Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

Št. 331-1/2014-1 Ob-1827/14 , Stran 770
Št. 331-1/2014-1 Ob-1827/14
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 70/07) ter Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2014 (Uradni list RS, št. 20/13, 107/13 in 12/14), Občina Trebnje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje v letu 2014
1. Predmet javnega razpisa: Občina Trebnje razpisuje nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje za leto 2014, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006 in 1998/2006. 2. Okvirna višina razpisanih sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Trebnje za leto 2014 v okvirni višini 72.500 EUR. V primeru, ko med proračunskim letom občinski svet spremeni višino proračunskih postavk iz tega razpisa, se naročnik in prejemnik pomoči z aneksom dogovorita za spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za spremembo dinamike plačil. Ukrepi (po pravilniku): Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Ukrepi Ukrep 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva – (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006) Namen ukrepa: – sofinanciranje naložb v lastno, primarno pridelavo kmetijskih proizvodov. S tem ukrepom se želi spodbuditi naložbe v higieno in dobro počutje živali, pridelovanje okolju prijazne hrane in izboljšanje delovnih pogojev. Upravičenci: – nosilci kmetijskega gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki ustrezajo majhnim in srednje velikim podjetjem, kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Trebnje, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Trebnje; – člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež ter kmetijske površine na območju Občine Trebnje. Upravičeni stroški: – stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi), – stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke, – stroški nakupa materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih živinorejskih objektov (sofinanciranje izgradnje gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda »nitratna direktiva« ni možno), – stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, razen traktorjev, – stroški prve postavitve oziroma preoblikovanja obstoječih trajnih nasadov, – stroški nakupa in postavitve rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo, – stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, – stroški nakupa in postavitve opreme ali obnova namakalnih sistemov pod pogojem, da taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za 25%, – agromelioracijska dela, stroški strojnih storitev odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja zemljišč namenjenih kmetijski proizvodnji, – stroški strojnih storitev urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti, – postavitev večletnih nasadov in proti točne zaščite (za registrirane trajne nasade). Podpore se ne dodelijo za: – DDV, – davke, razne takse in režijske stroške, – stroške zavarovanja, – stroške za refinanciranje obresti, – nakupe traktorjev, – že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, – investicije, ki se izvajajo izven območja Občine Trebnje, – investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – fotokopijo zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2014, – mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo ali projektno dokumentacijo s predračunom, – v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezna dovoljenja, – načrt namakanja, – za obnovo namakalnega sistema je potrebno predložiti dokazilo iz katerega je razvidno, da naložba vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za 25%, – v primeru agromelioracijskih del kopijo katastrskega načrta ali izris gerka in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba. Merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je investicija finančno upravičena. Finančne določbe: – do 40% upravičenih stroškov brez DDV, – predmet sofinanciranja so investicije do predračunske vrednosti 20.000 EUR brez DDV, – najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 EUR, najvišji znesek pomoči dodeljen s strani občine posamezni kmetiji ne sme preseči 10.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let, – največji znesek pomoči za urejanje kmetijskih zemljišč znaša do 40% upravičenih stroškov brez DDV, oziroma največ do 1.000 EUR na hektar kmetijskega zemljišča. Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij – (12. člen Uredbe Komisije (ES) št.1857/2006) Namen ukrepa: – s sofinanciranjem zavarovalnih premij stimulirati kmete k večjemu obsegu sklenjenih kmetijskih zavarovanj, da zmanjšajo posledice in tveganja, ki jih pri proizvodnji hrane povzročajo naravne nesreče in bolezni domačih živali. Upravičenci: – kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo površine in sedež na območju Občine Trebnje. Splošni pogoji upravičenosti: – sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu, kot to določa Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 102/10 in 7/13, 3/14). K vlogi mora upravičenec priložiti fotokopijo zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2014 in fotokopijo sklenjene zavarovalne police za zavarovanje kmetijske proizvodnje v letu 2014 (fotokopije polic za zavarovanje živali za primer bolezni). Upravičeni stroški: – stroški zavarovalnih premij. Merilo za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu oziroma cilju ukrepa. Finančne določbe: – višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje živali za primer bolezni. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 20 EUR, največji pa 1.000 EUR na upravičenca na leto. Ukrep 6: Pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev (Uredba Komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči de minimis) Namen ukrepa: – delno pokritje operativnih stroškov prevoza mleka iz odročnih, razpršenih območij Občine Trebnje. Upravičenci: – subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega transporta. Splošni pogoji upravičenosti: Upravičenec (izvajalec) transporta mora: – predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj, – predložiti seznam lokalnih odročnih prog, z navedbo razdalj in številom prevozov letno, – zagotoviti ustrezen in kakovosten transport. Upravičeni stroški: – operativni stroški tovornega prevoza/km v odročnih krajih. Finančne določbe: – bruto intenzivnost pomoči do 50% upravičenih stroškov za prevoz. Skupna pomoč »de miminis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 100.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Ukrep 4: Zagotavljanje tehnične pomoči – (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006) Namen ukrepa: – omogočiti kmetom pridobivanje novih znanj za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti in možnosti koriščenja storitev tehnične podpore v kmetijstvu, kar je temeljni pogoj za izvajanje primarne kmetijske dejavnosti. Upravičenci: – registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Občine Trebnje; – organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva; – nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski člani, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske površine na območju Občine Trebnje. Splošni pogoji upravičenosti: – upravičenci pod prvo in drugo alineo prejšnjega odstavka, morajo k vlogi predložiti finančno ovrednoten letni program dela in seznam članov, upravičenci pod tretjo alineo pa ustrezna dokazila. Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Upravičeni stroški: – stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja in stroški programov usposabljanja, – stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti kot je to rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje, – na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški izdaje publikacij, najemnine in opremljanje razstavnih prostorov, materialni stroški priprave in dostave izdelkov za razstave, ocenjevanja pridelkov, – stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 in št. 1493/1999, – stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani), – stroški nadomeščanja kmeta med boleznijo in dopustom (strošek dela najete delovne sile). Podpore se ne dodelijo: – za že izvedene aktivnosti, – za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja Občine Trebnje, – za stroške splošnih storitev (na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve in svetovanja ali izobraževanja, ki so financirana iz drugih javnih sredstev). Finančne določbe: – pomoč se dodeli do 100% upravičenih stroškov (brez DDV), – pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem, – kadar je tehnična pomoč namenjena upravičencem za dejavnost predelave in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov, se upoštevajo določila pravila »de minimis«. Ukrep 5: Investicije za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (Uredba Komisije (ES) št.1998/2006 o uporabi členov 87 in 88. Pogodbe pri pomoči de minimis). Namen ukrepa: – z ukrepom se želi ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva. Namenjen je investicijam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti, in sicer: predelavi kmetijskih proizvodov (sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa, zelišč …), turizma na kmetiji, dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji ter pridobivanja in prodaje energije iz obnovljivih virov na kmetiji ali kompostiranje organskih snovi. Upravičenci: – nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Trebnje. Splošni pogoji upravičenosti: – upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05, 45/08 – ZKme-1, 12/14), – dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po investiciji, ki se sofinancira. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: – fotokopijo zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2014, – finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te, – pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko informacijo (če gre za adaptacijo objekta), – predračune za nakup strojev ali opreme oziroma predračune o potrebnih delih (vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primerih, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti vlagatelj (nosilec) davčni zavezanec), – fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana, – mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganj v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti. Upravičeni stroški: – vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, – stroški nakupa nove opreme in strojev, razen traktorjev, – stroški promocije, – splošni stroški. Merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je investicija finančno upravičena. Finančne določbe: – najvišji delež dodeljene pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov (brez DDV) investicije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, – predmet sofinanciranja so investicije do predračunske vrednosti 20.000 EUR brez DDV, – skupna pomoč iz občinskega proračuna posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme preseči 10.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Ukrep 9: Štipendije na področju kmetijstva Namen ukrepa: – dvigovanje izobrazbenega nivoja naslednikov kmetij, ki se izobražujejo v programih srednjih kmetijskih šol. Pogoji za pridobitev sredstev: – izjava lastnika kmetije, da bo prosilec prevzemnik kmetije, – izjava, da prosilec ne prejema druge štipendije ali pomoči, – kopijo zadnjega šolskega spričevala, – potrdilo o šolanju. Prednost pri dodelitvi imajo prosilci, katerih starši imajo edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana. Upravičenci: – udeleženci izobraževanja srednjih kmetijskih šol, ki so predvideni za naslednike kmetij. Finančne določbe: – višina štipendije se letno usklajuje z višino drugih štipendij, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna in bo določena na podlagi sprejetih sredstev proračuna, števila prijavljenih kandidatov in zadnjega šolskega uspeha posameznega kandidata, vendar ne več kot 120 EUR /mesec. 4. Vsebina vloge Vlagatelji izpolnijo in oddajo vloge na sedežu Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, in sicer obvezno na predpisanem obrazcu »Vloga za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje v letu 2014«, ki ga dobijo na Občini Trebnje v sprejemni pisarni (soba št. 2), na Oddelku za družbene in gospodarske dejavnosti ali na internetni strani http://www.trebnje.si/. Izvajalci ali organizatorji razpisanih ukrepov morajo k vlogi priložiti tudi pisno ponudbo za izvedbo v programu določenih nalog in predvideti višino potrebnih sredstev ter vso dokumentacijo, s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, določene v tem razpisu. 5. Obravnava vlog in postopek odobritve Vloge na javni razpis morajo biti predložene v sprejemno pisarno občine ali oddane na pošti kot priporočene pošiljke do 25. 4. 2014. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloge, izpolnjene na razpisanih obrazcih morajo biti z vsemi zahtevanimi prilogami dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom »Vloga na JR – Kmetijstvo 2014, ukrep: _____« (navedba ukrepa, kot npr.: naložbe / tehnična pomoč / dopolnilne dejavnosti / zavarovanja,…). Če se vlagatelj prijavlja na več razpisnih področij, mora navesti vsa področja. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravočasne, pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Razpis in obrazci so objavljeni tudi na internetni strani Občine Trebnje, http://www.trebnje.si/. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavržene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev. Komisija bo opravila pregled prispelih vlog in pripravila predlog prejemnikov pomoči. Komisijo sestavljajo člani Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo pri Občinskem svetu Občine Trebnje. Komisija bo v vseh fazah postopka v skladu s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) dosledno spoštovala določbe o izogibanju nasprotju interesov. O dodelitvi sredstev po tem razpisu odloča na predlog strokovne komisije, župan Občine Trebnje s sklepom. Medsebojne obveznosti med Občino Trebnje in upravičencem se uredijo s pogodbo. Vlagatelji so seznanjeni z možnostjo uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe do višine 5%, skladno z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2014 (Uradni list RS, št. 20/13, 107/13 in 12/14). 6. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na tel. 07/348-11-38, e-naslovu: silva.kek@trebnje.si, ali v prostorih občinske uprave Občine Trebnje, Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti, II. nadstropje, pisarna št. 24. 7. Rok, do katerega morajo biti vložene vloge: vloge morajo biti oddane do 25. 4. 2014, oziroma za ukrep 9 najpozneje do 17. 9. 2014.
Občina Trebnje

AAA Zlata odličnost