Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

Št. 1400203 Ob-1800/14 , Stran 796
Št. 1400203 Ob-1800/14
Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), Javni zavod Šport Ljubljana objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo dela zemljišča za postavitev začasnega objekta/premičnega kontejnerja za opravljanje gostinske dejavnosti, v sklopu Hipodroma Stožice, v najem
1. Naziv in sedež organizatorja: Javni zavod Šport Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana. 2. Vrsta pravnega posla: javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem. 3. Predmet javnega zbiranja ponudb: zemljišče, v skupni izmeri 250 m2. Pogoji najema: – Pogodba za oddajo se podpiše za določen čas, za dobo enega leta od dneva podpisa, z možnostjo podaljšanja v skladu z veljavno zakonodajo, ki zavezuje upravljavca. – Obratovalni čas je predmet dogovora med pogodbenima strankama in obratovalnega dovoljenja ter ne sme presegati obratovalnega časa športnega dela Hipodroma Stožice za več kot eno uro. Hipodrom Stožice obratuje od novembra do vključno marca od 7. do 19. ure, v mesecih april, maj, september in oktober od 7. do 20. ure ter od junija do vključno avgusta od 7. do 21. ure. – Najemnik lahko na del zemljišča, ki je predmet najema, postavi premični kontejner ali prikolico, katere površina ne presega 30 m2. – Najemnik nima pravice oddati zemljišča v podnajem. – Najemnik je dolžan sam poskrbeti za namestitev mobilne WC enote. – Zemljišče je opremljeno z električnim priključkom, vodovodni priključek je oddaljen 100 metrov, za priklop na posamezni priključek in montažo odštevalnih števcev je zadolžen najemnik. – Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške: – elektriko in vodo, glede na dejansko porabo, ki je razvidna iz stanja odštevalnega števca in glede na »Cenik obratovalnih stroškov«, ki je sestavni del uradnega cenika Športa Ljubljana z dne 13. 3. 2013. – snago oziroma odvoz smeti glede na »Cenik obratovalnih stroškov«, ki je sestavni del uradnega cenika Športa Ljubljana z dne 13. 3. 2013. – Cena celoletnega najema dela zemljišča za postavitev začasnega objekta/premičnega kontejnerja ali prikolice za opravljanje gostinske dejavnosti (upošteva se najboljši ponudnik). – Izklicna cena najemnine zemljišča znaša 500,00 € na mesec (cena ne vključuje DDV). – Najemnik prične opravljati dejavnost od dneva podpisa pogodbe. – Najemnik lahko v gostinsko ponudbo, poleg brezalkoholnih in alkoholnih pijač, vključi tudi sladke in slane prigrizke, torte, palačinke, sendviče in tople sendviče. – Najemnik je dolžan skrbeti za urejenost prostorov ter zakonitost in varnost pri izvajanju dejavnosti. – Najemnik je dolžan plačevati najemnino v roku 15 dni od izstavitve računa. 4. Višina najemnine Izklicna višina letne najemnine za najem dela zemljišča za postavitev začasnega objekta/premičnega kontejnerja za opravljanje gostinske dejavnosti v skupni kvadraturi 250 m2 je 6.000,00 €. Cena je določena brez DDV. Izklicna cena mesečne najemnine torej znaša 500,00 €. Cena je določena brez DDV. Zainteresirani najemniki morajo do vključno 31. 3. 2014 do 10. ure ure plačati varščino v višini 10% izklicne cene letne najemnine na transakcijski račun; podračun pri URSJP: 01261-6030721152: »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb« in original potrdilo priložiti k ponudbi. Plačana varščina brez DDV-ja se uspelemu upravičencu vračuna v ceno najemnine, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 7 dni po končanem izboru. Če uspeli ponudnik ne podpiše najemne pogodbe v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina v celoti zapade. Varščina v celoti zapade tudi v primeru, če ponudnik umakne ponudbo po roku za oddajo ponudb. 5. Drugi pogoji Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno dokumentacijo oziroma obrazce, dosegljive na, www.sport-Ljubljana.si, zložene po naslednjem vrstnem redu: – ponudbo (OBR-1); – opis dejavnosti oziroma ponudbe, ki bi potekala v najetih prostorih – predstavitveni elaborat je sestavni del ponudbe; – izjavo o solidnosti ponudnika ter, da ponudnik sprejema pogoje iz javnega poziva (OBR-2); – izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-3); – izjavo o pridobitvi osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-4); – izjavo o predložitvi bianco menice s pooblastilom za izpolnitev za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-5); – potrdilo o plačani varščini; – izpisek iz sodnega registra oziroma iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s.p.); – fotokopija dokazila o državljanstvu in – fotokopija osebnega dokumenta. Ponudbo za najem lahko oddajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni. Fizične osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s. p.), ki ne sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in fotokopijo osebnega dokumenta. 6. Rok za oddajo ponudb in merilo za izbor Zainteresirani oddajo svoje ponudbe v zaprti kuverti, na naslov: Javni zavod Šport Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana. Na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj – Ponudba za javno zbiranje ponudb«. Ponudbo je potrebno oddati najkasneje do 31. 3. 2014 do 10. ure. Javno odpiranje ponudb bo 31. 3. 2014 ob 12. uri, v prostorih organizatorja. Organizator javnega zbiranja ponudb bo istega dne, takoj po izvedenem javnem odpiranju ponudb, izvedel še pogajanja. Ponudnike, ki na pogajanjih ne bodo želeli sodelovati, obveščamo, da bo upoštevana njihova prva ponudba. Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku bo izločena iz postopka ocenjevanja ponudb in bo ponudniku vrnjena neodprta. Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanjkljivo dokumentacijo), bo pozvan k dopolnitvi ponudbe. Rok za dopolnitev ponudbe bo dva dni od prejema poziva za dopolnitev. Obvezna priloga ponudbe je original potrdilo o plačani varščini. Ponudnik, ki original potrdila o plačani varščini ne priloži, bo izločen. Za izbor ponudnika bo uporabljena merila najvišja ponujena cena najema. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za najem dela zemljišča za postavitev začasnega objekta/premičnega kontejnerja za opravljanje gostinske dejavnosti, v sklopu Hipodroma Stožice. Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil vsaj izklicne vrednosti najema, je javno zbiranje ponudb neuspešno. Ponudniki bodo o tem obveščeni v 8. dneh po odpiranju ponudb. Ponudba mora veljati do 30. 4. 2014 7. Informacije Dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Andrej Kastelic – vodja Parka Ježica, tel. 041/780-050, vsak delavnik od 9. do 16. ure, z možnostjo ogleda po predhodni najavi. 8. Sklenitev pogodbe: uspeli ponudnik mora skleniti pogodbo v notarskem zapisu iz naslova izvršljivosti, najkasneje v 8. dneh po prejemu obvestila o izboru. 9. Plačilo stroškov: stroški priprave pogodbe so breme organizatorja javnega zbiranja ponudb. 10. Ustavitev postopka: organizator lahko do sklenitve pogodbe, postopek javnega zbiranja ponudb ustavi in predmetnih prostorov ne odda.
Šport Ljubljana

AAA Zlata odličnost