Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

610. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju ureditvenega načrta Črna vas in o komunalnem prispevku, stran 2126.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8), Uredbe o vsebini programa opremljanja (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.) je Občinski svet Občine Jesenice na 34. seji dne 27. 2. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju ureditvenega načrta Črna vas in o komunalnem prispevku
1. člen
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju ureditvenega načrta Črna vas in o komunalnem prispevku (Uradni list RS, št. 92/11, v nadaljevanju: odlok) se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vrednost skupnih stroškov sestavljajo stroški izgradnje infrastrukture, projektne dokumentacije, odkupa zemljišč in izvedbe geodetskih meritev. Stroški projektne dokumentacije, odkupa zemljišč in izvedbe geodetskih meritev so določeni na podlagi dejanskih stroškov investicije. Stroški izgradnje komunalne infrastrukture so določeni na podlagi izvedene investicije za ureditev komunalne opreme znotraj cone ter projektne dokumentacije za ureditev obvozne ceste in navezave fekalne kanalizacije na obstoječi kanal. Vrednost infrastrukture, projektne dokumentacije, odkupa zemljišč in izvedbe geodetskih meritev je naslednja:
+-----------------------+------------+-------------+------------+
| Vrsta infrastrukture |Vrednost (€)| Davek (€) | Vrednost |
|  oziroma stroška  |      |       | z davkom |
|            |      |       |   (€)  |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|plin          | 20.814,70 |  4.324,24 | 25.138,94 |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|javna razsvetljava   | 19.260,68 |  4.237,35 | 23.498,03 |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|vodovod in hidranti  | 38.969,66 |  8.078,68 | 47.048,34 |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|cestna infrastruktura | 158.634,44 | 34.829,71 | 193.464,15 |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|cestna infrastruktura | 126.987,62 | 27.937,28 | 154.924,90 |
|– navezava obvoznica  |      |       |      |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|meteorna kanalizacija | 40.986,81 |  8.634,07 | 49.620,88 |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|fekalna kanalizacija  | 28.008,27 |  5.605,10 | 33.613,37 |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|fekalna kanalizacija – | 73.100,00 | 16.082,00 | 89.182,00 |
|navezava odst. kanal  |      |       |      |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|stroški dokumentacije | 26.800,00 |  5.360,00 | 32.160,00 |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|nakup zemljišč in   | 90.226,78 |  1.804,54 | 92.031,32 |
|geodetske meritve   |      |       |      |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|izgradnja vodovoda do | 74.815,80 | 15.864,11 | 90.679,91 |
|območja UN       |      |       |      |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|Skupaj         | 698.604,76 | 132.757,07 | 831.361,83 |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
«
2. člen
Tretji odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Vrednost skupnih stroškov obstoječe komunalne opreme je podana v veljavnem odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice.«
3. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Obračunski stroški predvidene komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov ter obsegajo naslednje stroške: stroške izdelave projektne dokumentacije, stroške nakupa zemljišč z geodetskimi meritvami in stroške izgradnje komunalne infrastrukture v deležu financiranem s strani Občine Jesenice. Obračunski stroški ne obsegajo stroškov izgradnje komunalne infrastrukture v deležu financiranem iz strukturnih skladov.«
K prvem odstavku 6. člena se doda nova preglednica:
»
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|Obračunski stroški   |Vrednost (€)| Davek (€) | Vrednost |
|            |      |       | z davkom |
|            |      |       |   (€)  |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|plin          | 3.609,27 |  4.324,24 | 7.933,51 |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|javna razsvetljava   | 3.339,80 |  4.237,35 | 7.577,15 |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|vodovod in hidranti  | 6.757,34 |  8.078,68 | 14.836,02 |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|cestna infrastruktura | 27.507,21 | 34.829,71 | 62.336,92 |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|cestna infrastruktura | 126.987,62 | 27.937,28 | 154.924,90 |
|– navezava obvoznica  |      |       |      |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|meteorna kanalizacija | 7.107,11 |  8.634,07 | 15.741,18 |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|fekalna kanalizacija  | 4.856,63 |  5.605,10 | 10.461,73 |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|fekalna kanalizacija – | 73.100,00 | 16.082,00 | 89.182,00 |
|navezava odst. kanal  |      |       |      |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|stroški dokumentacije | 26.800,00 |  5.360,00 | 32.160,00 |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|nakup zemljišč in   | 90.226,78 |  1.804,54 | 92.031,32 |
|geodetske meritve   |      |       |      |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|izgradnja vodovoda do | 12.973,06 | 15.864,11 | 28.837,17 |
|območja UN       |      |       |      |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|Skupaj         | 383.264,83 | 132.757,07 | 516.021,90 |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
«
4. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vrednost obračunskih stroškov obstoječe komunalne opreme je podana v veljavnem Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice.«
5. člen
Preglednica v drugem odstavku 8. člena se nadomesti z novo preglednico:
»
+----------------------------+---------+----------+
|Obračunsko območje     |  Cpi  |  Cti  |
|              | (€/m2) | (€/m2) |
+----------------------------+---------+----------+
|cestna infrastruktura    | 10,04 |  5,96  |
+----------------------------+---------+----------+
|fekalna kanalizacija    | 2,87  |  1,70  |
+----------------------------+---------+----------+
|vodovodno omrežje      | 1,51  |  0,95  |
+----------------------------+---------+----------+
|plinovodno omrežje     | 0,23  |  0,14  |
+----------------------------+---------+----------+
|javna razsvetljava     | 0,22  |  0,13  |
+----------------------------+---------+----------+
|Skupaj           | 14,86 |  8,88  |
+----------------------------+---------+----------+
«
6. člen
Tretji odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Cena opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča (Cpi) in neto tlorisne površine objekta (Cti) je za obračunsko območje posamezne obstoječe komunalne opreme določena v veljavnem Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice.«
7. člen
Vsa ostala določila odloka ostanejo v veljavi.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2013
Jesenice, dne 27. februarja 2014
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti