Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2014 z dne 7. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2014 z dne 7. 3. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

538. Energetski zakon (EZ-1)
539. Zakon o zdravilih (ZZdr-2)
540. Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (ZUOPŽ)
541. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (ZG-E)
542. Zakon o dopolnitvi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-D)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

543. Uredba o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna
544. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o državljanski pobudi

MINISTRSTVA

545. Pravilnik o sejnini in povračilu potnih stroškov članom disciplinskih komisij prve in druge stopnje
546. Pravilnik o službeni izkaznici in znački pooblaščene osebe Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
547. Odredba o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2014

USTAVNO SODIŠČE

548. Sklep o ustavitvi postopka

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

549. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 5. okrajni volilni komisiji I. volilne enote

OBČINE

Grad

550. Odlok o urejanju in čiščenju javnih in drugih površin na območju Občine Grad
551. Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2014

Ivančna Gorica

552. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Ivančna Gorica
553. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica
554. Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti iz Občine Ivančna Gorica v Svet Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora
555. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 519/7, k.o. 1815 – Draga

Kranj

556. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj
557. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (uradno prečiščeno besedilo) (UPB2)
558. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Križevci

559. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2014
560. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu
561. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Log-Dragomer

562. Sklep o uskladitvi zneska enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Log - Dragomer

Novo mesto

563. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni občini Novo mesto
564. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni občini Novo mesto

Slovenska Bistrica

565. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica

Sodražica

566. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica
567. Pravilnik o spremembi Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica
568. Pravilnik o spremembi Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica

Škofljica

569. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2014
570. Sklep o razglasitvi nepremičnin za grajeno javno dobro lokalnega pomena

Žalec

571. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih (hale za obiranje in sušenje hmelja Gajšek in gradnjo koritastega silosa Sedminek)
572. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Žalec v najem (zakup)
573. Pravilnik o spremembah Pravilnika za vrednotenje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti
574. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Žalec
575. Letni program športa v Občini Žalec za leto 2014
576. Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2014

POPRAVKI

577. Popravek Odloka o ustanovitvi Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije
578. Popravek Odloka o sprejetju lokacijskega načrta Podjetniško obrtna cona Pod goro II

PREKLICI

579. Preklic objave Javnega naznanila o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN) in okoljskega poročila (OP)

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti