Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3337. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1F)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

3338. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu

MINISTRSTVA

3339. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
3340. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pristojbinah na področju veterinarstva
3377. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2013

USTAVNO SODIŠČE

3341. Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o pravdnem postopku v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3342. Navodilo o načinih poročanja podatkov o blagovni menjavi med državami članicami EU v statističnem raziskovanju Intrastat
3343. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2013

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3344. Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo

OBČINE

Beltinci

3345. Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2013

Celje

3372. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Zgornja Hudinja

Dobrepolje

3373. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2013

Dol pri Ljubljani

3346. Odlok o občinskih cestah v Občini Dol pri Ljubljani
3347. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

Hrpelje-Kozina

3374. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole »Dragomirja Benčiča - Brkina« Hrpelje

Jesenice

3348. Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici Občinskega sveta Občine Jesenice za preostanek mandatne dobe
3349. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kamnik

3375. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva
3376. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik

Ljubno

3350. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Ljubno
3351. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno

Škofljica

3352. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 9 Škofljica
3353. Odlok o vzdrževanju nevzdrževanih objektov
3354. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2013

Tržič

3355. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič
3356. Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe na področju prevozov učencev na območju Občine Tržič
3357. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov
3358. Pravilnik o spremembah Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok
3359. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič

Zagorje ob Savi

3360. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ZS 33 – Šikovec

Žalec

3361. Obvezna razlaga Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec
3362. Poslovnik Občinskega sveta Občine Žalec
3363. Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013
3364. Odlok o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta Občine Žalec
3365. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu gospodarske cone Minerva Ložnica
3366. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu PG-4 Pongrac
3367. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2013
3368. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka
3369. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju pokritih in nepokritih športnih površin v uporabo in najem za namene športa v Občini Žalec
3370. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Žalec
3371. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

70. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o vojnih grobiščih (BRUVG)
71. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o izročitvi (BRSI)
72. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah (BRSMISKZ)

Vlada Republike Slovenije

73. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Avstrije in Vlado Republike Slovenije o spremembah in dopolnitvah Dogovora za izvajanje Sporazuma med Vlado Republike Avstrije in Vlado Republike Slovenije o prevzemu oseb na skupni meji z dne 3. decembra 1992

Ministrstvo za zunanje zadeve

74. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Gruzijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom
75. Obvestilo o začetku veljavnosti Okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o razvoju čezmejnih cestnih povezav
76. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o prometnih znakih
77. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o spremembah Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom švicarske konfederacije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost