Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

Št. 0141-1/2014/1 Ob-1759/14 , Stran 781
Št. 0141-1/2014/1 Ob-1759/14
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo ZUJIK – uradno prečiščeno besedilo, 56/08 in 4/10), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91, 451/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in drugega odstavka 8. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut (Uradni list RS, št. 15/14) Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut. Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje: – je dosegel najmanj sedmo raven izobrazbe: univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge bolonjske stopnje, – ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih, – ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju kulture, – ima znanje slovenskega jezika na visoki ravni, – ima znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni. Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo. Za višjo raven znanja svetovnega jezika se šteje potrdilo o aktivnem znanju jezika ali dokazilo, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega jezika na dodiplomskem študiju. Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti: – vizijo in razvojne cilje inštituta za mandatno obdobje (5 let); – izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje sledečih pogojev: 1. zahtevane delovne izkušnje na vodstvenih delovnih mestih, 2. delovne izkušnje na področju kulture (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela); – izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja slovenščine; – izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno. Minister, pristojen za kulturo, bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta javnega zavoda, imenoval za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za čas trajanja mandata, s predsednikom sveta javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut. O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri. Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor – Slovenski gledališki inštitut« v tridesetih dneh dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si. Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Marjana Cvenkel Lesjak, tel. 01/369-59-99, elektronski naslov: marjana.cvenkel-lesjak@gov.si. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo

AAA Zlata odličnost