Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

Ob-1799/14 , Stran 785
Ob-1799/14
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 94/09, 4/10, 20/11 in 111/13) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: Ministrstvo) objavlja
javni poziv
za sofinanciranje projektov, ki so bili v letih 2012 ali 2013 izbrani na razpisih programa EU Kultura (2007–2013) in MEDIA 2007 in v letu 2014 še vedno potekajo ter jih bo v letu 2014 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: javni poziv, oznaka JP-EUKULTURA-2014)
1. Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. 2. Predmet in področje ter cilji poziva: Predmet poziva Ministrstvo za kulturo RS tudi v letu 2014 izvaja sofinanciranje projektov, ki so bili v letih 2012 ali 2013 izbrani na razpisih programov EU Kultura (2007–2013) in MEDIA 2007 in v letu 2014 še vedno potekajo. Ministrstvo bo, glede na navedeno, v letu 2014 sofinanciralo: (a) uspešne prijavitelje v okviru programa Kultura: – 15% vložka vodje projekta, navedenega v vlogi za Izvajalsko agencijo EACEA (vendar do največ 5000 €); – 10% vložka soorganizatorja, navedenega v vlogi za Izvajalsko agencijo EACEA (vendar do največ 2000 €) (projekti sodelovanja, evropski kulturni festivali); – 10% podpore EU (vendar do največ 1000 €) v primeru prevodnih projektov; (b) uspešne prijavitelje v okviru programa MEDIA 2007: – 15% vložka producenta, navedenega v vlogi za Izvajalsko agencijo EACEA (vendar do največ 5000 €) – razvoj samostojnih projektov, razvoj skupine projektov; – 10% vložka distributerja, navedenega v vlogi za Izvajalsko agencijo EACEA (vendar do največ 2000 €) – avtomatična podpora za distributerje; – 10% vložka distributerja, navedenega v vlogi za Izvajalsko agencijo EACEA (vendar do največ 1000 €) – selektivna podpora za distributerje. Ministrstvo za kulturo bo pogodbe o sofinanciranju sklenilo z upravičenimi izvajalci, ki bodo predložili izpolnjeni obrazec z obveznimi prilogami, iz katerih bo razvidna aktivna udeležba v aktivnostih, financiranih v okviru programov EU Kultura ali MEDIA 2007 v letih 2013 in 2014, višina lastnega vložka v projekt in višina podpore EU. Odobreni znesek podpore ministrstva bo lahko namenjen le kritju tistega deleža stroškov projekta v letu 2014, za katerega si izvajalec ni uspel zagotoviti sredstev iz državnega ali lokalnih proračunov oziroma iz prispevka EU. Področje poziva Poziv se nanaša na vsa področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru, na katerih prijavitelji delujejo. Cilji poziva Ukrep je namenjen spodbujanju mednarodnega povezovanja slovenskih umetniških ustvarjalcev in organizacij. 3. Pomen izrazov: V pozivu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. Upravičen prijavitelj: pravna oseba, ki je bila v letu 2012 ali 2013 izbrana na razpisih programov EU Kultura (2007–2013) ali MEDIA 2007 in katere projektne aktivnosti v letu 2014 še vedno potekajo; skladno s programoma Kultura in MEDIA 2007 so to: – Vodja projekta sodelovanja: pravna oseba, ki je bila izbrana na razpisih programa EU Kultura (2007–2013) za projekte sodelovanja za leto 2012 ali 2013, je v pogodbi z Izvajalsko agencijo EU za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (v nadaljevanju EACEA) opredeljena kot vodja projekta in izvaja upravičene projektne dejavnosti tudi v letu 2014. – Soorganizator projekta sodelovanja: pravna oseba, ki je bila izbrana na razpisih programa EU Kultura (2007–2013) za projekte sodelovanja za leto 2012 ali 2013, je v pogodbi z Izvajalsko agencijo EACEA opredeljena kot soorganizator projekta in izvaja upravičene projektne dejavnosti tudi v letu 2014. – Založba oziroma vodja prevodnega projekta: pravna oseba, ki je bila izbrana na razpisih programa EU Kultura (2007–2013) za projekte literarnega prevajanja za leto 2012 ali 2013 in izvaja upravičene projektne dejavnosti tudi v letu 2014 skladno s pogodbo z Izvajalsko agencijo EACEA. – Producent: pravna oseba, katere glavna dejavnost je avdiovizualna produkcija in je bila izbrana na razpisu programa MEDIA 2007 za razvoj samostojnih projektov in/ali razpisu za razvoj skupine projektov za leto 2012 ali 2013 ter izvaja upravičene projektne dejavnosti skladno s pogodbo z Izvajalsko agencijo EACEA tudi v letu 2014. – Distributer: pravna oseba, katere glavna dejavnost je kinematografska distribucija filmov in je bila izbrana na razpisih MEDIA 2007 za selektivno in/ali avtomatično distribucijo tujih evropskih filmov v Sloveniji za leto 2012 ali 2013 ter izvaja upravičene projektne dejavnosti skladno s pogodbo z Izvajalsko agencijo EACEA tudi v letu 2014. 4. Pogoji za sodelovanje na pozivu Na JP-EUKULTURA-2014 se lahko prijavijo upravičene osebe, ki so bile izbrane v okviru razpisnih postopkov Izvajalske agencije EACEA in ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – njihovi projekti so bili izbrani na razpisih programa EU Kultura za leto 2012 ali 2013 in v času prijave na poziv v letu 2014 še potekajo (obvezno dokazilo – kopija pogodbe z Izvajalsko agencijo EACEA); – njihovi projekti so bili izbrani na razpisih programa MEDIA 2007 za leto 2012 ali 2013 in v času prijave na poziv v letu 2014 še potekajo (obvezno dokazilo – kopija pogodbe z Izvajalsko agencijo EACEA); – upravičeni stroški prijavljenih projektov, ki jih prijavitelj uveljavlja v skladu s tem pozivom, še niso bili sofinancirani v okviru poziva EUKULTURA2013 ali iz katerihkoli drugih javnih sredstev v Republiki Sloveniji (programskih in drugih razpisov Ministrstva za kulturo RS, razpisov Javne agencije za knjigo RS, Slovenskega filmskega centra, javne agencije RS ter drugih neposrednih ali posrednih proračunskih porabnikov) oziroma iz prispevka EU; – v primeru, da so bili pogodbena stranka Ministrstva v letih 2012, 2013 in 2014, so izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan prijavni obrazec); – dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom vodenja poziva in objave rezultatov poziva na spletni strani Ministrstva, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan prijavni obrazec). 5. Izpolnjevanje pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni uslužbenec, ki ga izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje minister za področje, ki je predmet poziva. Vloge, prispele na poziv, odpira imenovani uslužbenec, po vrstnem redu prispetja vlog. Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom. 6. Kriteriji Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih oseb bo obravnavala strokovna komisija po vrstnem redu njihovega prispetja (vrstni red se določi, ko je vloga popolna), skladno z naslednjimi kriteriji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Uporaba kriterijev Strokovna komisija bo ocenjevala vloge po vrstnem redu njihovega prispetja v skladu s kriteriji poziva. Vrstni red prispetja posamezne vloge se določi, ko je vloga popolna. Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo ministrstvo na predlog imenovane strokovne komisije uvrstilo na seznam odobrenih projektov. Strokovna komisija bo predlagala v financiranje projekte prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo na razpis ter zgoraj navedene kriterije, do porabe predvidenih sredstev. 8. Predvidena vrednost Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za ta poziv, za leto 2014, je 90.000,00 €. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki št. 131110 – Razvoj projektov za financiranje iz EU sredstev. Vloge bodo obravnavane po vrstnem redu prejetja popolne dokumentacije. Pogodbe se bodo sklepale do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. 9. 2014. 9. Obdobje in način porabe dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS. Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. januarja 2014. Odobreni znesek podpore bo lahko namenjen le kritju tistega deleža upravičenih stroškov projekta v letu 2014, za katerega si izvajalec ni uspel zagotoviti sredstev iz prispevka EU ali iz katerihkoli drugih javnih sredstev v Republiki Sloveniji, tako iz lokalnih proračunov kot državnega (programskih in drugih razpisov Ministrstva za kulturo RS, razpisov Javne agencije za knjigo RS, Slovenskega filmskega centra, javne agencije ter drugih proračunskih porabnikov). 10. Upravičeni stroški: Upravičeni stroški, ki jih lahko v okviru posredovane finančne konstrukcije sofinancira ministrstvo, so vsi stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta in brez katerih projekta ne bi bilo mogoče izvesti. Upravičeni stroški, ki jih prijavitelj uveljavlja za sofinanciranje s strani ministrstva, morajo biti predstavljeni v finančni konstrukciji projekta. Izplačila upravičenih stroškov se izvedejo na podlagi zahtevka, ki mu je za vsak posamezen uveljavljan strošek v okviru pogodbenega zneska priložena tudi verodostojna knjigovodska listina. 