Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

612. Letni program športa Občine Komen za leto 2014, stran 2128.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 24. redni seji dne 26. 2. 2014 sprejel
L E T N I P R O G R A M
športa Občine Komen za leto 2014
I. UVOD
Letni program športa (v nadaljevanju: LPŠ) predstavlja dokument, s katerim so opredeljene naloge in smernice, ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa. V njem so zajeti posamezni programi, njihov obseg in potrebna finančna sredstva. Z njim lokalna skupnost omogoča in soustvarja pogoje za razvoj športa, ki je v javnem interesu in se sofinancira iz javnih sredstev.
II. OBSEG SREDSTEV
V proračunu Občine Komen za leto 2014 je za dejavnosti izvajalcev letnega programa športa zagotovljenih 32.500 EUR.
Po proračunskih postavkah se v letnem programu športa v Občini Komen za leto 2014 sofinancira naslednje vsebine:
1. Proračunska postavka 180519
    SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA PO      (32.500 EUR).
    RAZPISU
III. OBSEG IN VRSTA DEJAVNOSTI ZA SOFINANCIRANJE
V skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji obsega Letni program športa v Občini Komen naslednje vsebine:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Zajema sofinanciranje naslednjih programov:
– »Zlati sonček« v vzgojno-varstvenih zavodih, za izvedbo katerega se zagotovi propagandno gradivo (knjižice z nalepkami, priročniki, diplome, medalje),
– »Naučimo se plavati« – sofinancira se strokovni kader in objekt v obsegu po 10 ur na skupino z največ 10 otroki,
– »Ciciban planinec« – sofinancira se strokovni kader za 5 pohodov in propagandno gradivo (knjižice, priznanja),
– za izvajanje »drugih programov«, ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci, se sofinancira objekt in strokovni kader za največ 60 ur na skupino od 8 do 20 otrok.
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Zajema sofinanciranje naslednjih programov:
– »Zlati sonček« in »Krpan« za izvedbo katerih se zagotovi propagandno gradivo (knjižice z nalepkami, diplome, medalje),
– »Naučimo se plavati« – sofinancira se strokovni kader in objekt v obsegu po 20 ur na skupino z največ 10 in najmanj 5 otroki – neplavalci. Ne sofinancira se učenja plavanja, ki je del šolskega programa v okviru šole v naravi in je že financiran iz javnih sredstev,
– »Učenje smučanja« – sofinancira se strokovni kader 20 ur na skupino 10 otrok,
– za izvajanje »drugih programov«, ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci, se sofinancira objekt in strokovni kader za največ 80 ur vadbe na skupino od 8 do 20 otrok,
– za izvajanje dejavnosti »tabornikov in planincev« se sofinancira strokovni kader za največ 10 dnevnih aktivnosti na skupino oziroma za največ 10 pohodov na skupino,
– iz občinskega proračuna se sofinancirajo tudi šolska športna tekmovanja.
1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V letu 2014 se sofinancira delo strokovnega kadra, najem objekta ter materialni stroški tistim izvajalcem, ki zagotavljajo prostorske, kadrovske ter druge zahteve za izpeljavo programov, ki jih določi panožna Športna zveza v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenje športnih zvez.
1.4. Športna zveza šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami
V letu 2014 se sofinancira delo strokovnega kadra ter najem objekta za izvedbo do 80-urnih programov.
1.5. Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v športne do 80-urne programe za skupine z največ 20 mladimi. V letu 2014 se sofinancira delo strokovnega kadra ter najem objekta za izvedbo do 80-urnih programov na skupino z največ 20 udeleženci.
1.6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
V to skupino dejavnosti se uvrščajo programi, katerih udeleženci so športniki registrirani pri panožni športni zvezi, ki vadijo v vadbeni skupini najmanj 4-krat tedensko, 10 mesecev v letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna športna zveza na najmanj regijskem nivoju.
V letu 2014 se sofinancira delo strokovnega kadra ter najem objekta ter dodelijo bonus točke za kategorizirane športnike mladinskega razreda.
1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
V letu 2014 se sofinancira delo strokovnega kadra ter najem objekta za izvedbo do 80-urnih programov na skupino z največ 10 udeleženci.
1.8. Interesna športna dejavnost študentov
V letu 2014 se sofinancira delo strokovnega kadra ter najem objekta za izvedbo do 80-urnih programov na skupino z največ 20 študenti.
2. Športna rekreacija
V letu 2014 se sofinancira najem objekta za izvedbo do 80-urnih programov. Za socialno ogrožene ter starejše od 65 let se sofinancira tudi delo strokovnega kadra za izvedbo do 80-urnih programov.
Sofinancira se tudi organizacija prireditev občinskega pomena ter organizacija rekreacijskih tekmovanj.
3. Šport invalidov
V letu 2014 se sofinancira strokovni kader in najem objekta za 80-urne programe na skupino z največ 10 udeleženci.
4. Kakovostni šport
Programi vključujejo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.
V letu 2014 se sofinancira najem objekta za do 320 ur programa ter dodelijo bonus točke za kategorizirane športnike državnega razreda, in sicer tistim izvajalcem, ki imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti.
5. Vrhunski šport
Programi vključujejo priprave in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. Občina v letu 2014 sofinancira najem objekta za do 1200 ur programa. Izvajalci pa lahko pridobijo bonus točke za kategorizirane športnike svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega razreda.
6. izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov ter razvojne in strokovne naloge v športu
V letu 2014 se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu preko tistih nosilcev usposabljanja, ki jih določi Strokovni svet RS za šport. Posebej se podpira usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za pridobitve ustrezne usposobljenosti in licence. Sofinancira se tudi stroške usposabljanja ter izpopolnjevanja strokovnih kadrov, stroške usposabljanja za pridobitev licence ter stroške izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva.
7. Delovanje športnih društev
V letu 2014 se sofinancirajo množične športne prireditve, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da je prireditev primerna za vse starostne kategorije,
– da prireditev poteka na dostopnem terenu,
– da na njej sodeluje najmanj 20 udeležencev.
IV. CILJI IN NALOGE NA PODROČJU ŠPORTA V LETU 2014
Občina Komen z letnim programom športa za leto 2014 zasleduje zlasti naslednje cilje:
1. Na področju športne vzgoje:
– zagotoviti stabilno sofinanciranje programov interesne športne vzgoje od predšolskih otrok do srednješolske mladine in dvigniti nivo ponudbe na tem področju.
2. Na področju športne rekreacije:
– povečati število sodelujočih v programih športne rekreacije,
– omogočiti dostopnost športnih programov čim širšemu krogu občanov.
3. Na področju kakovostnega športa:
– vsem klubom, društvom in posameznikom, ki izpolnjujejo pogoje, omogočiti sodelovanje v tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez,
– dodatno podpirati kakovost s tem, da del sredstev pridobijo klubi za svoje člane s kategorizacijo športnika državnega ali mladinskega razreda.
4. Na področju vrhunskega športa:
– pomagati klubom in društvom, ki imajo v svojih vrstah vrhunske športnike, pri sofinanciranju njihovih programov in s tem vrhunskim športnikom omogočiti čim boljše pogoje za delo.
5. Pri razvojnih in strokovnih nalogah:
– omogočiti izobraževanje kadrov za delo v športu.
6. Na področju delovanja športnih društev:
– zagotoviti sofinanciranje pomembnejših športnih prireditev in programov.
V. DRUGE DOLOČBE
Na osnovi sprejetega Letnega programa športa v Občini Komen za leto 2014 bo župan objavil javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Komen za leto 2014.
Št. 67102-01/14
Komen, dne 26. februarja 2014
Župan
Občine Komen
Danijel Božič l.r.

AAA Zlata odličnost