Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

Št. 43/2014 Ob-1774/14 , Stran 760
Št. 43/2014 Ob-1774/14
Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) ter sprejetega Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Nazarje za leto 2014, objavlja
javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov v Domu kulture Nazarje, Savinjska cesta 2 in Jakijevi hiši, Zadrečka cesta 35, Nazarje, z javnim zbiranjem ponudb
1. Poslovni prostori so v prvi vrsti namenjeni društveni dejavnosti in dejavnosti neprofitnih organizacij, ki so registrirana in imajo sedež v Občini Nazarje. V najem se oddajo naslednji poslovni prostori: V Domu kulture Nazarje: – pisarna 1, pritličje – velikost 9 m2, – pisarna 2, pritličje – velikost 12 m2, – pisarna 1, I. nadstropje – velikost 25 m2, – pisarna 2, I. nadstropje – velikost 12,50 m2, – pisarna 3, I. nadstropje – velikost 13,60 m2, – pisarna 4, I. nadstropje – velikost 19,20 m2, – poslovni prostor (bivša tiskarna) vhod vzhodno – velikost 53,70 m2, – pisarna 4, I. nadstropje, vhod vzhodno – velikost 20,20 m2, – pisarna 5, I. nadstropje, vhod vzhodno – velikost 15,70 m2, – sejna soba, I. nadstropje, vhod vzhodno – velikost 51 m2, – prostor severovzhodni vhod – prostor bivše banke, v izmeri 54,32 m2 (predprostor, pisarna, sanitarije, hodnik, arhiv). V Jakijevi hiši: – pisarna 1, I. nadstropje – velikost 14,25 m2, – pisarna 2, I. nadstropje – velikost 8,32 m2. Kolikor društva in neprofitne organizacije ne bodo izkazale interesa za najem, bodo prostori oddani v najem ostalim zainteresiranim organizacijam in podjetjem ali fizičnim osebam za najemnino, določeno s cenitvenem poročilom Stalnega sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke Antona Apat-a iz Velenja, izvedenem v decembru 2013. 2. Poslovni prostori se dajejo v najem za določen čas petih let z možnostjo podaljšanja. Pri najemu posameznega poslovnega prostora bo imel prednost dosedanji najemnik. Plačila najemnine bodo oproščeni: – osebe javnega prava za opravljanje javnih nalog razen javnih podjetij, – nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu, za opravljanje dejavnosti, za katere so ustanovljene, – mednarodne organizacije, katerih članica je Republika Slovenija in imajo na območju Republike Slovenije svoj sedež, agencijo, predstavništvo ali pisarno. Uporabniki, ki sklenejo pogodbo o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja, krijejo obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo. Povprečni stroški obratovanja (elektrika, voda..ogrevanje…) v Domu kulture znašajo 1,30 EUR/m2/mesec, v Jakijevi hiši pa 1,50 EUR/m2/mesec. Vsa društva s sedežem v Občini Nazarje, ki bodo koristila prostore v Domu kulture Nazarje in v Jakijevi hiši, bodo v letu 2014 oproščena plačila najemnine in vseh materialnih stroškov, povezanih z najemom poslovnih prostorov. 3. Najemnina za poslovne prostore v Domu kulture po cenitvenem poročilu Stalnega sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke Antona Apat-a iz Velenja, izvedene v decembru 2013, znašajo: – pisarna 1, pritličje – velikost 9 m2, najemnina 1,80 EUR/m2/mesec; – pisarna 2, pritličje – velikost 12 m2, najemnina 1,80 EUR/m2/mesec; – pisarna 1, I. nadstropje – velikost 25 m2, najemnina 3,00 EUR/m2/mesec; – pisarna 2, I. nadstropje – velikost 12,50 m2, najemnina 1,80 EUR/m2/mesec; – pisarna 3, I. nadstropje – velikost 13,60 m2, najemnina 1,80 EUR/m2/mesec; – pisarna 4, I. nadstropje – velikost 19,20 m2, najemnina 1,80 EUR/m2/mesec; – poslovni prostor (bivša tiskarna) vhod vzhodno – velikost 53,70 m2, najemnina 1,80 €/m2/mesec; – pisarna 4, I. nadstropje, vhod vzhodno – velikost 20,20 m2, najemnina 1,80 EUR/m2/mesec; – pisarna 5, I. nadstropje, vhod vzhodno – velikost 15,70 m2, najemnina 1,80 EUR/m2/mesec; – prostor severovzhodni vhod – prostor bivše banke, v izmeri 54,32 m2 (predprostor, pisarna, sanitarije, hodnik, arhiv) najemnina 1,80 EUR/m2/mesec. Najemnina za prostore v Jakijevi hiši znaša: – pisarna 1, I. nadstropje – velikost 14,25 m2, najemnina 1,80 EUR/m2/mesec; – pisarna 2, I. nadstropje – velikost 8,32 m2, najemnina 1,80 EUR/m2/mesec. 4. Najemnine se bodo, razen upravičencem iz 1. člena, določale na podlagi cenitvenega poročila. Najemniki bodo poleg najemnine poravnali materialne stroške, povezane z najemom posameznega prostora. Vse medsebojne pravice in obveznosti se bodo dogovorile z najemno pogodbo. V primeru najema prostorov s plačilom najemnine, bodo najemniki dolžni pred vselitvijo plačati varščino v višini treh mesečnih najemnin. Varščina se najemniku po poteku najemnega razmerja, brez obresti, vrne na njegov račun. 5. Ponudbe interesentov na predpisanem obrazcu morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje z oznako »Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov – Dom kulture Nazarje« najkasneje do 15. 4. 2014. 6. Na razpisu lahko poleg društev sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Nazarje. Društva predložijo odločbo o registraciji in odločbo o delovanju društva v javnem interesu. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra ali iz drugega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list (kopijo), fizične osebe pa kopijo osebnega dokumenta. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov, davčno številko, matično številko, predmet najema, ponujeno neto višino najemnine. Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravne osebe in s.p.), pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem javnem razpisu. Ponudba mora biti podpisana in mora vsebovati opis in program dejavnosti v razpisanem prostoru. Prijavo je potrebno oddati na predpisanih obrazcih. (Obr. 1., 2., in 3). 7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno zaključenem razpisu skleniti najemno pogodbo v roku 15 dni po prejemu odločitve. 8. Lastnik si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe, najemne pogodbe ne sklene s posameznimi ali z nobenim ponudnikom, županja pa lahko kadarkoli do sklenitve pogodbe že začeti postopek ustavi. 9. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil plačilo najvišje najemnine, pri čemer bodo imeli prednost tisti ponudniki, ki bodo oddali ponudbo za več poslovnih prostorov skupaj. 10. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo odločala županja. Odpiranje ponudb bo opravila posebna komisija. Komisija bo po zaključku postopka predlagala županji izbor najugodnejšega ponudnika. 11. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v petnajstih dneh od opravljene izbire. 12. Interesenti lahko podrobnejše informacije pridobijo po tel. 03/839-16-00 ali preko e-pošte: obcina@nazarje.si. Ogled prostorov je možen po predhodnem dogovoru z upravnikom JP Dom Nazarje d.o.o. – tel. 03/839-16-17.
Občina Nazarje

AAA Zlata odličnost