Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

Št. 600-0001/2014-1 Ob-1761/14 , Stran 752
Št. 600-0001/2014-1 Ob-1761/14
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11 Odl. US: U-I-210/10-10, 111/13), Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2013), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06, 50/07) in Pravilnika o sofinanciranju programov kulture v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 30/07) objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem za leto 2014, v okvirni višini 38.602 €
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem. 2. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih programov, ki so v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem, ki se bodo izbrala na osnovi vrednotenja prijavljenih programov in projektov. 3. Osnovna razpisna področja 3.1 Programi ljubiteljske kulture V javni interes na področju ljubiteljske dejavnosti spadajo spodbujanje dejavnosti kulturnih društev, skupin in organizacij s področja kulture, zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za njihovo delovanje in za izobraževanje potrebnih kadrov. Iz sredstev občinskega proračuna se financirajo: – dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij ter kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost, – kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske mladine ter kulturna dejavnost študentov, v delu, ki presega vzgojno izobraževalne programe, – izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, – kulturne prireditve in akcije, – drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost. 3.2. Posebni projekti ljubiteljske kulture, pomembni za občino V javni interes na področju izvajanja posebnih projektov ljubiteljske kulture spada udeležba na tekmovanjih, revijah, proslavah, gostovanja in sodelovanja z društvi iz drugih občin in držav. 3.3. Knjiga – izdajateljska dejavnost V javni interes na področju knjige spadajo: zagotavljanje pogojev za ustvarjalnost posameznika, založniška dejavnost, knjigarniška mreža, bralna kultura, promocija knjig, branja in avtorjev, literarni večeri, mednarodna dejavnost in promocija. 4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu: 4.1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa, pod naslednjimi pogoji: – da imajo sedež in izvajajo programe na območju Občine Ravne na Koroškem, – da so najmanj leto dni pred objavo razpisa registrirani v skladu z Zakonom o zavodih oziroma Zakonom o društvih, – da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti, – da vodijo evidenco o članstvu, razen javnih zavodov in ustanov, – da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi. 4.2. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: Izpolnjevanje pogojev ugotavlja petčlanska strokovna komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov, ki jo imenuje župan Občine Ravne na Koroškem. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih oseb, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev. 5. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa, znaša 38.602 €: – programi ljubiteljske kulture – 33.122 €, – posebni projekti ljubiteljske kulture – 3.680 €, – izdajateljska dejavnost – 1.800 €. 6. Merila in kriteriji za izbor: pri izboru posameznega programa bodo upoštevana merila in kriteriji, opredeljeni v prilogi 1 k Pravilniku o sofinanciranju programov kulture v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem, za področje ljubiteljske kulturne dejavnosti pa v prilogi 2 k Pravilniku o sofinanciranju programov kulture v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem. Izračun vrednosti sofinanciranja posameznega programa bo temeljil na oceni izpolnjevanja pozivnih kriterijev in razpoložljivih finančnih sredstvih. 7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014. 8. Razpisni rok: razpis se prične 14. 3. 2014 in se zaključi 7. 4. 2014. 9. Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo javnega razpisa, – navodila izvajalcem programov oziroma projektov za izdelavo prijave, – pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izločitvene faktorje, – kriterije in merila za izbor, – navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi, – navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi, – letni program kulture, – vzorec pogodbe. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Urošu Hergi, vsak delovni dan. Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si. 10. Oddaja in dostava predlogov: Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in predložena na naslov v zaprti kuverti. Zapečatene kuverte morajo ponudniki do 7. 4. 2014 oddati na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« ter z označbo »Javni razpis – kultura 2014«. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem. Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime in naslov prijavitelja. Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene. 11. Podrobne informacije dobite na Oddelku za družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne na Koroškem, tel. 02/821-60-07 (mag. Majda Vrhovnik Čas). 12. Odpiranje vlog in obveščanje in izboru: Občina Ravne na Koroškem bo predlagatelje o izidu razpisa obvestila najkasneje v roku 30 dni po oddaji popolne vloge, odpiranje prispelih ponudb bo 8. 4. 2014 ob 15. uri, na sedežu Občine Ravne na Koroškem. 13. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov. 14. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo obravnavali ter jih bo komisija s sklepom zavrgla.
Občina Ravne na Koroškem

AAA Zlata odličnost