Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

640. Pravilnik o dodeljevanju enkratnih izrednih denarnih pomoči v Občini Šmartno pri Litiji, stran 2172.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 42/10, 51/10, 40/12 – ZUJF), 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 22. redni seji dne 27. 2. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju enkratnih izrednih denarnih pomoči v Občini Šmartno pri Litiji
1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci, kriteriji in postopek dodeljevanja ter izplačevanja enkratnih izrednih denarnih pomoči v Občini Šmartno pri Litiji.
2. člen
Upravičenci do pomoči so tisti občani s stalnim prebivališčem v Občini Šmartno pri Litiji, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in so se, ne po lastni krivdi, zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, nenadna brezposelnost, elementarne nesreče ipd.), znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti, oziroma si zagotoviti osnovne bivanjske pogoje.
3. člen
Sredstva za enkratne izredne denarne pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Šmartno pri Litiji in se dodeljujejo do porabe predvidenih proračunskih sredstev.
Višina enkratne izredne denarne pomoči ne sme presegati višine enkratnega zneska minimalnega dohodka po Zakonu o socialnem varstvu, razen v primeru elementarnih nesreč (požar …) oziroma za ureditev minimalnih standardov bivanja.
V primeru elementarnih nesreč ali za ureditev bivanjskih razmer se izredna enkratna denarna pomoč lahko dodeli največ v višini desetih minimalnih dohodkov po Zakonu o socialnem varstvu, pri čemer se praviloma takšna pomoč nameni za nabavo potrebnega materiala, lahko pa tudi za izvedbo del.
Letni obseg razpoložljivih sredstev določa proračun Občine Šmartno pri Litiji.
Pomoči se dodeljujejo po zaporedju vloženih popolnih vlog v tekočem letu do porabe predvidenih proračunskih sredstev.
4. člen
Pomoč je namenjena za:
– kurjavo,
– ureditev minimalnih standardov bivanja,
– kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti, z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca in ki niso kriti iz drugih virov državnega ali občinskega proračuna,
– odprave posledic elementarne nesreče (požar …).
Pomoč se upravičencem dodeli praviloma enkrat letno za razrešitev njihove trenutne materialne stiske in to le za enega izmed namenov iz prvega odstavka tega člena, razen v primeru elementarnih nesreč.
5. člen
V postopku dodelitve pomoči (v nadaljevanju: postopek) se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek. Pri odločanju o dodelitvi pomoči se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo tiste določbe zakona, ki urejajo socialno varstvo in se nanašajo na denarno socialno pomoč.
Postopek ugotavljanja upravičenosti in višino pomoči vodi Komisija, ki jo župan imenuje s posebnim sklepom. (v nadaljevanju: Komisija). Komisija je tričlanska, sestavljena iz predstavnika Centra za socialno delo Litija in dveh predstavnikov Občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji. Članstvo in delo v Komisiji je častno.
Strokovno pomoč delu Komisije zagotavlja občinska uprava. Komisija vloge obravnava po predhodni pridobitvi podatkov o materialni ogroženosti vlagateljev vlog pri pristojnem centru za socialno delo. Na predlog Komisije o upravičenosti in višini pomoči odloči občinska uprava z odločbo. Zoper odločbo prve stopnje je dovoljena pritožba, ki se poda v roku 15 dni od vročitve odločbe. O pritožbi zoper odločbo prve stopnje odloča župan.
6. člen
Postopek za uveljavitev pomoči se uvede na zahtevo stranke na obrazcu »Vloga za dodelitev izredne enkratne denarne pomoči«, ki se dobi v prostorih ali na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.
V vlogi, ki je priloga tega pravilnika, mora stranka navesti:
– razlog za trenutno materialno stisko,
– za kakšen namen potrebuje pomoč,
– natančno opredeliti višino sredstev, ki jih potrebuje.
Vlagatelj mora pisni vlogi priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih organ lokalne skupnosti potrebuje v postopku vodenja in odločanja in so navedena kot priloga k vlogi. Stranke vlagajo vloge za dodelitev pomoči pri pristojnem občinskem organu.
7. člen
Enkratna izredna denarna pomoč se praviloma izplača v dobavi protivrednosti materiala, kurjave … Izplača se lahko tudi neposredno upravičencu, oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku neposredno na njegov osebni račun, razen v primerih, ko se ugotovi, oziroma Komisija sklepa, da upravičenec ne more zagotoviti namenske porabe. V tem primeru se sredstva nakažejo neposredno izvajalcu, skrbniku oziroma zakonitem zastopniku.
8. člen
Po prejetju izredne denarne pomoči je prejemnik dolžan predložiti dokazilo o namenski porabi v roku 15 dni po prejetju, oziroma 45 dni po prejetju, če je namenjena ureditvi bivanjskih razmer in občina sama s tem dokazilom ne razpolaga.
Če upravičenec ne predloži dokazila o namenski porabi v postavljenem roku, oziroma ga sploh ne predloži, mora občini po preteku roka v celoti vrniti pridobljena sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi in izgubi pravico uveljavljanja enkratne izredne denarne moči po tem Pravilniku za obdobje 10 let, oziroma najmanj za obdobje do vrnitve neupravičeno pridobljene denarne pomoči z obrestmi.
Če upravičenec prejete pomoči ne porabi v celoti za namen, za katerega mu je bila dodeljena, mora ostanek sredstev vrniti v proračun Občine Šmartno pri Litiji v roku 15 dni po porabi sredstev.
9. člen
Vlagatelj za enkratno izredno denarno pomoč, ki je lastnik nepremičnine in je prejel enkratno izredno denarno pomoč za ureditev minimalnih standardov bivanja, je upravičen do enkratne izredne denarne pomoči le, če dovoli vpis prepovedi odtujitve (prodaje, prepisa …) in obremenitve svoje nepremičnine v zemljiški knjigi v korist Občine Šmartno pri Litiji, ki zagotavlja sredstva.
Skladno z določili Zakona o dedovanju se dedovanje premoženja osebe, ki je prejela enkratno izredno denarno pomoč za ureditev minimalnih standardov bivanja v skladu s tem pravilnikom, omeji do višine vrednosti prejete pomoči indeksirane z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (ICŽP).
Ta omejitev se izvede tako, da postane del zapustnikovega premoženja, ki ustreza vrednosti prejete pomoči, lastnina Občine Šmartno pri Litiji. Če dediči povrnejo vrednost dane pomoči Občini Šmartno pri Litiji, dedujejo vse zapustnikovo premoženje.
10. člen
Kolikor se ugotovi, da je vlagatelj v vlogi navajal neresnične podatke, mora prejemnik finančna sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi in izgubi pravico zahtevati enkratno izredno denarno pomoč po tem pravilniku za obdobje 10 let.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne po zagotovitvi sredstev za ta namen v veljavnem proračunu Občine Šmartno pri Litiji.
Št. 843-1/2014
Šmartno pri Litiji, dne 27. februarja 2014
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost