Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

Št. 3/2014 Ob-1792/14 , Stran 768
Št. 3/2014 Ob-1792/14
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 11. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/10) in 20. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/14) objavlja Občina Kidričevo
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Kidričevo (naselje Kidričevo)
1. Koncedent: Občina Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo. 2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote (v nadaljevanju gospodarska javna služba distribucije toplote). Gospodarska javna služba distribucije toplote obsega distribucijo toplote odjemalcem. Naloge obsegajo: – zagotavljanje toplote za daljinsko ogrevanje iz obnovljivih virov energije, – dejavnost distribucije toplote po omrežju, – dobavo toplote odjemalcem. 3. Območje izvajanja koncesije: koncesija se podeljuje za opravljanje gospodarske javne službe distribucije toplote na območju naselja Kidričevo. 4. Gospodarska javna služba distribucije toplote, ki je predmet tega razpisa, se s koncesijo podeli enemu koncesionarju oziroma prijavitelju ali skupini prijaviteljev, ki odda skupno prijavo. Izbrani prijavitelj oziroma skupina prijaviteljev, ki odda skupno prijavo/koncesionar bo imel na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe, na celotnem območju, na katerem se bo izvajala koncesija, posebno in izključno pravico opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe distribucije toplote. 5. Koncesijska pogodba se sklepa za obdobje najmanj 15 let. Trajanje koncesije se določi v upravni odločbi in koncesijski pogodbi. Rok začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe. 6. Kandidati za pridobitev koncesije so lahko fizične ali pravne osebe, če izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podelitve koncesije. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe distribucije toplote so: – da so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne službe, – da so organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljeni za izvajanje javne službe, – da razpolagajo s tehničnimi sredstvi za izvajanje javne službe, – da imajo ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, predpisana z zakonom. 7. Navodila za izdelavo popolne prijave: prijavitelji morajo vse dokumente skrbno pregledati in v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom prijavitelja. Vzorec pogodbe mora biti s strani prijavitelja parafiran in ožigosan. Morebitne popravke mora prijavitelj opremiti z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe. Prijava mora vsebovati vse obrazce oziroma dokumente navedene v razpisni dokumentaciji. Vsi listi prijavne dokumentacije morajo biti zloženi po vrstnem redu, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji. 8. Razpisno dokumentacijo z navodili lahko prijavitelji dvignejo v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Kidričevo, v ponedeljek in četrtek med 8. in 15. uro, v sredo do 17. ure in v petek do 13. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani občine, www.kidricevo.si. Prijavitelji lahko zahtevajo informacije in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo pisno ali po elektronski pošti na naslov obcina@kidricevo.si, do vključno 17. 4. 2014 do 11. ure. 9. Merilo za izbiro prijavitelja je najnižja cena za uporabnika (tarifne postavke). 10. Prijavo je potrebno posredovati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, s pripisom »Javni razpis – Koncesija distribucija toplote – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov prijavitelja. Prijavitelji lahko do poteka roka za oddajo prijave, prijavo umaknejo, spremenijo ali dopolnijo, kar mora biti označeno na ovojnici na naslednji način: »Javni razpis – Koncesija distribucija toplote – dopolnitev/umik/sprememba«. Po poteku roka za oddajo prijav, prijave ni več mogoče dopolniti, umakniti ali spremeniti. 11. Rok za oddajo prijav je do vključno 23. 4. 2014 do 11. ure. Obravnavale se bodo prijave, ki bodo do tega datuma in ure prispele v sprejemno pisarno Občinske uprave Občine Kidričevo. Prijavitelji lahko oddajo prijavo osebno ali priporočeno po pošti na naslov naveden v 10. točki tega razpisa. Prijave, ki bodo poslane priporočeno po pošti, se štejejo za pravočasne, če prispejo na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure. 12. Odpiranje prijav bo potekalo dne 23. 4. 2014 ob 12. uri na sedežu Občine Kidričevo, ne glede na to, ali so prijavitelji oziroma pooblaščeni predstavniki prijaviteljev navzoči ali ne. Navzoči predstavniki prijaviteljev pred začetkom javnega odpiranja izročijo komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Samo predstavniki, ki bodo predložili pooblastila, imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja prijav. Prijave bo odpirala in ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh po odpiranju prijav. O izbiri koncesionarja odloči občinska uprava Občine Kidričevo z upravno odločbo. Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan. Z izbranim koncesionarjem se sklene koncesijska pogodba, ki jo podpiše župan. Prepozne in nepravilno označene prijave bodo prijaviteljem vrnjene neodprte. Kolikor prijava ne bo popolna in bo pomanjkljivost nebistvena, bo prijavitelj pozvan na dopolnitev. Če prijavitelj prijave v roku, ki ga bo določila razpisna komisija, ne bo ustrezno dopolnil, se bo prijava zavrgla. 13. Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijaviteljev in ponovi razpis. Občina v tem primeru ni odškodninsko odgovorna. Prav tako ima koncedent pravico, da kadarkoli prekine postopek predmetnega javnega razpisa. 14. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu. 15. Ta razpis se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani občine.
Občina Kidričevo

AAA Zlata odličnost