Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

608. Tarifni pravilnik za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija, stran 2122.

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), 28. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija in o koncesijskem razmerju (Uradni list RS, št. 15/09, 15/14) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 25. seji dne 11. 2. 2014 sprejel
T A R I F N I P R A V I L N I K
za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija
1. člen
S tem tarifnim pravilnikom se določa način oblikovanja cene storitev javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: cena storitev).
2. člen
(1) Tarifni pravilnik velja za vse uporabnike javne kanalizacije, ki so ali bodo priključeni na sisteme, ki so v lasti Občine Idrija in ki so dani v poslovni najem izvajalcu obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).
(2) Tarifni pravilnik velja za vse uporabnike, ki imajo ali bodo imeli lastne objekte za čiščenje komunalnih odpadnih vod, kot so obstoječe greznice, nepretočne greznice in male komunalne čistilne naprave (v nadaljevanju: MKČN).
3. člen
(1) Ceno storitev predlaga izvajalec javne službe enkrat letno z elaboratom, ki ga predloži občinskemu svetu v potrditev.
(2) Občinski svet določi ceno storitev in morebitno subvencijo, izvajalec javne službe pa oblikuje ter na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način objavi cenik s potrjeno ceno storitev.
4. člen
(1) Cena storitev se obračuna na podlagi izvajanja storitve, ki se mora izvajati v okviru javne službe skladno s predpisi, ki določajo naloge, ki se izvajajo v okviru javne službe in zahteve ter standarde, ki morajo biti izpolnjeni pri opravljanju storitev.
(2) Cena storitev mora zajemati vse stroške, ki so potrebni in upravičeni za izvajanje javne službe.
5. člen
(1) Izhodišča za oblikovanje cene storitev so:
– obveznosti iz predpisov, ki urejajo naloge, ki se izvajajo v okviru javne službe;
– drugi predpisi, ki urejajo kvalitativne standarde izvajanja javne službe;
– tehnični standardi izvajanja javne službe;
– podatki o doseganju okoljskih ciljev iz preteklega leta;
– podatki iz zadnjega letnega poslovnega poročila izvajalca.
(2) V prejšnjem odstavku navedena izhodišča izhajajo predvsem iz:
– operativnih programov varstva okolja na področju javnih služb;
– programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode;
– pogodbe o uporabi javne infrastrukture za izvajanje javne službe;
– medobčinskega sporazuma, v primeru dogovora o koriščenju javne infrastrukture ali v primeru upravljanja skupne javne infrastrukture za več občin;
– obveznosti, ki izhajajo iz občinskih predpisov ali drugih veljavnih pravnih aktov.
6. člen
Cena storitev je sestavljena iz omrežnine, cene za izvajanje storitev javne službe in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: okoljska dajatev), ki se v kalkulaciji cene storitev in na računu prikazujejo kot ločene tarifne postavke.
7. člen
(1) Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Idrija.
(2) Omrežnino zaračuna izvajalec javne službe glede na zmogljivost priključka, skladno s predpisi, ki urejajo oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb.
8. člen
Omrežnina vključuje:
– stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura;
– stroške zavarovanja infrastrukture javne službe;
– stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe;
– odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb.
9. člen
(1) Na uporabnike storitev javne službe se lahko prenese le tisti del najemnine, ki jo občina za uporabo javne infrastrukture zaračuna izvajalcu javne službe in je sorazmeren z deležem zmogljivosti javne infrastruktre.
(2) Najemnina za uporabo javne infrastrukture je namenski prihodek Občine Idrija in se namensko uporablja za investicije in investicijska vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi, za katero je bila zaračunana.
10. člen
(1) Če se ob potrditvi cene pristojni občinski organ odloči, da potrjena cena ne pokriva celotne najemnine iz prvega odstavka prejšnjega člena, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine.
(2) Uporabnike, upravičene do subvencije ter višino subvencije s sklepom določi Občinski svet Občine Idrija.
(3) Občina Idrija in izvajalec javne službe vsa ostala vprašanja glede obračuna omrežnine in plačevanja stroškov javne infrastrukture urejata s pogodbo o najemu javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
11. člen
(1) Omrežnina se za infrastrukturo javne službe, s katero se izvajajo posamezne storitve javne službe, določi na letni ravni in se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
+----------------------------+-------------------+
|   Premer vodomera    | Faktor omrežnine |
+----------------------------+-------------------+
|     DN < / = 20    |     1     |
+----------------------------+-------------------+
|    20 < DN < 40    |     3     |
+----------------------------+-------------------+
|   40 < / = DN < 50   |    10     |
+----------------------------+-------------------+
|   50 < / = DN < 65   |    15     |
+----------------------------+-------------------+
|   65 < / = DN < 80   |    30     |
+----------------------------+-------------------+
|   80 < / = DN < 100   |    50     |
+----------------------------+-------------------+
|   100 < / = DN < 150   |    100    |
+----------------------------+-------------------+
|    150 < / = DN    |    200    |
+----------------------------+-------------------+
(2) Omrežnina se za posameznega uporabnika iz prve, tretje in četrte alineje drugega odstavka 13. člena tega tarifnega pravilnika določi glede na obračunski vodomer na priključku javnega vodovodnega omrežja (v nadaljevanju: obračunski vodomer). Omrežnina se po posameznih storitvah izračuna tako, da se vsota vseh stroškov omrežnine deli z vsoto faktorjev omrežnine. Tako dobljeni količnik se nato pomnoži s faktorjem omrežnine glede na premer posameznega obračunskega vodomera.
(3) Če je stavba opremljena s kombiniranim obračunskim vodomerom, se za tak vodomer upošteva faktor, določen za vodomer z višjim pretokom.
(4) Če stavba, za katero se opravljajo storitve odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, nima obračunskega vodomera, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, v skladu s preglednico iz prvega odstavka tega člena.
(5) Če je v stavbi na isti priključek priključenih več uporabnikov, se omrežnina za vse uporabnike izračuna glede na zmogljivost skupnega priključka, določenega z velikostjo obračunskega vodomera. Delitev omrežnine obračunskega vodomera na posamezne uporabnike se opravi glede na število enot oziroma po dogovorjenih merilih med vsemi uporabniki istega obračunskega vodomera.
(6) V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1, v skladu z zgornjo preglednico. V primeru, da stanovanjska enota obračunski vodomer ima, se omrežnina obračuna po njegovi dejanski velikosti.
(7) V poslovno-stanovanjskih stavbah se omrežnina posameznim enotam obračuna na način, določen v prejšnjem odstavku tega člena.
12. člen
(1) Omrežnina se za posameznega uporabnika iz druge in pete alineje drugega odstavka 13. člena tega tarifnega pravilnika določi glede na tlorisno površino strehe. Omrežnina se po posameznih storitvah izračuna tako, da se vsota vseh stroškov omrežnine deli z vsoto tlorisnih površin streh. Tako dobljeni količnik se nato pomnoži s tlorisno površino posamezne strehe.
(2) Pri izračunu omrežnine se upošteva samo tlorisno površino streh tistih uporabnikov, katerih padavinska odpadna voda s streh se odvaja v javno kanalizacijo.
(3) Med uporabnike, ki uporabljajo storitve iz druge in pete alineje drugega odstavka 13. člena tega tarifnega pravilnika, spadajo tudi uporabniki, ki imajo padavinsko odpadno vodo s streh speljano v zadrževalnik in jo uporabijo kot dodatni vir vode za namene, pri katerih ni treba zagotoviti kakovosti za pitno vodo (splakovanje stranišča, pranje perila, zalivanje ipd.), zadrževalnik pa ima viške padavinske odpadne vode s streh speljane neposredno v javno kanalizacijo.
(4) V primeru, da se komunalna odpadna voda in padavinska odpadna voda z javnih površin ter padavinska odpadna voda s streh odvajata v mešan kanalizacijski sistem, se omrežnina obračuna skladno z 11. členom tega tarifnega pravilnika.
13. člen
(1) Cena za izvajanje storitev javne službe je del cene, ki pokriva letne stroške izvajanja javne službe.
(2) Cena se ločeno oblikuje in obračuna za:
– odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin;
– odvajanje padavinske odpadne vode s streh;
– storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami;
– čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin;
– čiščenje padavinske odpadne vode s streh.
(3) Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN, so:
– prevzem vsebine in ravnanje z vsebino iz nepretočnih greznic;
– prevzem blata in ravnanje z blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav;
– obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave.
14. člen
V ceno za izvajanje storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vodese lahko vključijo le stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in vključujejo naslednje skupine:
– neposredne stroške materiala in storitev;
– neposredne stroške dela;
– druge neposredne stroške;
– splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela;
– splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela;
– splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela;
– obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe;
– neposredne stroške prodaje;
– druge poslovne odhodke;
– donos na vložen poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca javne službe.
15. člen
(1) Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin se obračuna glede na količino dobavljene pitne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo.
(2) Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin se obračuna glede na količino dobavljene pitne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo in čisti na komunalni čistilni napravi.
(3) Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN, se obračunajo glede na količino dobavljene pitne vode, ki se odvaja v nepretočno greznico, obstoječo greznico in MKČN.
(4) Količina dobavljene pitne vode iz prejšnjih odstavkov se ugotavlja skladno s predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo.
16. člen
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena, se lahko storitve iz prve, tretje in četrte alineje drugega odstavka 13. člena tega tarifnega pravilnika obračuna tudi glede na dejansko količino odvedene komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin.
(2) Dejansko količino odvedene komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin se ugotavlja na podlagi meritev certificirane merilne naprave, ki jo uporabnik na merilnem mestu vtoka v javno kanalizacijo vgradi in vzdržuje na lastne stroške.
(3) Meritve lahko izvaja uporabnik sam, ali druge za to pooblaščene osebe, na stroške uporabnika. O rezultatih meritev je potrebno sproti obveščati izvajalca javne službe.
(4) Uporabnik je dolžan omogočiti izvajalcu javne službe dostop do merilnega mesta ob vsakem času, brez posebnega obvestila ter mu omogočiti pregled delovanja merilne naprave ter izvedbo kontrolnih odčitkov vsaj enkrat letno. Na podlagi kontrolnih odčitkov izvajalec javne službe napravi poračun.
17. člen
(1) Za stavbe brez obračunskega vodomera, v katerih se opravljajo storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, se cena iz prejšnjega člena obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, v skladu s preglednico iz 11. člena tega tarifnega pravilnika.
(2) Za stavbe brez obračunskega vodomera, v katerih se ne opravljajo storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, se cene iz prejšnjega člena tega tarifnega pravilnika obračunajo na podlagi števila stalno in začasno prijavljenih stanovalcev, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan. Zavezanec za plačilo storitev izvajalcu javne službe na njegovo zahtevo sporoči podatke o številu stalno in začasno prijavljenih stanovalcev. Sporočene podatke mora izvajalec javne službe upoštevati najpozneje v naslednjem mesecu po preteku meseca, ko so mu bili sporočeni.
(3) Če količine dobavljene pitne vode ni mogoče ugotoviti, se upošteva normirana poraba v skladu s tarifnim pravilnikom s področja oskrbe s pitno vodo.
18. člen
(1) Odvajanje padavinske odpadne vode s streh se obračuna glede na količino padavin, ki pade na tlorisno površino strehe, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo.
(2) Čiščenje padavinske odpadne vode s streh se obračuna glede na količino padavin, ki pade na tlorisno površino strehe, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti na komunalni čistilni napravi.
(3) Za količino padavinske odpadne vode se šteje povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih petih let, ki je izmerjena v okviru meritev državne mreže meteoroloških postaj, preračunana na površino strehe, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo.
19. člen
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena se lahko storitve iz druge in pete alineje drugega odstavka 13. člena tega tarifnega pravilnika obračuna tudi glede na dejansko količino odvedene padavinske odpadne vode s streh.
(2) Dejansko količino odvedene padavinske odpadne vode s streh se ugotavlja na podlagi meritev certificirane merilne naprave, ki jo uporabnik na merilnem mestu vtoka v javno kanalizacijo vgradi in vzdržuje na lastne stroške.
(3) Meritve lahko izvaja uporabnik sam, ali druge za to pooblaščene osebe, na stroške uporabnika. O rezultatih meritev je potrebno sproti obveščati izvajalca javne službe.
(4) Uporabnik je dolžan omogočiti izvajalcu javne službe dostop do merilnega mesta ob vsakem času, brez posebnega obvestila ter mu omogočiti pregled delovanja merilne naprave ter izvedbo kontrolnih odčitkov vsaj enkrat letno. Na podlagi kontrolnih odčitkov izvajalec javne službe napravi poračun.
20. člen
Okoljska dajatev se uporabnikom obračuna v skladu s predpisom, ki ureja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.
21. člen
Tarifne postavke za obračun pri posameznem uporabniku storitev iz 13. člena tega tarifnega pravilnika so odvisne od obsega storitev javne službe pri posameznem uporabniku in so razvidne iz spodnje preglednice.
22. člen
(1) Odvajanje in čiščenje industrijskih odpadnih voda na komunalni čistilni napravi se, skladno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, šteje kot posebna storitev izvajalca javne službe.
(2) Izvajalec javne službe lahko storitev iz prejšnjega odstavka izvaja v soglasju z lastnikom infrastrukture, pri čemer ne sme ustvarjati negativne razlike med prihodki in odhodki, ki izvirajo iz tega naslova.
(3) Prihodki posebnih storitev se upoštevajo tako, da se zmanjša lastna cena javne službe.
23. člen
V primeru začasnega priključka iz predpisa, ki ureja oskrbo s pitno vodo, se storitve odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ne zaračunajo.
24. člen
Do izdelave evidence streh, s katerih se odpadna padavinska voda odvaja v javno kanalizacijo in oddaje gospodarske javne infrastukture za odvajanje padavinske odpadne vode s steh v najem izvajalcu javne službe, se cene za storitev odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh ne oblikuje in ne zaračunava.
25. člen
(1) Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN, se začnejo zaračunavati skladno z določbami drugega odstavka 11. člena in tretjega odstavka 15. člena tega tarifnega pravilnika, ko bo Občina Idrija zagotovila objekte javne infrastrukture s področja čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda (centralno čistilno napravo), ki bodo omogočili prevzem vsebine in ravnanje z vsebino iz nepretočnih greznic ter prevzem blata in ravnanje z blatom iz obstoječih greznic ali MKČN za vse uporabnike, skladno s pogoji, ki jih določajo predpisi s področja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
(2) Do takrat se storitve zaračunavajo skladno s cenikom izvajalca javne službe, ki velja na dan uveljavitve tega tarifnega pravilnika.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega tarifnega pravilnika preneha veljati Tarifni pravilnik za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 18/11).
27. člen
Ta tarifni pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2014
Idrija, dne 11. februarja 2014
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti