Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

Št. 410-31/2014 Ob-1752/14 , Stran 750
Št. 410-31/2014 Ob-1752/14
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2014 (Uradni list RS, št. 111/13) in 40. člena Pravilnika o ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 66/05 in 20/13); v nadaljevanju: pravilnik), Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje ukrepov za ustvarjanje podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper za leto 2014
I. Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov za ustvarjanje podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper, ki se realizirajo po principu sofinanciranja upravičenih stroškov razvojnih projektov in naložb podjetij, in sicer: A. sofinanciranje začetnih investicij, investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj novih produktov in storitev: – za nakup nove opreme in celovite obnove obstoječe proizvodnje, – za nakup, urejanje in opremljanje zemljišč, pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov, – za nakup, gradnjo ali preureditev poslovnih prostorov, – za nakup nematerialnih investicij (stroški nakupa patentov, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme). B. sofinanciranje stroškov promocije malih in srednjih podjetij: – za najem, postavitev in delovanje stojnice pri udeležbi na določenem sejmu ali razstavi doma ali v tujini. C. sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja: – za stroške realizacije samozaposlitve osebe, ki je na Zavodu RS za zaposlovanje – območna služba Koper (v nadaljevanju: ZRSZ) prijavljena kot brezposelna oseba, – za stroške dela plače zaposlitve osebe, ki je na ZRSZ prijavljena kot brezposelna oseba in spada v ciljno skupino oseb v skladu z Katalogom aktivne politike zaposlovanja, ki ureja izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, – za stroške dela plače zaposlitve osebe, ki je iskalec prve zaposlitve – pripravnik z višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo in je na ZRSZ prijavljena kot brezposelna oseba, – za stroške realizacije samozaposlitve ali zaposlitve osebe, ki je v postopku izgubljanja zaposlitve. D. spodbujanje prijav podjetij na mednarodne javne razpise – stroške za pripravo projektov, ki so predmet mednarodnega javnega razpisa, in ki so dejansko nastali, so vezani na prijavo, ter za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila. II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: 1. Splošni pogoji: Na javni razpis se lahko prijavijo: – podjetja, ki imajo sedež v Mestni občini Koper ali investirajo na območju Mestne občine Koper, – fizične osebe, kadar gre za sofinanciranje stroškov samozaposlitve in – drugi subjekti, v skladu s pravilnikom. Za podjetja po tem pravilniku se štejejo: – mikro, majhne in srednje velike gospodarske družbe, ki ustrezajo merilom po zakonu, ki ureja gospodarske družbe in – samostojni podjetniki. Do sredstev de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev: – ribištva in ribogojstva, – premogovništva, – primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi 1 k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, – pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi 1 k Pogodbi v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg in če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce, – podjetja v težavah (podjetja v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji). Podjetja, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju ne bodo upravičena do pomoči za nabavo vozil za cestni prevoz tovora. Dodelitev pomoči ne bo pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega. Ravno tako pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države členice, kot pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. 2. Posebni pogoji: Za ukrepe pod A.: – da zagotovijo vsaj 25% lastnih virov za kritje stroškov posamezne investicije. Investicija se mora ohraniti na območju občine vsaj pet let po prejemu sredstev, – da znaša najnižji znesek celotne prijavljene investicije 5.000,00 EUR. Za ukrepe pod B.: – da se udeležijo določenega sejma ali razstave doma ali v tujini, – da znaša najnižji znesek stroškov udeležbe na sejmu ali razstavi 1.000,00 EUR. Za ukrepe pod C.: – da podjetja zagotovijo novo zaposlitev za najmanj dve leti, če ta nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v zadnjih dveh letih, – da podjetja zaposlijo brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno bivališče na območju Mestne občine Koper, spadajo v skladu z veljavnim Katalogom aktivne politike zaposlovanja v naslednje ciljne skupine: brezposelne osebe starejše od 50 let, dolgotrajno brezposelne osebe, invalidi in mladi do 29 leta ter so prijavljeni na ZRSZ najmanj en mesec pred dnevom zaposlitve, – da brezposelne osebe v obdobju določenim z razpisom uresničijo samozaposlitev. Dejavnost se mora opravljati na območju Mestne občine Koper (poslovni prostori in sedež morata biti na območju Mestne občine Koper), – da so osebe v postopku izgubljanja zaposlitve, so državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Koper in v obdobju določenim z razpisom, uresničijo samozaposlitev. Za ukrepe pod D.: – da podjetja, ki prijavijo projekte na javni razpis iz mednarodnih virov, ki ustrezajo razpisnim pogojem in so administrativno ustrezni, kar izkazujejo z ustreznim potrdilom neposrednega mednarodnega uporabnika, ki je objavil javni razpis. III. Okvirna višina sredstev: Okvirna višina proračunskih sredstev, ki je na razpolago za izvedbo javnega razpisa je do 240.000,00 EUR. Okvirna višina sredstev za posamezne ukrepe je naslednja: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis« in ob upoštevanju proračunskih možnosti. IV. Upravičeni stroški in višina sredstev: Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu na podlagi pravila »de minimis«, ne sme preseči 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. V primeru upravičencev, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR. V primeru, da je prejemnik pomoči za iste upravičene stroške že prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči. Prejemnika sredstev se pisno obvesti, da je bila pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«. Upravičenci morajo pred dodelitvijo sredstev podati izjavo: – o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku so v relevantnem obdobju še kandidirali za de minimis pomoč in – o drugih že prejetih (ali zaprošenih v kakšni višini in pri katerem dajalcu) pomoč za iste upravičene stroške. – da za iste namene niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali iz mednarodnih virov. Upravičeni stroški sofinanciranja so: Za ukrepe pod A.: – stroški nakupa naprav in nove strojne opreme ter celovite obnove obstoječe proizvodnje, – stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih prostorov, – stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč, pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov, – stroški nakupa patentov, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja ter posebne programske opreme. Višina dodeljenih sredstev: – za investicije ne sme preseči 55% upravičenih stroškov celotne vrednosti posamezne investicije za mala podjetja in 47,5% za srednja podjetja, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega, državnega proračuna ali mednarodnih virov) so sredstva dodeljena. Najvišji možni odobreni znesek za sofinanciranje investicije je 6.000,00 EUR. Za ukrepe pod B.: – stroški najema, postavitve in delovanja stojnice pri udeležbi na določenem sejmu ali razstavi doma ali v tujini. Najvišji možni odobreni znesek za sofinanciranje promocije podjetij je 3.000,00 EUR. Za ukrepe pod C.: – za samozaposlitev do 5 minimalnih mesečnih plač ali do 7 minimalnih mesečnih plač, če se samozaposli oseba ciljnih skupin – invalid; sredstva se dodeli v enkratnem znesku, pod pogojem, da bo samozaposlitev trajala najmanj dve leti, – za posamezno novo delovno mesto pod točko b) in d) 21. člena pravilnika, ki se zagotavlja vsaj še dve leti po prejemu, do 7 minimalnih mesečnih plač v enkratnem znesku, – za posamezno novo delovno mesto pod točko c) 21. člena pravilnika, ki se zagotavlja vsaj še dve leti po prejemu sredstev, do 9 mesečnih plač pripravnika za določeno delovno mesto v enkratnem znesku. Zgornja višina dodeljenih sredstev za izvedbo tega ukrepa za posameznega upravičenca ne sme preseči navedene višine, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega, državnega proračuna, sredstev ZRSZ ali mednarodnih virov) so sredstva dodeljena. Upravičenci do sredstev za samozaposlitev morajo imeti sedež in poslovne prostore na območju Mestne občine Koper. Dejavnost se mora ohraniti vsaj še dve leti po realizaciji samozaposlitve. Za ukrepe pod D.: – stroške osebja v višini dejanske cene dela, ki se izkazuje na podlagi izplačanih plač z vsemi dodatki in dajatvami kot so opredeljeni v nacionalni zakonodaji in/ali kolektivni pogodbi, – stroške zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem prijavitelja. Najvišji možni odobreni znesek za posamezno prijavo je 1.000,00 EUR. V. Merila za ocenitev vlog: Za ukrepe pod A.: – finančna stabilnost in likvidnost prosilca, – delež lastnih sredstev v investiciji, – pričakovani učinki tehnološke posodobitve, – pričakovani učinki investicije na razvoj delovnih mest, – dosedanje prijave na razpisana sredstva MOK, Za ukrepe pod B.: – finančna stabilnost in likvidnost prosilca, – izvajanje promocijske aktivnosti na tujih trgih, – promocija izdelkov lastnega razvoja, Za ukrepe pod C.: Merila za subvencioniranje novih delovnih mest in samozaposlovanja: – uresničljiv poslovni načrt, – proizvodne dejavnosti ali poslovne storitve s področja socialnega skrbstva, – prejemniki denarnega nadomestila ali denarne socialne pomoči. Merila za subvencioniranje dela plače zaposlitve ciljnih skupin v skladu s Katalogom aktivne politike zaposlovanja: – finančna stabilnost in likvidnost delodajalca, – je brezposelna oseba starejša od 50 let, – je dolgotrajno brezposelna oseba, kar pomeni, da je brezposelna 12 mesecev m in več, – invalid, ki dokazuje invalidnost na podlagi odločbe pristojnega organa, – mladi do 29 let. Merila za subvencioniranje dela plače osebe, ki išče prvo zaposlitev: – finančna stabilnost in likvidnost delodajalca, – delež zaposlenih delavcev za nedoločen čas pri delodajalcu, – predložen program uvajanja. Za ukrepe pod D.: – finančna stabilnost in likvidnost prosilca, – delež lastnih sredstev, – velikost in vrednost projekta. Prednostni kriteriji za razpisane ukrepe so sestavni del prijavnih obrazcev v razpisnih dokumentacijah. Vse prispele vloge bo ocenila strokovna komisija, ki jo je imenoval župan Mestne občine Koper. Na osnovi rezultatov ocenjevanja vseh popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev s strani kandidata in višine proračunskih sredstev za leto 2014 bo strokovna komisija določila višino sredstev za posamezen ukrep. VI. Obdobje za porabo sredstev: Obdobje za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva je proračunsko leto 2014. Upoštevani bodo vsi izbrani realizirani ukrepi: – pod A. v obdobju od 1. 10. 2013 do vključno 30. 9. 2014, – ostali ukrepi pa od 16. 10. 2013 do vključno 15. 10. 2014. VII. Razpisni rok in razpisna dokumentacija: Javni razpis se zaključi 23. 4. 2014, ob 12. uri. Razpisna dokumentacija obsega: – navodila za izdelavo vloge, – besedilo razpisa, – prijavne obrazce za posamezen ukrep, – vzorec pogodbe za sofinanciranje posameznega ukrepa. Razpisno dokumentacijo lahko kandidati dvignejo v Sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, v času uradnih ur oziroma si jo pridobijo na spletnih straneh Mestne občine Koper: www.koper.si., za člane Obrtne zbornice pa je razpisna dokumentacija dosegljiva tudi na Območni obrtno-podjetniški zbornici Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper in člane Primorske gospodarske zbornice Koper v Kopru, Ferrarska 2, vsak delovni dan med 9. in 12. uro. VIII. Način pošiljanja in vsebina vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezen razpisan ukrep in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisnih dokumentacijah. Popolna vloga mora biti do vključno 23. 4. 2014 do 12. ure oddana osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali poslana kot priporočena pošiljka do vključno dne 22. 4. 2014 (datum poštnega žiga) na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj – Razpis podjetništvo – 410-31/2014 – obvezna oznaka razpisanega ukrepa« (npr. ukrep pod A., B., C. ali D.) in s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Če kandidat prijavlja več ukrepov mora vlogo za vsak ukrep poslati v posebni ovojnici z ustreznimi oznakami in za vsak ukrep predložiti popolno razpisno dokumentacijo, sicer se vloga obravnava kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo poslane na zahtevan način ali ne bodo prispele pravočasno se bodo štele za nepopolne in v nadaljnjem postopku ne bodo obravnavane. IX. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu razpisa: Strokovna komisija bo z odpiranjem vlog začela 24. 4. 2014 in v roku 60 dni od zaključka razpisa vse kandidate s sklepom obvestila o rezultatih razpisa. Strokovna komisija bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vsako vlogo kandidata, ki: – je ni vložila upravičena oseba, – ni pravočasna, – ni popolna. Za neupravičeno osebo se šteje tisti, ki ne izpolnjuje pogojev določenih v razpisu in razpisni dokumentaciji. Za nepravočasno se šteje vloga, ki ne prispe na Mestno občino Koper do 23. 4. 2014 do 12. ure. Za nepopolno se šteje vloga: – ki ne bo poslana na način, kot je navedeno v VIII. točki tega razpisa, – ki ne bo podana na ustreznih obrazcih, – ki ne vsebuje vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva razpis in razpisne dokumentacije. X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, na tel. 05/664-62-46 (Marko Gorišek), člani zbornic tudi na Območni obrtno-podjetniški zbornici Koper na tel. 05/613-90-12 in Primorski gospodarski zbornici Koper, na tel. 05/662-58-30.
Mestna občina Koper

AAA Zlata odličnost