Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

644. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za območje Farčnikova kolonija, stran 2179.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB, 44/12, 19/13) ter 82. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB1, 44/12) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 22. redni seji dne 27. 2. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za območje Farčnikova kolonija
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejemajo Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za območje Farčnikova kolonija v Zagorju ob Savi, ki jih je izdelalo podjetje AKA d.o.o. Trbovlje pod št. proj. UN 01/13 v januarju 2014.
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za območje Farčnikova kolonija v Zagorju ob Savi so pripravljene kot Občinski podrobni prostorski načrt skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju.
2. člen
OPPN iz prejšnjega člena vsebuje:
– tekstualni del,
– kartografski del,
– priloge,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora.
Podrobnejši seznam posameznih sestavin OPPN se nahaja v gradivu OPPN iz 1. člena tega odloka.
FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA S POGOJI ZA IZRABO
3. člen
V 3. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za območje Farčnikova kolonija (Uradni list RS, št. 81/08) se besedilo v narekovajih nadomesti z besedilom:
»Območje je namenjeno za obrtne, proizvodne in poslovne dejavnosti v zaključeni obrtno-industrijski coni na platoju desnega nabrežja Kotredeščice ter gradnji poslovno-stanovanjskega ter poslovno-skladiščnega objekta na zahodnem delu ureditvenega območja.«
4. člen
V 4. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za območje Farčnikova kolonija (Uradni list RS, št. 81/08) se zadnji stavek v narekovajih nadomesti z novim besedilom: »načrtovano je javno parkirišče za osebna vozila s skupno 34 parkirnimi mesti.«
POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
5. člen
V 5. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za območje Farčnikova kolonija (Uradni list RS, št. 81/08) se:
– sedmi odstavek nadomesti z novim besedilom:
»Zahodni del ureditvenega območja je namenjen ureditvi javnih parkirnih površin ob dovozih 3 in 4, ki so namenjeni za potrebe obrtno-industrijske cone ter sejemsko-prireditvenega prostora, ki je načrtovan v neposredni bližini. Skupno je predvidenih 34 parkirnih mest za osebna vozila.«
– osmi odstavek nadomesti z novim besedilom:
»Na skrajnem jugozahodnem delu je na lokaciji obstoječega objekta predvidena gradnja nadomestnega poslovno-stanovanjskega objekta ter na severozahodnem delu novogradnja poslovno-skladiščnega objekta.«
– pri odstavku Pomožni objekti prva alinea nadomesti z novim besedilom:
»so dopustni v skladu z veljavno zakonodajo.«
POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE OBMOČJA TER VODNOGOSPODARSKI POGOJI
6. člen
V 6. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za območje Farčnikova kolonija (Uradni list RS, št. 81/08) se tretja alinea nadomesti z novim besedilom:
»– ureditev parkirnih površin (skupno 34) za osebna vozila ob dovozih 3 in 4 za potrebe obrtno-industrijske cone in sejemsko-prireditvenega prostora;«.
POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA IN POŽARNO VARNOST
7. člen
V 13. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za območje Farčnikova kolonija (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/2003) se na začetku doda nov stavek: »Pogoji s področja varstva pred požarom in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami veljajo za celotno območje tega ureditvenega načrta.«
V 13. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za območje Farčnikova kolonija (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/2003) se pri poglavju Požarna varnost prvi stavek nadomesti z novim besedilom: »Za zagotovitev požarne varnosti je potrebno ob upoštevanju predpisov s področja varstva pred požarom upoštevati naslednje pogoje:«.
V 13. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za območje Farčnikova kolonija (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/2003) se doda novo poglavje z novim besedilom:
»Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Pri načrtovanju objekta je potrebno upoštevati smernice in pravilnike s področja gradnje objektov v potresnih območjih za območje seizmične intenzitete VII. stopnje MSC lestvici.
Za zaščito ljudi in premoženja pred vojnimi in drugimi nevarnostmi je potrebno kot dopolnilna zaščita ojačitev prve plošče.«
REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
8. člen
V primeru, da zemljišče pred gradnjo ne bo predhodno raziskano je potrebno omogočiti strokovni konservatorski arheološki nadzor nad zemeljskimi deli.
Zaradi priprave konservatorskega nadzora je investitor (oziroma izvajalec) o točnem datumu zemeljskih del dolžan pisno obvestiti pristojno območno enoto ZVKDS štirinajst dni pred samim pričetkom zemeljskih del.
ETAPNOST IZVAJANJA
9. člen
15. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za območje Farčnikova kolonija (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/2003) se ukine in v celoti nadomesti z novim besedilom:
»Za realizacijo obrtno-industrijske cone na platoju desnega obrežja Kotredeščice je pred izgradnjo objektov potrebna celovita prometna in komunalno-energetska infrastrukturna ureditev območja ter skupne zunanje ureditve vključno z ozelenitvami na celotnem funkcionalnem območju.
Gradnja poslovno-stanovanjskega ter poslovno-skladiščnega objekta na zgornjem zahodnem delu ureditvenega območja se lahko izvaja posamezno in priključi, kolikor je to mogoče, na obstoječe komunalne vode pod pogoji upravljavcev teh komunalnih vodov.
Urejanje centralnih parkirišč na zgornjem zahodnem delu ureditvenega območja se naj izvede v zaključenih etapah.«
KONČNE DOLOČBE
10. člen
Dokumentacija o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta je stalno na vpogled vsem zainteresiranim na Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi.
11. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja občinska uprava in inšpekcijske službe.
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-6/95
Zagorje ob Savi, dne 27. februarja 2014
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost