Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

Ob-1814/14 , Stran 736
Ob-1814/14
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – Odl. US in 111/13; v nadaljevanju: ZUJIK) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) Ministrstvo za kulturo RS objavlja
javni ciljni razpis
za izbor izvajalcev projektov digitalizacije in informacijske dejavnosti na področju slovenskega jezika, ki jih bo v letih 2014–2017 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: javni razpis, oznaka JCR-DISJ-2014-2017)
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet in področje javnega razpisa Predmet javnega razpisa, oznaka JCR-DISJ-2014-2017, je sofinanciranje projektov digitalizacije in informacijske dejavnosti na področju slovenskega jezika oziroma jezikovne politike, ki jih bodo izvajalci(*1) izvedli v obdobju od 2014 do vključno 2017, in sicer: (*1) V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 2.1 Vzpostavitev in vzdrževanje spletnega portala Jezikovna politika Republike Slovenije Portal mora pokrivati vsa poglavja iz Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 (Uradni list RS, št. 62/13): – jezikovno situacijo (opis stanja), – jezikovno izobraževanje (slovenščina kot prvi jezik v RS na vseh stopnjah izobraževanja, slovenščina zunaj RS, slovenščina kot drugi in tuji jezik, jeziki manjšin in priseljencev v RS, tuji jeziki, govorci s posebnimi potrebami, jezikovna ureditev visokega šolstva in znanosti), – jezikovno opremljenost (jezikovni opis, standardizacija, terminologija in večjezičnost, jezikovna svetovalnica, jezikovne tehnologije, digitalizacija, govorci s posebnimi potrebami), – formalnopravne vidike slovenske jezikovne politike in – slovenščino kot uradni jezik Evropske unije. Po vsebini in formi mora biti primerljiv s tujimi dobrimi praksami, npr. http://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/index-eng.php. Portal mora omogočiti dostop do že obstoječih in delujočih vsebin in storitev iz nabora poglavij Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018, neobstoječe pa mora vzpostaviti. Portal bo deloval na registrirani domeni jezikovna-politika.si v lasti ministrstva, zagotovljene pa morajo biti naslednje tehnične značilnosti: – zagotavljati mora sočasno uporabo 20.000 uporabnikov brez padca odzivnosti in mora biti ves čas dostopen (24/7), – sistem za upravljanje vsebin mora biti CMS odprtokodni, – optimiziran mora biti za vse uveljavljene spletne brskalnike (Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Netscape, Opera …), – omogočati mora sistem zahtevnih iskanj po portalu in znotraj vsebin, ki jih predstavlja, – nuditi mora pregled statistike obiskov, – dopuščati mora predogled pripravljenih vsebin pred objavo, – omogočati mora moderirane spletne forume, – izvajalec (skrbnik portala/prijavitelj) je dolžan za grafično oblikovanje portala naročniku ob prijavi predložiti strukturo strani in skelet strani (wireframe), – omogočati mora nalaganje velikih datotek oziroma multimedijske vsebine, – strani morajo vsebovati logotip državnega organa, ki je skrbnik spletnega mesta ali aplikacije, – oblikovanje mora biti tako, da se stran pravilno prikaže pri različnih nastavitvah ločljivosti – vsekakor pa pri ločljivosti 1024 x 768, – objavljeni elektronski naslovi morajo biti ustrezno zaščiteni pred zbiranjem s spletnimi roboti. Skrbniki portala morajo izdelati načrt promocije portala med uporabniki in predvideti uredniški odbor, ki bo urejal vsebine na portalu. 2.2 Vzpostavitev in vzdrževanje spletnega portala za jezikovne vire in tehnologije Portal mora predstaviti naslednje vsebine: – jezikovni opis (spletni slovarski in slovnični viri, jezikovne baze, pravopisni viri, dialektološki, zgodovinskojezikovni in primerjalnojezikovni viri, viri specializiranih oziroma terminoloških opisov jezika, večjezični viri), – jezikovne tehnologije (korpusi za vse namene, multimedijske in multimodalne baze, semantične tehnologije, produkti s področja strojnega prevajanja, sinteze in prepoznave govora itd., baze digitaliziranih besedil s področja jezika/-ov in književnosti, jezikovni viri in tehnologije za govorce s posebnimi potrebami). Poleg tega mora portal vključevati tudi povezavo na znanstveno produkcijo s področja jezikovnih virov in tehnologij ter druge aktualne teme, kot so standardizacija jezikovnih virov, stanje na področju licenc, informacije o izobraževanju na področju jezikovnih virov in tehnologij ter s tem povezane teme. Portal bo deloval na registrirani domeni jvt.si v lasti ministrstva, zagotavljati mora enake tehnične značilnosti, kot so opisane v četrtem odstavku točke 2.1 tega razpisa, poleg tega morajo strani omogočati izmenjavo po shemah XML. Skrbniki portala morajo predstaviti načrt promocije, izobraževalnih ter svetovalnih aktivnosti, ki jih bo nudil portal, ter povezovalnih aktivnosti za izvajalce. Predvideti morajo tudi uredniški odbor, ki bo urejal vsebine na portalu. 2.3 Izvedba projekta Wikivir, Slovensko leposlovje na spletu Namen projekta je popravljanje večinoma že digitaliziranih, vendar še nedostopnih besedil in spletno dostopnih strojno prebranih leposlovnih besedil, ki zahtevajo konverzijo v besedilni format, ročno branje in korekturo. Teksti (približno 2,5 milijona besed letno) bodo postavljeni na Wikivir, ki poskrbi, da se pri iskanju znajdejo med zadetki na prvem mestu, kategorizacija pa olajša iskanje po žanrih, avtorjih, oblikah, temah itd. Prijavitelj mora predstaviti načrt promocije rezultatov projekta. 3. Cilji razpisa Ministrstvo bo izvajalce projektov za digitalizacijo in informacijsko dejavnost na področju slovenskega jezika podpiralo na podlagi Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 in v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: spletna dostopnost čim več obstoječih podatkov o slovenščini, dostopnost sodobnih priročnikov slovenskega standardnega jezika, učbenikov ter svetovalnih storitev, narečnih slovarjev in monografij o narečjih, dostopnost večjezičnih in terminoloških baz podatkov, dosegljivost podatkov o jezikovnih virih in tehnologijah, povečanje števila in večja dostopnost digitaliziranih del pisne kulturne dediščine, čim širša dostopnost dialektološke, zgodovinske in primerjalnozgodovinske ter druge znanstvene produkcije in enostaven dostop do strokovnega svetovanja prek portala pri vseh jezikovnih vprašanjih. Cilj razpisa je tudi povezovanje vseh inštitucij s tega področja in njihovih dejavnosti v eni, do uporabnika prijazni točki. 4. Upravičeni stroški Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani ministrstva so sestavljeni izključno iz stroškov, navedenih v razpisni prijavi prijavitelja. Upravičeni stroški so tisti, ki so: – nujni za uspešno izvedbo projekta in so vezani na izvedbo projekta, – opredeljeni v prijavi prijavitelja, – skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti, – dejansko nastali, – prepoznavni in preverljivi, – podprti z izvirnimi dokazili, – niso in ne bodo sočasno financirani od drugih sofinancerjev projekta (dvojno financiranje). 5. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje: Za projekta 2.1 in 2.2: 5.1 da so pravne osebe, ki so ustrezno registrirane za opravljanje dejavnosti, v katero sodi predlagani projekt. Pri izbiri bodo imele prednost tiste pravne osebe, ki bodo prijavile skupno sodelovanje v obliki konzorcija. Pravne osebe, ki se na razpis prijavljajo kot konzorcij, morajo predložiti konzorcijsko pogodbo. Ministrstvo si pridržuje pravico preveriti ustreznost registracije prijavljenih pravnih oseb oziroma članov konzorcija v podatkih javnopravne agencije AJPES. Za projekt 2.3: 5.2 da so pravne osebe, ki so ustrezno registrirane za opravljanje dejavnosti, v katero sodi predlagani projekt. Ministrstvo si pridržuje pravico preveriti ustreznost registracije v podatkih javnopravne agencije AJPES. Za vse projekte: 5.3 da imajo poravnane obveznosti, davke in prispevke do Republike Slovenije na dan oddaje prijave, 5.4 da s prijavljenim projektom ne kandidirajo na katerem koli drugem javnem razpisu ali pozivu za sredstva ministrstva, 5.5 da prijavljeni projekt še ni prejel sredstev za izvedbo iz drugih javnih virov, 5.6 da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani ministrstva, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1), 5.7 da nimajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11, uradno prečiščeno besedilo ZIntPK-UPB2). Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev iz točke 5 v predpisanem prijavnem obrazcu. V primeru, da ministrstvo naknadno zahteva originalna potrdila o izpolnjevanju splošnih pogojev po posameznih alinejah, jih mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku. 6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje minister, pristojen za kulturo. Prijavitelji, ki se prijavijo na razpis s formalno nepopolno vlogo, bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva k dopolnitvi, sicer se bo vloga štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in z izvajalcem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev ali pogodbenih obveznosti v času letnega pregleda razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača. 7. Razpisna merila Projekt, prijavljen na javni razpis, oznaka JCR-DISJ 2014-2017, se ocenjuje z merili. Merila so ovrednotena s točkami, pri čemer je pri posameznem merilu navedena najvišja možna višina prejetih točk. Najvišje možno število vseh prejetih točk za projekt je 100 točk. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Prijavitelj (v primeru konzorcija večina članov), ki ima status subjekta v javnem interesu, prejme dodatni točki (36. člen Zakona o društvih, Uradni list RS, št. 64/11 – UPB2), torej skupaj največ 10 točk. ** Prijavitelj, ki prijavlja projekt na podlagi konzorcijske pogodbe, prejme dodatnih 10 točk, torej skupaj največ 20 točk. Poslovne reference prijavitelja oziroma članov konzorcija, ki se je prijavil na razpis, se preverjajo na podlagi javno dostopnih evidenc. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Prijavitelj, ki ima status subjekta v javnem interesu, prejme dodatni točki (36. člen Zakona o društvih, Uradni list RS, št. 64/11 – UPB2), torej skupaj največ 10 točk. Obrazložitev točkovanja: Točkovanje je tristopenjsko, pri čemer prejeto najvišje število točk pomeni, da projekt v celoti izpolnjuje predpisano merilo, prejeta srednja vrednost pomeni, da projekt delno izpolnjuje predpisano merilo, če projekt prejme za določeno merilo nič točk, pa pomeni, da ne izpolnjuje predpisanega merila. 8. Uporaba meril in določitev višine financiranja Vsebinsko ovrednotenje izvede Strokovna komisija za slovenski jezik. Za izvedbo vsakega projekta bo izbran en ponudnik, in sicer tisti, ki bo v postopku izbire ovrednoten najvišje. Dokončno odločitev o izboru ponudnika sprejme minister na podlagi predloga strokovne komisije. Z izvajalcem izbranega projekta bo na podlagi odločbe sklenjena pogodba za obdobje trajanja razpisa. Ob letnem pozivu k predložitvi projekta (oddaji letnega programa dela) za naslednje leto ali v primeru drugih objektivnih sprememb, ki vplivajo na pogodbeno razmerje, bodo z izvajalcem sklenjeni dodatki k pogodbi, v katerih bosta določena dokončen obseg projekta v posameznem letu in dokončna višina sredstev za izvedbo projekta v določenem proračunskem letu ter bodo opredeljene druge morebitne spremembe, vezane na izvedbo izbranega projekta in pogodbeno razmerje. Dokončna višina sredstev za posamezno leto se določi na podlagi pregleda realizacije pogodbe (poročila o opravljenem delu) in vsebinskega ovrednotenja ter okvira sredstev, namenjenih razpisu v posameznem proračunskem letu. Izvajalec izbranega projekta mora skozi celotno obdobje trajanja razpisa izpolnjevati splošne in posebne pogoje razpisa. 9. Predvidena vrednost sredstev Vrednost sredstev, namenjenih za predmet razpisa, oznaka JCR-DISJ 2014-2017, znaša okvirno 49.500,00 evrov za vsako leto, in sicer: – 24.500,00 evrov za projekt »Jezikovna politika Republike Slovenije«, – 20.000,00 evrov za projekt »Portal jezikovnih virov in tehnologij«, – 5.000,00 evrov za projekt Wikivir, Slovensko leposlovje na spletu. Sredstva se zagotovijo z naslednjih proračunskih postavk: – 131141 – digitalizacija, v predvideni višini 25.000,00 evrov, – 131144 – izvajanje nacionalnega programa za jezikovno politiko, v predvideni višini 24.500,00 evrov. 10. Obdobje za porabo dodeljenih finančnih sredstev Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskih letih 2014, 2015, 2016 in 2017 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS. Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju projektov, in na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo. 11. Razpisni rok Razpis se začne 14. marca 2014 in se zaključi 14. aprila 2014. 12. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo javnega razpisa, oznaka JCR-DISJ-2014-2017, in – prijavne obrazce (z navedbo obveznih prilog). Prijavitelj mora ob prijavi projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjene, podpisane in žigosane prijavne obrazce, – obvezne priloge k prijavnim obrazcem, – prijavitelji projektov pod 2.1 in 2.2 morajo v primeru, da nastopajo kot konzorcij, priložiti še fotokopijo konzorcijske pogodbe s prilogama: – finančni načrti vseh konzorcijskih partnerjev, – delovni načrt projekta s predvidenimi aktivnostmi po posameznih konzorcijskih partnerjih. Izpolnjene prijavne obrazce in obvezne priloge je treba oddati dodatno tudi v Wordovi datoteki (na CD, USB ali sorodnem e-mediju). Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana, med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani ministrstva, www.mk.gov.si, na kateri najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo razpisa z oznako JCR-DISJ-2014-2017. 13. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih prijavnih obrazcih ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Vloga mora biti najpozneje do 14. aprila 2014 v poslovnem času predložena glavni pisarni na naslovu Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka in poslana na isti naslov. Pošiljka mora biti poslana v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na razpis z oznako JCPR-DIGISJ-2014-2017 in z navedbo številke projekta (2.1, 2.2 ali 2.3). Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež). Če se prijavitelj prijavlja na več projektov v okviru tega razpisa, mora vsak projekt oddati v svoji (ločeni) ustrezno označeni ovojnici (gl. prejšnji odstavek). 14. Izločitev vlog Za prepozno se šteje vloga (oziroma njena dopolnitev ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 14. aprila 2014 oziroma do tega dne v poslovnem času ministrstva ni bila predložena glavni pisarni ministrstva. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem petdnevnem roku. Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja. Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo dopolniti v petih dneh od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog, – vloge, ki so nepopolne. 15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najpozneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog. Predloge za sofinanciranje projektov bo izbralo po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom. Opozorilo! Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka tega razpisa vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva. Če pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo nanjo, je ministrstvo dolžno ukrepati v skladu z njimi. Če se v času izvedbe postopka tega razpisa obseg sredstev, ki je v državnem proračunu namenjen za kulturo, zmanjša do takšne mere, da ne zagotavlja izpolnitve njegovih ciljev, lahko ministrstvo postopek ustavi oziroma v primeru že zaključenega izbora projektov zniža obseg sofinanciranja v skladu s spremembami proračuna oziroma spremeni ali prekine že sklenjeno pogodbo o financiranju projekta. 16. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom: mag. Helena Jaklitsch, sekretarka, tel. 01/400-79-74, e-pošta helena.jaklitsch@gov.si. Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 14. do 16. ure.
Ministrstvo za kulturo

AAA Zlata odličnost