Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

596. Pravilnik o spremembah Pravilnika o rednem letnem poročanju pooblaščenih ocenjevalcev, stran 2086.

Na podlagi 93. člena ter drugega in tretjega odstavka 96. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08; odslej ZRev-2) ter v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem 10.00-6/2014 z dne 27. 2. 2014 je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na seji 6. 3. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o rednem letnem poročanju pooblaščenih ocenjevalcev
1. člen
1. Pravilnik o rednem letnem poročanju pooblaščenih ocenjevalcev, objavljen v Uradnem listu RS, št. 33/10, se spremeni tako, da se v 4. členu dopolni z novim tretjim odstavkom, ki se glasi:
(1) Pooblaščeni ocenjevalec nepremičin oziroma strojev in opreme enkrat letno (vsako leto posebej) do 30. maja poroča Inštitutu o poročilih o ocenjevanju vrednosti, ki jih je pooblaščeni ocenjevalec izdelal v predpisanem poročevalskem obdobju, tako da za vsako poročilo navede:
1. naročnika – firmo in sedež pravne osebe, ki je sklenila pogodbo,
2. datum sklenitve pogodbe oziroma prevzema naročila,
3. pogodbeno ceno,
4. število porabljenih ur na projektu,
5. predmet ocenjevanja vrednosti,
6. ali je subjekt ocenjevanja vrednosti zavezan obvezni reviziji,
7. datum ocenjevanja vrednosti,
8. datum izdaje poročila,
9. sopodpisnike poročila,
10. namen ocenjevanja vrednosti,
11. izbrano podlago vrednosti,
12. ali je ocenjeval za računovodsko poročanje,
13. uporabljene metode ocenjevanja vrednosti,
14. višino uporabljene netvegane stopnje donosa, zahtevane stopnje donosa oziroma mere kapitalizacije.
(2) Pooblaščeni ocenjevalec podjetij enkrat letno (vsako leto posebej) do 30. maja poroča Inštitutu o poročilih o ocenjevanju vrednosti, ki jih je pooblaščeni ocenjevalec izdelal v predpisanem poročevalskem obdobju, tako da za vsako poročilo navede:
1. naročnika – firmo in sedež pravne osebe, ki je sklenila pogodbo,
2. datum sklenitve pogodbe oziroma prevzema naročila,
3. pogodbeno ceno,
4. število porabljenih ur na projektu,
5. predmet ocenjevanja vrednosti,
6. ali je subjekt ocenjevanja vrednosti zavezan obvezni reviziji,
7. datum ocenjevanja vrednosti,
8. datum izdaje poročila,
9. sopodpisnike poročila,
10. namen ocenjevanja vrednosti,
11. izbrano podlago vrednosti,
12. uporabljene metode ocenjevanja vrednosti,
13. ali je ocenjeval za računovodsko poročanje,
14. višino ocenjene vrednosti lastniškega kapitala oziroma višino ocenjevane vrednosti delnice (za delniške družbe),
15. višino uporabljene netvegane stopnje donosa, premije za kapitalsko tveganje (ERP), CAPM in WACC,
16. višino uporabljenih pribitkov in odbitkov za obvladovanje oziroma za tržljivost oziroma druge uporabljene pribitke/odbitke.
(3) Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij enkrat letno (vsako leto posebej) do 30. maja poroča Inštitutu o poročilih pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij, izdanih v zvezi s 146. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, v nadaljevanju ZFPPIPP), tako da za vsako poročilo navede:
1. naročnika – firmo in sedež pravne osebe, ki je sklenila pogodbo,
2. datum sklenitve pogodbe oziroma prevzema naročila,
3. pogodbeno ceno,
4. število porabljenih ur na projektu,
5. sopodpisnike poročila,
6. predmet pregleda (načrt finančnega prestrukturiranja, ki je predmet poročila),
7. ali je subjekt ocenjevanja zavezan obvezni reviziji,
8. vrsto izdanega mnenja,
9. datum izdaje poročila.
(4) Pooblaščeni ocenjevalec enkrat letno (vsako leto posebej) do 30. maja poroča Inštitutu o pregledu poročil ocenjevalcev vrednosti, opravljenih v skladu s Slovenskim poslovnofinančnim standardom 7, ki jih je pooblaščeni ocenjevalec opravil v predpisanem poročevalskem obdobju, tako da za vsak pregled navede:
1. naročnika – firmo in sedež pravne osebe, ki je sklenila pogodbo,
2. datum sklenitve pogodbe oziroma prevzema naročila,
3. pogodbeno ceno,
4. število porabljenih ur na projektu,
5. ali je subjekt ocenjevanja zavezan obvezni reviziji,
6. natančen naslov poročila, ki je predmet pregleda,
7. ocenjevalca, ki je izdelal poročilo, ki je predmet pregleda,
8. obseg pregleda,
9. datum mnenja o poročilu,
10. ali je izdelal novo oceno vrednosti (v tem primeru mora o poročilu o oceni vrednosti poročati v skladu s prvim odstavkom tega člena).
(5) Kot poročevalsko obdobje se šteje obdobje od 16. maja predhodnega leta do 15. maja tekočega leta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
(1) Ta pravilnik se prvič uporabi za poročanje v letu 2014.
(2) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2/2014
Ljubljana, dne 6. marca 2014
dr. Samo Javornik l.r.
Predsednik Strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo

AAA Zlata odličnost