11. Pravilo de minimis (nanaša se zgolj na prijavitelje, ki so bili uspešni na razpisu MEDIA 2007): Sofinancira se po pravilu de minimis pomoči, skladno z Uredbo komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87. in 88. Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč de minimis. 12. Kandidirajo lahko tudi prijavitelji, katerih delovanje se v pomembnem delu sofinancira z javnimi sredstvi (proračuni lokalnih skupnosti), vendar skupna višina sofinanciranja iz državnega ali lokalnih proračunov ali virov EU ne sme presegati 70% predračunske vrednosti projekta. V primeru, da prijavitelj z istim projektom sodeluje na drugih razpisih, ki zagotavljajo sredstva iz državnega ali lokalnih proračunov ali virov EU, ali je sredstva že pridobil bodisi na javnih razpisih bodisi v okviru rednega financiranja, mora to dejstvo najaviti v obrazložitvi finančne konstrukcije projekta. V primeru kršitve tega določila lahko ministrstvo kadarkoli razdre pogodbo s prejemnikom sredstev in zahteva vračilo sredstev v skladu s pogodbo. 13. Rok poziva Besedilo javnega poziva z oznako JP-EUKULTURA-2014 se objavi v Uradnem listu RS dne 14. marca 2014 in na spletni strani Ministrstva za kulturo (www.mk.gov.si). Javni poziv je odprt od objave poziva do porabe sredstev, vendar najdlje do 30. 9. 2014. 14. Dokumentacija poziva Dokumentacija poziva obsega: – besedilo poziva, – prijavne obrazce. Prijavitelj mora priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec; – ustrezne priloge. Dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva, www.mk.gov.si, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega poziva. 15. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na predpisanem obrazcu in mora vsebovati vse podatke, določene v dokumentaciji poziva, priložiti je treba tudi ustrezne priloge. Vloga mora biti predložena glavni pisarni oziroma oddana na pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na javni poziv JP-EUKULTURA-2014. Na hrbtni strani ovitka mora biti razločno naveden prijavitelj: ime, priimek in naslov (sedež). Priporočena pošiljka, na kateri ni označena ura oddaje priporočene pošiljke, se šteje, da je bila tistega dne oddana ob 23.59. 16. Izločitev vlog Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 30. 9. 2014 oziroma do tega dne ni bila v poslovnem času predložena glavni pisarni Ministrstva. Za prepozno se šteje tudi vloga, ki je prispela po dnevu, ko se je javni poziv končal zaradi porabe sredstev. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh podatkov, ki jih zahteva besedilo poziva in dokumentacija poziva. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na poziv prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem petdnevnem roku. Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev določenih v pozivu. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja. Prijavitelj lahko sam dopolnjuje vlogo do dneva njene obravnave s strani strokovne komisije ministra. Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog, – vloge, ki bodo tudi po pozivu za dopolnitev nepopolne. 17. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Katarina Culiberg, tel. 01/369-58-66, e-pošta: katarina.culiberg@gov.si Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. 18. Vpogled v dokumentacijo: zainteresirane osebe se lahko seznanijo z dokumentacijo poziva oziroma pogledajo vanjo na vložišču Ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), ali na spletnih straneh Ministrstva, www.mk.gov.si, kot je navedeno pod točko 10. 19. Odločitev: minister na podlagi predloga strokovne komisije o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na poziv, izda posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ali zavrnitvi vloge. Odločba o odobritvi je podlaga za sklenitev pogodbe. V primeru, da ne pride do sklenitve pogodbe ali pride do odstopa od pogodbe, se lahko sprejme popolno vlogo, ki je bila prva po vrstnem redu in zaradi porabe sredstev ni bila sprejeta v sofinanciranje.
Ministrstvo za kulturo

AAA Zlata odličnost