Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

Št. 6140-3/2013/3 Ob-4134/13 , Stran 3050
Št. 6140-3/2013/3 Ob-4134/13
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, št. 56/08, 4/10 in 20/11), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Pravilnika o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika v letu 2014 (v nadaljevanju: projektni razpis, oznaka JPR-UPRS-2014)
I. Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. II. Predmet, področje in cilji projektnega razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje posameznih projektov, kot so: – tečaji, poletne šole, seminarji in druge oblike dopolnilnega jezikovnega izobraževanja na področju jezikovnih virov in tehnologij, – tekmovanja in druge prireditve, s katerimi se popularizira, širi ali razvija znanje o uporabi jezikov virov in tehnologij, – drugi projekti, ki prispevajo k spoznavanju ter spodbujajo k usposabljanju za uporabo jezikovnih virov in tehnologij. Področje razpisa je predstavljanje, uveljavljanje in razvoj slovenskega jezika. Cilj razpisa je promocija slovenskega jezika, predvsem pa seznanjanje javnosti z uporabo jezikovnih priročnikov, drugih jezikovnih virov in tehnologij. V Resoluciji o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 so jezikovni viri in tehnologije eno osrednjih področij ukrepanja. Jezikovni viri so zbirno poimenovanje za jezikovne priročnike (slovarje, slovnice, pravopis ipd.) in jezikovne zbirke (korpuse), ki jih govorci vsakodnevno uporabljajo za samostojno in učinkovito sporazumevanje. V zadnjih letih veliko jezikovnih virov bodisi nastaja bodisi pridobiva spletno obliko in s tem širšo dostopnost. Jezikovne tehnologije so zbirno poimenovanje za različna računalniška orodja in aplikacije, ki izrabljajo obstoječe jezikovne (meta)podatke za razreševanje z jezikom povezanih praktičnih dilem uporabnikov (sistemi za prepoznavanje in sinteza govora, strojno prevajanje, strojno podprto prevajanje, črkovalniki, slovnični pregledovalniki, sistemi za samodejno odgovarjanje na vprašanja, besedilno rudarjenje itd.) ali za postopke računalniške analize naravnega jezika za izdelavo zlasti digitalnih jezikovnih priročnikov in virov. III. Razpoložljiva sredstva Okvirna višina razpoložljivih sredstev na razpisu je 18.447 €. Za posamezni projekt se lahko dodeli največ do 6000 €. Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo, ki jim bodo priložena vsebinska in finančna poročila, iz katerih bodo razvidni posamezni upravičeni stroški izvedbe projekta. Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so predvideni v predlagani finančni konstrukciji (ki bo razvidna iz predračunskega obrazca, ki je obvezni sestavni del posamezne vloge) in so dokazljivo neločljivo povezani z izvedbo projekta, projekt pa brez njihove uveljavitve ne bi mogel biti izveden. IV. Splošni pogoji za sodelovanje: – Na razpis se lahko prijavijo tiste pravne osebe, ki so ustrezno registrirane za opravljanje dejavnosti, v katero sodi predlagani projekt, ter fizične osebe. Ministrstvo si pridržuje pravico preveriti ustreznost registracije v podatkih javnopravne agencije AJPES. – Prijavitelji morajo imeti v času prijave na razpis izpolnjene in poravnane vse obveznosti do ministrstva. – Posamezni prijavitelj se lahko na razpis prijavi z največ dvema projektoma, ki bosta končana v proračunskem letu 2014. – Prijavitelji ne morejo na razpisu kandidirati s projekti, ki ne bodo zaključeni do 30. 11. 2014. – Prijavitelji ne morejo na razpisu kandidirati s projekti, ki so bili že izbrani na katerem od drugih razpisov ministrstva. V. Oddaja vlog: Vloga mora biti izpolnjena in od odgovorne osebe predlagatelja podpisana (in žigosana) na priglasitvenem obrazcu ministrstva. Temu je treba priložiti razčlenjen predračun projekta in vsebinsko predstavitev projekta, in sicer na predpisanih obrazcih. Vsebinska predstavitev mora obvezno vsebovati: – razčlenjen opis projekta (3000–5000 znakov brez presledkov): vrsta projekta glede na navedbe iz točke II tega razpisa, cilji projekta, način in čas izpeljave projekta, potrebni kadri in oprema, predvideni učinki; – predstavitev odgovornega izvajalca projekta (podatki o njegovi strokovnosti in redni oziroma osnovni dejavnosti, sodelovanju pri podobnih projektih v preteklosti, morebitna posebna priporočila) in navedbo odgovorne osebe predlagatelja projekta (ime, priimek in funkcija). Predlagatelji formalno nepopolnih vlog, ki so jih sicer pravočasno oddali kot upravičene osebe, bodo pozvani, da jih dopolnijo v petih dneh od prejema poziva. Vloga, ki ne bo vsebovala vseh predpisanih sestavin, kot jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija, in ki ne bo pravočasno in v celoti dopolnjena, se bo štela za nepopolno in bo zavržena. Predlagatelji morajo kompletno vlogo posredovati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti na prednji strani oznaka: Ne odpiraj – Prijava na javni razpis JPR-UPRS-2014, na hrbtni strani pa navedena naziv in naslov oziroma sedež predlagatelja. Prijavitelj mora vlogi priložiti tudi elektronski medij (CD, DVD, USB-ključ ipd.), na katerem mora biti shranjena kompletna vloga tudi v digitalni obliki. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 9. decembra 2013 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici. Prispele vloge bo odpirala posebna komisija za odpiranje vlog. Vloge, ki ne bodo predložene oziroma priporočeno oddane na pošti v predvidenem roku, se bodo štele za prepozne. Vsaka vloga za projekt, ki ga prijavljate na razpis, mora biti oddana v svoji (ločeni) ovojnici. Ministrstvo bo iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozno oddane vloge in vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. VI. Način ocenjevanja Vse popolne, pravočasne in upravičene vloge za projekte, ki jih ne bo zavrgla odpiralna komisija ministrstva, bo ocenila strokovna komisija, imenovana s sklepom ministra, pristojnega za kulturo. Strokovna komisija bo vsebinsko ustrezne projekte ocenila na podlagi naslednjih kriterijev: 1) splošna ustreznost projekta glede na namen razpisa: do 15 točk; 2) kakovost in prepričljivost predstavitve projekta: do 30 točk; 3) primernost finančnega predračuna za izvedbo projekta in višina predvidenega lastnega deleža sredstev: do 10 točk; 4) predstavljena strokovna usposobljenost odgovornega izvajalca projekta: do 15 točk; 5) inovativnost pristopov pri predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika: do 20 točk; 6) obseg in raznolikost medijske promocije projekta: do 10 točk. Merila so ovrednotena s točkami, tako da je pri posameznem merilu navedeno najvišje možno število točk, ki jih v njegovem okviru lahko prejme posamezni projekt. Najnižje število točk znotraj posameznega merila je 0 točk. Najvišji seštevek dosegljivih točk za projekt pa je 100 točk. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ovrednoteni višje. Financirani so lahko programi in projekti, ki prejmejo več kot 70 točk. Višina odobrenih sredstev za posamezni projekt je odvisna od višine seštevka prejetih točk ter od obsega in finančne zahtevnosti projekta, pri čemer se upošteva obseg sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa. Dokončni izbor programov in projektov, ki bodo sprejeti v sofinanciranje, bo opravljen v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. S predlagatelji izbranih projektov bo ministrstvo sklenilo pogodbo o sofinanciranju v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo in s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa. Izvajalec projekta bo moral dodeljena proračunska sredstva porabiti do konca posameznega proračunskega obdobja v proračunskem letu 2014, najpozneje pa do 31. 12. 2014, ob upoštevanju plačilnih rokov in drugih pogojev, določenih v Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leti 2014 in 2015, ter v skladu z navodili financerja. Če se sredstva dodelijo velikemu ali srednjemu podjetju, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), je pred izplačilom to treba priglasiti Evropski komisiji. VII. Razpisni rok: razpis se začne 8. novembra 2013 in se zaključi 9. decembra 2013. VIII. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji do izteka razpisnega roka dvignejo v glavni pisarni ministrstva. Razpisna dokumentacija je prav tako dostopna na spletni strani ministrstva http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/ pod oznako razpisa JPR-UPRS-2014, na kateri so na voljo tudi vsi drugi podatki, ki se nanašajo na ta razpis. IX. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Zoran Pistotnik, tel. 01/400-79-66, e-pošta: zoran.pistotnik(at)gov.si. X. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo prijavitelje projektov o izidih razpisa obvestilo najpozneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog.
Ministrstvo za kulturo

AAA Zlata odličnost