Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

628. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesijah na področju javnih služb vzdrževanja, urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Postojna, stran 2160.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13), 6., 14. in 15. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 105/08 in 48/09) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 18. seji dne 3. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesijah na področju javnih služb vzdrževanja, urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Postojna
1. člen
V Odloku o koncesijah na področju javnih služb vzdrževanja, urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 53/09; v nadaljnjem besedilu: Odlok) se prvi odstavek 1. člena dopolni z novo 3. točko, ki se glasi:
»3. urejanje in čiščenje javnih zelenih površin,«.
Besedilo drugega odstavka 1. člena Odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Lokalna gospodarska javna služba iz 1. točke prvega odstavka (v nadaljevanju: javna služba) se izvaja na celotnem območju Občine Postojna, lokalni gospodarski javni službi iz 2. in 3. točke prvega odstavka pa se izvajata na območju mesta Postojna in naselja Prestranek.«
2. člen
Briše se zadnji stavek prvega odstavka 3. člena Odloka.
3. člen
V 4. členu Odloka se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Obvezna lokalna gospodarska javna služba urejanja in čiščenja javnih zelenih površin obsega:
1. spomladansko in jesensko čiščenje,
2. košnja travnatih površin,
3. oskrba in saditev drevja, živih meja, okrasnega drevja ter drugih rastlin,
4. razmestitev in hramba cvetličnih korit,
5. vodenje katastra javnih zelenih površin,
6. druga dela po letnem programu del.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
4. člen
Za zagotovitev izvajanja javne službe urejanja in čiščenja javnih zelenih površin se z obstoječim koncesionarjem, ki izvaja gospodarsko javno službo iz 2. točke prvega odstavka 1. člena Odloka v skladu z veljavno zakonodajo, lahko sklene ustrezen aneks, ki velja do izteka obstoječe koncesijske pogodbe, po izteku pogodbe pa se koncesija podeli za obe javni službi z enotnim razpisom.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2009
Postojna, dne 3. marca 2014
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti