Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3337. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1F)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

3338. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu

MINISTRSTVA

3339. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
3340. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pristojbinah na področju veterinarstva
3377. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2013

USTAVNO SODIŠČE

3341. Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o pravdnem postopku v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3342. Navodilo o načinih poročanja podatkov o blagovni menjavi med državami članicami EU v statističnem raziskovanju Intrastat
3343. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2013

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3344. Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo

OBČINE

Beltinci

3345. Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2013

Celje

3372. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Zgornja Hudinja

Dobrepolje

3373. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2013

Dol pri Ljubljani

3346. Odlok o občinskih cestah v Občini Dol pri Ljubljani
3347. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

Hrpelje-Kozina

3374. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole »Dragomirja Benčiča - Brkina« Hrpelje

Jesenice

3348. Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici Občinskega sveta Občine Jesenice za preostanek mandatne dobe
3349. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kamnik

3375. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva
3376. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik

Ljubno

3350. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Ljubno
3351. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno

Škofljica

3352. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 9 Škofljica
3353. Odlok o vzdrževanju nevzdrževanih objektov
3354. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2013

Tržič

3355. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič
3356. Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe na področju prevozov učencev na območju Občine Tržič
3357. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov
3358. Pravilnik o spremembah Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok
3359. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič

Zagorje ob Savi

3360. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ZS 33 – Šikovec

Žalec

3361. Obvezna razlaga Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec
3362. Poslovnik Občinskega sveta Občine Žalec
3363. Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013
3364. Odlok o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta Občine Žalec
3365. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu gospodarske cone Minerva Ložnica
3366. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu PG-4 Pongrac
3367. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2013
3368. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka
3369. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju pokritih in nepokritih športnih površin v uporabo in najem za namene športa v Občini Žalec
3370. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Žalec
3371. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

70. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o vojnih grobiščih (BRUVG)
71. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o izročitvi (BRSI)
72. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah (BRSMISKZ)

Vlada Republike Slovenije

73. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Avstrije in Vlado Republike Slovenije o spremembah in dopolnitvah Dogovora za izvajanje Sporazuma med Vlado Republike Avstrije in Vlado Republike Slovenije o prevzemu oseb na skupni meji z dne 3. decembra 1992

Ministrstvo za zunanje zadeve

74. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Gruzijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom
75. Obvestilo o začetku veljavnosti Okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o razvoju čezmejnih cestnih povezav
76. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o prometnih znakih
77. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o spremembah Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom švicarske konfederacije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti