Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

Št. 371-0013/2014-03 Ob-1788/14 , Stran 762
Št. 371-0013/2014-03 Ob-1788/14
Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 9. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 64/95, 31/97, 68/97 in 31/06) in 48. člena Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 99/13), objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest – vzdrževanje talnih označb in varnostnih ograj na območju Občine Škofja Loka
1. Koncedent: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka. 2. Podatki o objavi koncesijskega akta: koncesija se podeljuje skladno z Odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 99/13). 3. Predmet koncesije: koncesija se podeljuje za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Škofja Loka, in sicer za: 1. sklop: vzdrževanje talnih označb na javnih cestah in cestnih objektih na celotnem območju občine; 2. sklop: vzdrževanje varnostnih ograj ob javnih cestah na celotnem območju občine. 4. Obseg koncesije: javna služba obsega izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest – vzdrževanje talnih označb in izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest – vzdrževanje varnostnih ograj. 5. Območje izvajanja koncesije: koncesija se podeljuje za opravljanje gospodarske javne službe v delu vzdrževanja talnih označb in v delu vzdrževanja varnostnih ograj na celotnem območju Občine Škofja Loka, po posameznem vsebinskem sklopu. Javna služba se izvaja zgolj na javnih cestah in cestnih objektih, ki so v upravljanju Občine Škofja Loka. Pregled koncesijskih območij, javnih cest in cestnih objektov ter ostalih prometnih površin na katerih se izvaja javna služba, je natančneje določen v razpisni dokumentaciji. 6. Dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, se s koncesijo podelijo le enemu koncesionarju za posamezen vsebinski sklop. En koncesionar lahko pridobi koncesijo tudi na obeh vsebinskih sklopih. Koncesionar lahko v času trajanja koncesije opravlja dejavnost rednega vzdrževanja javnih cest tudi izven obsega koncesije, oziroma lahko izvaja tudi druge dejavnosti, pri čemer mora zagotoviti ločeno evidentiranje različnih dejavnosti, tako da za opravljanje koncesije, ki je predmet tega razpisa omogoča revizijsko sled. Koncesionar ima na podlagi podeljene koncesije in sklenjene koncesijske pogodbe: – izključno pravico opravljati koncesionirano javno službo na celotnem koncesijskem območju, – pravico tekočega vzdrževanja objektov in opreme, ki služijo izvajanju koncesionirane javne službe. 7. Začetek in predviden čas trajanja koncesije: koncesija se podeli za šest let (rok koncesije). Rok koncesije začne teči z dnem določenim v koncesijski pogodbi, oziroma naslednji dan po sklenitvi koncesijske pogodbe. Rok koncesije poteče s potekom istega dne v istem mesecu v šestem letu od dneva začetka teka roka koncesije. 8. Postopek izbire koncesionarja: koncesionar bo izbran po postopku in na način, ki ga določa Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 99/13) in skladno s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe. 9. Merila za izbor koncesionarja: – ponujena cena (utež 80%) in – fiksnost cene (utež 20%). Opis meril in način uporabe meril je določen v razpisni dokumentaciji. 10. Minimalni kadrovski, tehnični in drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za koncesionarja za podelitev koncesije: 1. prijavitelj mora izpolnjevati pogoje določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil, in sicer: – kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki, kolikor gre za pravno osebno, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 63/13 Odl.US: U-I-134/11-16); kazniva dejanja so opredeljena v razpisni dokumentaciji, – na dan, ko se izteče rok za oddajo prijav prijavitelj ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV, – prijavitelj na dan, ko oddaja ponudbo, v skladu s predpisi Republike Slovenije, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več, – prijavitelj ni v stečajnem postopku in zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogi še ni odločilo, – prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave in zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločili, – prijavitelj ni v postopku prisilnega prenehanja, zoper njega ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v kateremkoli drugem podobnem položaju, – prijavitelj ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem, – prijavitelj ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta koncesije in ni hujše kršil poklicnih pravil, ki bi mu jih koncedent lahko dokazal s sredstvi, katere lahko utemelji, – prijavitelj pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali v predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajočih razlag ali informacij ni zagotovil; 2. prijavitelj mora dokazati oziroma predložiti listine, s katerimi dokaže, da izpolnjuje finančne pogoje, in sicer: – da razpolaga z najmanj 15.000,00 € osnovnega kapitala, – da v zadnjem poslovnem letu pred oddajo prijave ni imel hkrati čiste izgube iz poslovanja in bilančne izgube, – da je imel v zadnjem zaključenem poslovnem letu pred oddajo prijave najmanj 20.000,00 € prihodkov iz dejavnosti, – da njegov povprečni delež kratkoročnih dolgov v financiranju v zadnjem zaključenem poslovnem letu pred oddajo prijave ni znašal več kot 60%; 3. prijavitelj mora biti registriran, oziroma mora izpolnjevati pogoje za izvajanje javne službe, ki je predmet razpisa; 4. prijavitelj mora biti sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet koncesije, ter kvalitetno in kontinuirano izvajati javno službo v skladu s predpisi, z normativi in s standardi; 5. prijavitelj mora zadovoljevati minimalne zahtevane tehnične in kadrovske zahteve, ki so natančneje opredeljene v razpisni dokumentaciji; 6. prijavitelj se mora obvezati zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki bi jo z izvajanjem koncesije lahko povzročil koncedentu ali tretji osebi; 7. prijavitelj mora izkazovati najmanj eno referenco v zadnjih petih letih od dneva javnega razpisa, na področju vzdrževanja cest ali primerljivih storitev, ki so predmet koncesije, v obsegu najmanj 50% dolžine javnih cest na koncesijskem območju, za katerega daje prijavo; 8. prijavitelj mora za udeležbo na javnem razpisu izpolnjevati tudi druge pogoje določene v razpisni dokumentaciji. 11. Prijava mora biti napisana v slovenskem jeziku, pripravljena v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in mora vsebovati: – podatke o prijavitelju, predloži se akt o ustanovitvi oziroma drug ustrezen dokument, – dokazila o izpolnjevanju pogojev, – dokazila o referencah, – izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije, – parafirano pogodbo, – garancijo za resnost prijave, – predstavitev organizacije izvedbe koncesije, – vsa druge obrazce, izjave in dokazila, ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji. 12. Zavarovanje za resnost prijave: bianco podpisana in žigosana menica, z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, v višini 5.000,00 €, z oznako »Brez protesta« in z veljavnostjo do vključno 120 dni od roka za oddajo prijav. 13. Razpisna dokumentacija je objavljena na Portalu javnih naročil in na spletni strani Občine Škofja Loka: http://www.skofjaloka.si. Kolikor bi želeli prijavitelji razpisno dokumentacijo prejeti po elektronski pošti, to lahko sporočijo na elektronski naslov: davor.prelogar@skofjaloka.si, s pripisom – »Javni razpis za podelitev koncesije – Vzdrževanje talnih označb/varnostnih ograj«. 14. Rok za predložitev prijav: prijave z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno posredovati na naslov Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, z oznako »Ne odpiraj – Prijava – Javni razpis za podelitev koncesije – vzdrževanje talnih označb/varnostnih ograj«, na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Koncedent bo upošteval vse prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov najpozneje do 23. 4. 2014, do 11. ure. Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno na vložišču Občine Škofja Loka ali priporočeno po pošti na zgoraj navedeni naslov. Če je prijava poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na navedeno naslov do zgoraj navedenega datuma in ure. Prijave ni mogoče oddati v elektronski obliki. 15. Javno odpiranje prijav bo 23. 4. 2014, ob 15. uri, na naslovu Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, sejna soba (peto nadstropje). 16. Prepozne, nepopolne in nepravilno označene prijave se štejejo za neveljavne in se zato izločijo iz nadaljnje obravnave. Kolikor prijava ne bo popolna in bo pomanjkljivost nebistvena in ne bo vplivala na ocenjevanje skladno s postavljenimi merili, glede na to, da se v postopku vrednotenja prijav od prijaviteljev sme zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje skladno s postavljenimi merili za izbor koncesionarja, bo prijavitelj pozvan na dopolnitev. Če prijavitelj v roku, ki ga bo določila razpisna komisija, prijave ne bo ustrezno dopolnil, se bo prijava zavrgla. Javni razpis je v celoti uspešen, če nanj prispe vsaj ena pravočasna in popolna prijava, ki pokriva vsa razpisana koncesijska območja oziroma sklope. Javni razpis je delno uspešen, če nanj prispe vsaj ena pravočasna in popolna prijava, ki pokriva posamezno koncesijsko območje oziroma sklop. Prijava je popolna, če vsebuje vse zahtevane podatke in dokazila, določene v javnem razpisu, in je finančno sprejemljiva. 17. Prijave bo odpirala in postopek ocenjevanja izvedla strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni po odpiranju prijav. O izbiri koncesionarja odloči občinska uprava z upravno odločbo. Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan. Z izbranim koncesionarjem se sklene koncesijska pogodba, ki jo v imenu koncedenta sklene župan. 18. Potencialni prijavitelji lahko vprašanja naslovijo v pisni obliki preko Portala javnih naročil. 19. Koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega razpisa, in v tem primeru ni odškodninsko odgovoren. 20. Javni razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, na Portalu javnih naročil in na spletni strani Občine Škofja Loka.
Občina Škofja Loka

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti