Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

Št. 430-23/2013-7 Ob-1773/14 , Stran 759
Št. 430-23/2013-7 Ob-1773/14
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 15/09, 22/11 in 8/12), Letnega programa športa v Občini Sežana za leto 2014 (sklep št. 032-2/2014-3, sprejet dne 27. 2. 2014 na seji Občinskega sveta Občine Sežana) in na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2014 (Uradni list RS, št. 1/13 in 81/13) Občina Sežana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v Občini Sežana za leto 2014
Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za sofinanciranje programov s področja športa za leto 2014 v Občini Sežana. Cilj razpisa: Namen razpisa je sofinancirati programe s področja športa skladno s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 15/09, 22/11 in 8/12) (v nadaljevanju pravilnik). Iz proračuna Občine Sežana za leto 2014 – iz postavke 250602 »Kakovostni in vrhunski šport« v višini 93.945,00 EUR in iz postavke 250702 »Drugi športno rekreativni programi« v višini 27.185,00 EUR se bodo na podlagi 3. člena pravilnika sofinancirali naslednji programi: 1. Športna vzgoja otrok in mladine (iz postavke 250602 – »Kakovostni in vrhunski šport`` za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni šport ter iz postavke 250702 – »Drugi športno rekreativni programi« za vse druge programe), 2. športna rekreacija (iz postavke 250702 – »Drugi športno rekreativni programi«), 3. šport invalidov (iz postavke 250702 – »Drugi športno rekreativni programi«), 4. kakovostni šport (iz postavke 250602 – »Kakovostni in vrhunski šport``), 5. vrhunski šport (iz postavke 250602 – »Kakovostni in vrhunski šport``) ter programi izpopolnjevanja strokovnih kadrov (iz postavke 250602 – »Kakovostni in vrhunski šport``) in drugi, za šport pomembni programi v občini (iz postavke 250702 – »Drugi športno rekreativni programi«). Programi se sofinancirajo skladno s sprejetim Letnim programom športa v Občini Sežana za leto 2014. Upravičenci za dodelitev sredstev: Na razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci programov športa v skladu z 2. členom pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Sežana, – so registrirani najmanj eno leto v Občini Sežana, – so izvajali vadbo v Občini Sežana vsaj 10 mesecev v preteklem letu, – imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za izvedbo planiranih programov, – imajo organizirano redno dejavnost (najmanj 1 vadbena skupina z najmanj 1x tedensko vadbo pod strokovnim vodstvom) z izjemo športne zveze in specifičnih športnih panog, – imajo društva urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, ostali izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v posameznem programu in – Občini Sežana redno posredujejo poročila na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti športa. Občina Sežana sofinancira programe, kjer je vadbena skupina v večini (več kot 50%) sestavljena iz občanov Občine Sežana oziroma je posameznik občan Občine Sežana. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju občinskega letnega programa športa (LPŠ). Izvajalci programov, ki se prijavijo na razpis, morajo imeti izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Občine Sežana. Merila za vrednotenje programov športa so sestavni del oziroma priloga Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 15/09, 22/11 in 8/12). Višina razpisanih sredstev znaša 93.945,00 EUR za `kakovostni in vrhunski šport` ter 27.185,00 EUR za `druge športno rekreativne programe`. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2014. Rok za predložitev prijav je do vključno 14. 4. 2014. Kraj kjer lahko izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je od dneva objave dosegljiva na spletni strani Občine Sežana http://www.sezana.si in na sedežu Občine Sežana, Partizanska 4, Sežana. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Petra Arko Kovačič, 05/73-10-148, petra.arko@sezana.si. Oddaja in dostava vlog: Razpisna dokumentacija obsega: 1. besedilo javnega razpisa, 2. prijavni obrazec s seznamom prilog, ki jih je potrebno priložiti (posebej prijavni obrazec za programe kakovostnega in vrhunskega športa in posebej za druge programe športa), 3. vzorec pogodbe, 4. obrazec za poročanje in 5. navodila glede obveščanja javnosti o programih oziroma projektih, ki so sofinancirani s strani Občine Sežana. Vloga mora biti izpolnjena na prijavnem obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Sežana za leto 2014« (ustrezno glede na program športa) in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih obrazcih. Popolna vloga mora biti predložena na naslov Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana v razpisanem roku, v zapečatenem ovoju z napisom na prednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – sofinanciranje programov športa v Občini Sežana 2014«. Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj. Za prepozno se torej šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena na vložišču Občine Sežana v razpisnem roku. Nepravočasne prijave bodo zapečatene vrnjene prijaviteljem. Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno nepopolnih vlog bodo izvajalci pozvani, da v roku 8 dni od dne prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Oddaja vloge pomeni, da se izvajalec strinja z vsemi pogoji in merili razpisa. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: o izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo izvajalci obveščeni v roku 60 dni po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe.
Občina Sežana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti