Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

617. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, stran 2138.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
Št. 478-455/2013
Koper, dne 28. februarja 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07 – ZUJIK-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 – Odl. US) in v zvezi z 2. v povezavi z 21. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl. US, 126/07, 57/09 – Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 –ZRud-1A in 20/11 – Odl. US, 57/12, v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 27. februarja 2014 sprejel
S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
1.
V 1. točki Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 111/13) se na koncu besedila doda nova točka, ki se glasi:
»12. Mestno obzidje, parc. št. 13/3, 13/4, 14, 15/1, 16, 20, 139/1, 140 in 141 k.o. Koper.«.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-455/2013
Koper, dne 27. februarja 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L A D E L I B E R A
sull’integrazione della Delibera sulla determinazione dell’infrastruttura pubblica in ambito della cultura
N. 478-455/2013
Capodistria, 28 febbraio 2014
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l'articolo 70 Legge sulla realizzazione dell’interesse pubblico nel campo della cultura (Gazzetta ufficiale della R.S., n. 77/07 – ZUJIK-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 e 100/11 – Sentenza CC) e in conformità all’articolo 21 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (Gazzetta ufficiale della RS, n. 102/04 – UPB1 (14/05 – rett.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Sentenza C.C., 120/06 – Sentenza C.C., 126/07, 57/09 – Delibera C.C., 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A e 20/11 – Sentenza C.C., 57/12, qui di seguito: ZGO-1) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria durante la seduta del 27 febbraio 2014 ha approvato la seguente
D E L I B E R A
sull’integrazione della Delibera sulla determinazione dell’infrastruttura pubblica in ambito della cultura
1.
Al punto I della Delibera sulla determinazione dell’infrastruttura pubblica in ambito della cultura (Gazzetta ufficiale RS n. 111/13) al termine del testo viene aggiunto un nuovo punto:
»12. Le mura cittadine, n. particella 13/3, 13/4, 14, 15/1, 16, 20, 139/1, 140 e 141 c.c. Capodistria.«.
2.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 478-455/2013
Capodistria, 27 febbraio 2014
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti