija št. B07-018, marec 2012 in sprememba tega projekta; izdelovalec ACMA d.o.o. Ajdovščina, PGD št. 11-2013, avgust 2013 in PZI projekt št. 11-2013, september 2013, -in je dostopna na sedežu lastnika. 3.5. Najemnik bo najemodajalcu mesečno izstavljal račune za sorazmerna vlaganja, skladno s priloženim popisom del, (ki je del razpisne dokumentacije objavljene na spletni strani občine), ki so ocenjena na največ 60.000,00 EUR brez DDV. Najemnik izrecno izjavlja, da soglaša, da za celotno obdobje pobota najemnine z njegovim izdanim računom za vlaganja, ne bo obračunal zamudnih obresti. 3.6. Najemnik mora s kotlovnico zagotoviti ogrevanje tudi že obstoječega poslovnega dela objekta in sicer muzejske trgovine in pisarn ter razstavnih prostorov v prvem in drugem nadstropju. Najemnik bo za opravljeno storitev ogrevanja mesečno zaračunaval najemodajalcu dejansko porabo, ki jo bo izkazoval kalorimeter in sicer po ceni 0,75€/kWh in pa fiksne mesečne stroške v višini 50,00 EU brez DDV za vzdrževanje in ostale splošne stroške. 3.7. Najemnik se obvezuje z upraviteljem Parka vojaške zgodovine skleniti poseben dogovor o plačevanju provizije za skupine obiskovalcev, ki bodo koristile gostinsko ponudbo, kot del paketne ponudbe Parka vojaške zgodovine. Višina provizije se določi v skladu z uzancami in dobrimi poslovnimi običaji za to področje. Računi se izdajajo za obdobje treh mesecev. Rok plačila je 30 dni od izstavitve računa. 3.8. Ostali pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji. 4. Vsebina ponudbe: 4.1. Ponudbena dokumentacija Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami lastnika nepremičnine. Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. Hkrati morajo biti dokumenti na zahtevanih mestih podpisani in žigosani s strani za to pooblaščene osebe (kot je to zahtevano z razpisno dokumentacijo). V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne bo predložil, ali pa bo predložen dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo lastnik objekta tako ponudbo izločil kot nepopolno. Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po spodaj navedenem vrstnem redu. Prav tako je zaželeno, da so vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene z zaporednimi številkami: 1. ovojnica, 2. izpolnjena ponudba, 3. izjava ponudnika o izpolnjevanju in sprejemanju vseh razpisnih pogojev iz tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, 4. potrdila bank o neblokiranosti poslovnega računa/ov, 5. podatki o referenčnem delu, 6. potrdilo o vplačilu varščine, 7. obrazec pogodba, 8. druga zahtevana dokazila. 4.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami najkasneje do vključno ponedeljka, 31. 3. 2014 do 11. ure. Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija). Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasna ponudba), komisija oziroma oseba, ki je pooblaščena za izvedbo postopka, izloči in o tem obvesti ponudnika. Ne glede na prejšnji stavek lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. Vsaka dopolnitev ponudbe mora biti dostavljena na način, določen v razpisni dokumentaciji. Na pošiljki mora biti jasno označeno, da gre za dopolnitev ponudbe (ponudnik na ovojnico napiše »Dopolnitev ponudbe« in ime javnega zbiranja ponudb). V dopolnjeni ponudbi mora biti jasno navedeno, kateri del ponudbe se dopolnjuje, kateri del se spreminja in kateri del ponudbe ostaja nespremenjen. 4.3. Ponudba mora biti predložena v zaprti, zapečateni ovojnici, naslov Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka. Na kuverti mora biti vidna oznaka “Ne odpiraj – Vloga poslovni prostori PVZ” in številka objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu, na naslov lastnika in bodo pravilno označene. Vsi listi ponudbene dokumentacije morajo biti prevezani z vrvico, oba konca le-tega pa na zadnji (hrbtni) strani ponudbe pritrjena s pečatom ali lepilnim trakom, pritrditev pa zavarovana s štampiljko in podpisom osebe, ki sicer podpisuje ponudbo. Način vezave je smiselno povzet iz 35. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – UPB3, 33/07, 45/08). Pregled ponudbe mora biti mogoč, ne da bi se pri tem pečat ali vrvica poškodovala. 4.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti dokumente skladno s tem javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. 4.5. Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 180 dni od roka za oddajo ponudbe. 5. Postopek in merila za izbor najugodnejšega ponudnika 5.1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu lastnika nepremičnine v ponedeljek, dne 31. 3. 2014, ob 11.30. Strokovna komisija bo pred obravnavo prispelih ponudb preverila, ali so bile ponudbe pravočasne in popolne. Strokovna komisija bo ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasne ponudbe), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, iz postopka izločila in o tem obvestila ponudnike. O odpiranju ponudb bo sestavljen zapisnik. Zapisnik podpišejo člani komisije in s tem je postopek izbire zaključen. Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena vsaj ocenjena vrednost stvarnega premoženja (izklicna ocenjena najemnina) ali v postopkih, ki se vodijo v primeru, ko več ponudb doseže enako število točk, ni bila dosežena vsaj cena, ki so jo v postopku javnega zbiranja ponudb ponudili najugodnejši ponudniki, javno zbiranje ponudb ni uspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb bo lastnik objekta obvestil ponudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb oziroma od izvedbe postopkov, ki se vodijo v primeru, ko več ponudb doseže enako število točk. 5.2. Merila za izbor najugodnejše ponudbe so: Višina najemnine, ki ne sme biti nižja od izklicne (relevantna je mesečna vrednost najemnine razvidna iz obrazca Ponudba brez DDV) – upošteva se cena na dve decimalni mesti natančno; Če bo med prejetimi ponudbami več ponudb doseglo enako ponudbo, lahko komisija oziroma oseba, pooblaščena za izvedbo postopka: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali – opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. Postopki iz prejšnjega odstavka morajo biti izvedeni v roku zavezanosti ponudnikov za dane ponudbe, drugače javno zbiranje ponudb ni uspešno. 6. Sklenitev pogodbe: Lastnik nepremičnine bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil pogodbo najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, lastnik nepremičnine lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa bo zadržal njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne bo podpisal pogodbe niti v podaljšanem roku, bo lastnik nepremičnine zadržal njegovo varščino. 7. Drugi pogoji javnega razpisa Občina si pridržuje pravico, da ne glede na ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil nastopajo: – kadarkoli ustavi in zaključi postopek po javnem razpisu, – kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne pogodbe v prilogi javnega razpisa in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga javnega razpisa, namesto prejšnjega. 8. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo ponudb dosegljiva na spletni strani Občine Pivka, www.pivka.si in na sedežu lastnika. Ponudniki, ki bi želeli vpogled v navedeno dokumentacijo, se dva dni pred želenim vpogledom najavijo preko elektronske pošte na naslov: janko.bostjancic@pivka.si. Za kakršne koli dodatne informacije o razpisu lahko ponudniki zaprosijo le po elektronski pošti na naslov: janko.bostjancic@pivka.si.
Občina Pivka

AAA Zlata odličnost