Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

Št. 41023-3/2013 Ob-1824/14 , Stran 740
Št. 41023-3/2013 Ob-1824/14
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti društev na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja v letu 2014
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in delovanja (v nadaljevanju: dejavnosti) društev, ki uresničujejo javni interes na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja (v nadaljevanju: društva). Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: ministrstvo) bo v letu 2014 sofinanciralo dejavnosti društev, katerih namen in cilj je dopolnitev organizirane skrbi za članstvo in uresničevanje javnega interesa na področju: a) socialnega in zdravstvenega varstva; b) rehabilitacije in vključevanja invalidov v okolje in delo; c) ohranjanja zgodovinskega izročila. 2. Pogoji za kandidiranje Vlagatelji vloge za dodelitev sredstev (v nadaljevanju: vloga) morajo izpolnjevati pogoje, da lahko kandidirajo na javnem razpisu. Splošni pogoji so izpolnjeni, če: a) imajo vlagatelji status društva v javnem interesu na področju vojnih invalidov ali žrtev vojnega nasilja; b) se z vlogo prijavljeni program nanaša neposredno na področje, ki je predmet javnega razpisa, in sicer socialno – zdravstvenega varstva, rehabilitacije in vključevanja invalidov v okolje in delo, področje ohranjanja zgodovinskih izročil; c) imajo izdelan načrt izvajanja programa ali programov na področju, navedenem v prejšnji alineji; d) imajo izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni vsi prihodki in odhodki za izvedbo programa; e) imajo izdelan finančni načrt za redno delovanje društva. To so stroški dela, storitev in materialni stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa društva; f) niso upravičeni do sofinanciranja dejavnosti s strani ministrstva v letu 2014 po drugi pravni podlagi; g) imajo izpolnjene vse pogodbene obveznosti po pogodbah o sofinanciranju dejavnosti društev, sklenjene z ministrstvom v preteklih obdobjih. 3. Merila in ocenjevanje Vlagatelji bodo za posamezno merilo prejeli število točk, kot izhaja iz spodnjih tabel. Maksimalno število točk je 100. Zavrnjene bodo vloge, ki od možnih 100 točk ne bodo zbrale vsaj 25 točk in vloge, ki bodo pri merilu kakovosti izdelanega načrta izvajanja programa in ustreznosti finančnega načrta (razpredelnica 3.2.) prejele 0 točk. 3.1 Merila in ocenjevanje po področju in obsegu izdelanega načrta izvajanja programa Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3.2. Merila in ocenjevanje po kakovosti izdelanega načrta izvajanja programa in ustreznosti finančnega načrta Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4. Okvirna višina finančnih sredstev: okvirna višina sredstev javnega razpisa v letu 2014 je 200.000,00 EUR, sredstva pa so zagotovljena na proračunski postavki 130088 Sofinanciranje programov društev. 5. Določanje deleža, ki ga lahko prejme posamezno društvo Višina sredstev, ki jih lahko pridobi posamezno društvo za sofinanciranje dejavnosti društva, je odvisna od doseženega števila točk, ki jih društvo doseže na tem javnem razpisu. Vrednost točke je okvirna višina javnega razpisa, deljena s skupnim številom doseženih točk vseh ocenjenih vlog. Ne glede na prejšnji odstavek, višina sredstev, ki jih lahko pridobi posamezno društvo za sofinanciranje dejavnosti društva, ne more presegati višine sredstev, ki so za ta namen predvidena v finančnem načrtu društva. 6. Upravičene dejavnosti in upravičena poraba sredstev Upravičena dejavnost društva je tista dejavnost društev, ki se nanaša na predmet javnega razpisa. Zato je upravičeno izvajanje programov, če je v obliki storitvene ali finančne podpore pri organiziranju in omogočanju zdravstvene oskrbe, terapij, zdraviliško klimatskega zdravljenja, nakupa invalidskih, tehničnih pripomočkov in prilagoditev, izvedbe ali pomoči pri izvedbi opravkov, ki ohranjajo socialno vključenost in kakovost bivanja, denarne pomoči, izvedbe delavnic za ohranjanje zdravja; izvedbe spominskih proslav in prireditev, razstav, seminarjev, predavanj ali kongresov ter priprava literature z zgodovinsko vsebino; ureditev spominskih svečanosti, obeležij; povezovanja in sodelovanja v mednarodnih organizacijah. Upravičeno je tudi delovanje društva, ko gre za redne naloge in operativne aktivnosti, ki zagotavljajo kontinuirano organiziranost in prepoznavnost društva. Po tem javnem razpisu je upravičena poraba sredstev, če je poraba: a) s programom neposredno povezana, potrebna za njegovo izvajanje in je v skladu z namenom in ciljem programa; b) dejansko nastala in je podprta z dokazilom o plačilu (račun iz katerega sta razvidna plačnik, višina in namen plačila) c) povezana z delom oseb, ki izvajajo program; d) povezana s stroški rednega delovanja društva (telekomunikacija, urejanje internetne strani, internet, publikacije društva, elektrika, ogrevanje, komunala, najem prostorov, računovodske storitve, pisarniški material, bančni stroški, poštni stroški) in ne presegajo 25% vseh sredstev, ki so društvu dodeljena; e) iz obdobja dovoljene porabe sredstev; f) s skrbnostjo dobrega gospodarja oziroma gospodarstvenika; g) izkazana z verodostojnimi knjigovodskimi in drugimi listinami. Neupravičena je poraba sredstev, če je poraba za: a) nakup pohištva, prevoznih sredstev, informacijsko komunikacijske opreme (mrežna oprema, monitorji, osebni računalnik, tiskalnik, programska oprema), b) investicije; c) nakup in obnovo nepremičnin; d) plačilo dolgov in obresti; e) stroški, ki niso predvideni v vlogi za dodelitev sredstev. 7. Obdobje porabe dodeljenih sredstev S tem javnim razpisom se sofinancira dejavnosti društev na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Društvu se sredstva nakazujejo v skladu s plačilnimi roki po veljavnih predpisih o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, mesečno ali v večmesečnih časovnih intervalih, po opravljeni dejavnosti, ki se izvaja v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena za stroške nastale do 31. 12. 2014, le v izjemnih primerih se to obdobje lahko podaljša, vendar najdlje do 31. 1. 2015, če ministrstvo na predhodno vlogo za podaljšanje obdobja porabe sredstev, izda soglasje. 8. Predložitev vlog in rok za oddajo vloge Vloga se predloži na izpolnjenem obrazcu 01/2014. Predloži se v zaprti ovojnici, ki mora biti v zgornjem levem kotu jasno označena z oznako: »Prijava – Ne odpiraj! Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja v letu 2014«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno uradno ime in naslov vlagatelja. Vlogo je treba oddati na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 26. 3. 2014. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je oddana priporočeno na pošto na dan roka za oddajo vlog ali je oddana neposredno v vložišče Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. Društvo lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja na naslov in do poteka roka za oddajo vloge. Vse spremembe in dopolnitve vloge morajo biti predložene v zaprti ovojnici, ki mora biti v zgornjem levem kotu jasno označena z oznako: »Dopolnitev/sprememba prijave – Ne odpiraj! Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja v letu 2014«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno uradno ime in naslov vlagatelja. 9. Odpiranje vlog Vloge bo odpirala strokovna komisija dne 31. 3. 2014 ob 9. uri, v prostorih ministrstva. Odpiranje je javno. Odprejo se le v roku dostavljene in na ovojnici pravilno označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so prispele oziroma bile predložene ministrstvu. Nepravočasne vloge za dodelitev sredstev, vloge oddane v nepravilno opremljenih ovojnicah ali predložene na drug način, kot določa ta javni razpis, se neodprte vrnejo pošiljatelju. Komisija pri odpiranju vlog za dodelitev sredstev ugotovi formalno popolnost vlog. Formalno je popolno vloga, če je vložena na ustrezno izpolnjenem obrazcu 01/2014 s priloženim aktom o registraciji društva (zadostuje kopija). Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove vlagatelje nepopolnih vlog, da jih dopolnijo. Dopolnitve vlog morajo biti predložene v roku, ki je določen v pozivu, v zaprti ovojnici, ki mora biti v zgornjem levem kotu jasno označena z oznako: »Dopolnitev prijave – Ne odpiraj! Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja v letu 2014«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno uradno ime in naslov vlagatelja. Vloge, ki po poteku roka za dopolnitev vlog niso oddane na način, določen v prejšnjem odstavku ali nimajo zahtevanih prilog oziroma niso dopolnjene v skladu s pozivom ali niso dopolnjene v določenem roku, se zavržejo. 10. Ocenjevanje vlog in obveščanje o izidu javnega razpisa Strokovni pregled pravočasnih in formalno popolnih vlog opravi komisija. Vloge preizkusi in oceni na podlagi pogojev in meril iz 2. in 3. poglavja tega javnega razpisa in pripravi predlog prejemnikov sredstev. Na podlagi predloga komisije ministrica ali oseba, ki je pooblaščena za sprejetje odločitve o izbiri, izda sklep o izboru prejemnikov sredstev. Vloge, ki ne izpolnjujejo splošnih pogojev iz 2. poglavja ali ne zberejo števila točk, določenega v prvem odstavku 3. poglavja tega javnega razpisa, komisija zavrne. Zoper sklep o izboru je dopustna pritožba na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni od prejema sklepa. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo v roku 15 dni od prejema pritožbe. Pritožba ne zadrži izvršitve. Na podlagi sklepa o izboru se sklenejo pogodbe o sofinanciranju dejavnosti društev. Če se v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe društvo ne odzove, se šteje, da je od vloge odstopilo. 11. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/ Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom prejmete na Direktoratu za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure po telefonu pri Evelin Dogan, št. 01/369-78-74, ali Jelki Janež-Tavčar, št. 601-369-7889, ali po elektronski pošti: gp.mddsz@gov.si.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AAA Zlata odličnost