Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

Št. 122-0004/2014-202 Ob-1763/14 , Stran 754
Št. 122-0004/2014-202 Ob-1763/14
Javni razpis
Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem. 2. Pravna podlaga: – Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji), – Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in naslednji), – Statut Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/2013), – Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje dejavnosti in programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 47/10). 3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za sofinanciranje dejavnosti in programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem za leto 2014. 4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov in projektov: – da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Ravne na Koroškem oziroma je njihov program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Ravne na Koroškem; – da so vpisani v register in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih; – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti in programov; – da imajo urejeno evidenco o članstvu iz Občine Ravne na Koroškem (ni pogoj za javne zavode in javne ustanove). Pravico do sofinanciranja dejavnosti in programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva imajo: Za izvajanje redne dejavnosti – organizacije in društva s področja socialnega in zdravstvenega varstva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih, – prostovoljne in neprofitne invalidske organizacije, – humanitarne organizacije, organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije, ustanovljene zato, da prispevajo k reševanju socialnih ali zdravstvenih stisk in težav drugih oseb oziroma da pomagajo ljudem, ki so pomoči potrebni. Za izvajanje razvojnih programov – organizacije in društva s področja socialnega in zdravstvenega varstva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih, – prostovoljne in neprofitne invalidske organizacije, – humanitarne organizacije, organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije, ustanovljene zato, da prispevajo k reševanju socialnih ali zdravstvenih stisk in težav drugih oseb oziroma da pomagajo ljudem, ki so pomoči potrebni, – javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki izvajajo programe v Občini Ravne na Koroškem ali za občane Občine Ravne na Koroškem, kadar gre za dopolnitev njihove redne registrirane dejavnosti, – prostovoljne in neprofitne organizacije in društva, katerih osnovna dejavnost ni s področja socialnega ali zdravstvenega varstva, vendar delujejo v javnem interesu in izvajajo razvojne programe z elementi socialne ali zdravstvene skrbi za zagotavljanje čim bolj enakopravnega vključevanja svojih članov in občanov Občine Ravne na Koroškem v okolje. 5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: v skupni višini 21.375 €, od tega: A: za izvajanje rednih dejavnosti, v višini 16.500 € B: za izvajanje razvojnih programov, v višini 4.875 €. 6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v dvakratnem znesku, in sicer prva polovica dodeljenega zneska do konca meseca julija 2014 in druga polovica dodeljenega zneska do konca meseca novembra 2014. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do 31. 12. 2014. 7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do ponedeljka, 14. 4. 2014 v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Herga Urošu ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni razpis – Zdravstveno in socialno varstvo – 2014«. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem. Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov prijavitelja. 8. Odpiranje ponudb bo v sredo, 16. 4. 2014 ob 16. uri v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem. 9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od oddaje popolne ponudbe. 10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni pisarni, pri Herga Urošu ali na spletni strani, www. ravne.si od vključno petka, 14. 3. 2014. 11. Predlagatelji morajo posredovati natančen opis dejavnosti in programov ter v celoti izpolnjene obrazce, ki so priloga k razpisni dokumentaciji. 12. Dejavnosti in programi morajo biti finančno ovrednoteni in navedeni viri financiranja ter priloženo Poročilo o porabljenih sredstvih za leto 2013. 13. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje dejavnosti in programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva, navedene v Pravilniku o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje dejavnosti in programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 47/10), ki je priloga razpisne dokumentacije. 14. Podrobne informacije dobite na Oddelku za družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne na Koroškem pri Darji Čepin, svetovalki II za družbene dejavnosti, tel. 02/821-60-22. 15. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in programov. 16. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.
Občine Ravne na Koroškem

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti